Beleidsplan 2017 - 2021 versie mei 2018

Beleidsplan 2017 - 2021 versie mei 2018

Beleidsplan 2017 – 2021 - PKN Ontmoetingskerk Wilnis 

[versie mei 2018]
 

Inhoudsopgave

 

1. Voorwoord: kerk en samenleving

2. Kernwaarden: inspelen op ontwikkelingen

3. Missie en Visie

4. Organisatie gemeentewerk

4.1 Kerkenraad, predikant, moderamen

4.2 Taakgroep Eredienst

4.3 Taakgroep Pastoraat

4.4 Taakgroep Jeugd

4.5 Taakgroep Diaconie – ZWO

4.6 Taakgroep Vorming en Toerusting

4.7 Taakgroep Financiën en Beheer

4.8 Taakgroep Publiciteit

 

1.  Voorwoord: kerk en samenleving

In de Visienota “Waar een Woord is, is een Weg: Kerk 2025” van de Protestantse Kerk Nederland, wordt een vijftal ontwikkelingen geschetst, te weten; ontkerkelijking, individualisering, de ontwikkeling van een netwerksamenleving, globalisering en de digitale revolutie. Door de ontkerkelijking van onze samenleving, is geloven tegenwoordig niet meer vanzelfsprekend. Geloof is “optioneel” geworden, in plaats van de “standaard” die het vroeger was. In onze samenleving wordt daarnaast sterk de nadruk gelegd op een cultuur van individuele keuzes: persoonlijke ontwikkeling van eigen talenten en geluk staan centraal. Daarnaast hebben mensen steeds meer moeite zich voor langere tijd te binden aan vaste “instituten”. Binnen eigen netwerken ontstaan steeds meer flexibele “los-vast” verbanden. Door de globalisering zijn mensen “wereldburger” geworden: een cultuur van anonimiteit neemt ons over. Grenzen zijn vloeiend en ons land is multicultureel geworden. Tenslotte vraagt de digitale revolutie om andere manieren van communicatie. Mensen zijn gewend om alle gewenste informatie voorhanden te hebben en op moderne wijze (denk aan alle mogelijkheden die het internet te bieden heeft) informatie te ontvangen.

2.  Kernwaarden: inspelen op ontwikkelingen

Ook in onze gemeente zijn de effecten van deze ontwikkelingen zichtbaar. In de afgelopen jaren is, mede door deze ontwikkelingen, een terugloop zichtbaar in het ledenaantal. Wij willen graag een levende gemeente blijven en het geloof kunnen blijven doorgeven. Daarom vragen deze ontwikkelingen om een aangepast beleid, waarin wij ons richten op de behoeften van deze samenleving.

Identiteit. In een samenleving waarin “niet geloven” de nieuwe standaard is, wordt het belangrijk om onze identiteit duidelijk naar voren te brengen. Dit daagt ons uit om, aldus de Visienota, met nieuwe “onbevangenheid en vrijmoedigheid” te spreken over wat ons drijft als gemeente van Christus. Daarnaast is het van belang om helder te communiceren en uit te stralen wat de identiteit van onze eigen gemeente is.

Ruimte voor ontwikkeling. In een cultuur van individualisme, willen wij als gemeente een plek zijn waar ruimte is voor persoonlijke en gezamenlijke geloofsgroei. De kerk mag een plek zijn waarin mensen hun eigen talenten inzetten tot hun beste vermogen, maar ook een plek waarin ruimte is om (samen) te leren. Daarnaast willen wij een open en gastvrije gemeente zijn. Daarin is respect voor een diversiteit in geloofsbeleving en kunnen wij een gemeente zijn waarin “niemand iemand vreemd vindt” en ruimte bieden voor vernieuwing van leren en vieren. Daarbij is het van belang dat wij met gemeenteleden in gesprek gaan: wat beweegt hen en wat vinden zij belangrijk in ons kerkzijn?

Verbinding. In de huidige samenleving, willen wij graag een verbindende gemeente zijn. Wij willen mensen bij elkaar brengen, binnen- en buitenkerkelijk, om onderlinge betrokkenheid en betrokkenheid bij de samenleving te stimuleren. Daarnaast zien wij het als onze taak om samenwerking met buurgemeenten en hulporganisaties om ons heen te zoeken. Wij kunnen de schakel zijn binnen diverse netwerken. Daarnaast zullen wij moeten accepteren dat mensen zich niet altijd meer aan ons kerkzijn binden zoals vroeger. De uitdaging ligt in het bieden van ruimte voor spontane nieuwe vormen van samenkomsten en het durven loslaten van samenkomsten waar geen behoefte meer aan is.

Persoonlijk. In een cultuur van anonimiteit door globalisering, vinden wij het als gemeente belangrijk dat mensen in onze gemeente een warm “thuis” kunnen vinden. Persoonlijk contact en betrokkenheid bij hetgeen dat ons persoonlijk bezighoudt, is daarbij van groot belang.

Communicatie. De digitale revolutie vraagt om nieuwe manieren van communicatie. Aan onze gemeente de taak om gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen (o.a. website, sociale media, beamer) en vormgeving die past bij deze tijd. Daarnaast moeten wij een actieve rol innemen in het verstrekken van informatie via deze communicatiemiddelen als aanvulling op of vervanging van onze oude methoden.

Vanuit deze kernwaarden, formuleren wij in de volgende paragraaf de missie en visie van onze gemeente.

3.  Missie en Visie

“Wij geloven dat Gods Woord richting geeft aan ons leven, waardoor wij vanuit Zijn liefde vol vertrouwen kunnen bouwen aan Gods Koninkrijk.”

Vanuit deze overtuiging willen wij:

  • Het vuur van ons geloof brandend houden in de Eredienst, waarin wij Gods Woord mogen ontvangen, ons geloof belijden en de lofzang zingen;

  • Een verbindende gemeente zijn, waarin wij door actieve betrokkenheid bij onze gemeenteleden en onze samenleving, Gods liefde zichtbaar maken in de wereld om ons heen;

  • Een open en gastvrije gemeente zijn, waarin ruimte en respect is voor diversiteit in geloofsbeleving;

    Een lerende gemeente zijn, gericht op persoonlijke en gezamenlijke geloofsgroei.

4. Organisatie gemeentewerk

“De gemeente is een (t)huis, waarin verschillende generaties samenleven, maar ook hun eigen plek hebben. De kerkenraad is de ‘huismeester’ van de gemeente.”

De organisatie van het gemeentewerk vindt plaats in een zogenaamde taakgroepenstructuur, ieder met een eigen opdracht en beleid voor de komende jaren. Het gemeentewerk wordt geleid door de kerkenraad (algemeen bestuur), moderamen (dagelijks bestuur) en predikant. De kerkenraad is verantwoordelijk voor de integratie van het beleid van al het gemeentewerk. Zo helpen wij elkaar doelstellingen te realiseren door ideeën te delen en feedback te geven op ontwikkelde plannen. Daarin is het belangrijk dat wij actief met elkaar meedenken en open staan voor feedback van andere taakgroepen en gemeenteleden. Belangrijk is daarbij ook indien nodig taakgroep overschrijdend te werken om gezamenlijk prioriteit te kunnen geven aan actuele doelstellingen.

 Het beleidsplan is een richtinggevend, praktisch hulpmiddel om doelstellingen te helpen realiseren. Dit beleidsplan zal dan ook door kerkenraad en taakgroepen gebruikt worden om invulling te geven aan activiteiten. De kerkenraad zal erop toezien dat het beleidsplan zodanig wordt ingezet. Omdat onze omgeving continu verandert, is ook ons beleidsplan onderhevig aan verandering. Dit beleidsplan behoeft daarom halfjaarlijkse ijking en (zo nodig) wijziging vanuit feedback van kerkenraad en taakgroepen. In bijlage 1 is een vierjarenplanning opgenomen, bestaande uit de verschillende doelstellingen die genoemd worden in de verschillende paragrafen.

4.1 Kerkenraad, predikant, moderamen

De kerkenraad wordt gevormd door alle ambtsdragers van de gemeente en heeft de eindverantwoordelijkheid voor de vorming en uitvoering van beleid. De kerkenraad is bevoegd maatregelen te nemen die nodig zijn voor de opbouw en roeping van de gemeente, rekening houdend met wat bepaald is in de kerkorde en de generale regeling van PKN.

Het moderamen is het dagelijks bestuur van de kerkenraad en wordt gevormd door predikant, preses (voorzitter), scriba (secretaris), een diaken en een kerkrentmeester. In het moderamen worden actuele zaken besproken en afgehandeld. Daarnaast heeft het moderamen verantwoording over voorbereiding en leiding van agenda en inhoud van de kerkenraadsvergaderingen. Ook ziet het moderamen toe op de werving van voldoende vrijwilligers en de begeleiding (inwerken en nazorg bij uittreding) van vrijwilligers om het gemeentewerk te organiseren.

De predikant geeft leiding aan het gemeentewerk door verbinding te leggen tussen de verschillende taakgroepen. Daarbij speelt de predikant een actieve rol om klankbord en inspiratiebron te zijn voor de verschillende taakgroepen. Taken, verantwoordelijkheden met bijbehorende tijdplanning zijn weergegeven in het werkplan voor de predikant.

4.2 Taakgroep Eredienst

“De Eredienst is een plaats om samen te leren, gedenken en vieren en vormt de brandstof om het vuur van ons geloof brandend te houden.”

De taakgroep eredienst geeft sturing aan het werk voor de eredienst, met in het bijzonder de taak om speciale erediensten (zoals Kerst, Pasen) concrete invulling te geven. Daarbij onderhoudt de taakgroep nauw contact met alle betrokkenen bij de erediensten (predikant, muzikanten, lectoren, preekvoorziening, kinder- en tienernevendienst, bloemschikking, het I.K.O. en basisscholen).

Ontwikkelingen
De Eredienst heeft een belangrijke plaats in ons gemeente-zijn. De bezoekersaantallen van de wekelijkse Eredienst nemen echter af. Wij willen de plaats van de Eredienst ook in de toekomst blijven waarborgen. Dat betekent dat wij moeten zoeken naar een vorm van dienst waar meer mensen zich thuis bij voelen, daarbij in het bijzonder jongeren en jongvolwassenen. Het wordt een uitdaging om binnen de huidige Eredienst een evenwicht te vinden tussen traditie en vernieuwing, een vorm waarbij zowel oud als jong zich thuis kunnen voelen. Daartoe is het van belang dat wij durven loslaten: wij moeten over de grenzen van onze huidige liturgie stappen om ruimte te bieden voor creativiteit in de vorm van dienst. Variatie in de dienst nodigt en daagt mensen uit. Het onderzoeken van de wensen (van jong en oud), verkennen en proberen van de mogelijkheden is belangrijk. Daarbij kan de mogelijkheid benut worden om (wisselende) gemeenteleden te betrekken bij het voorbereiden van een Eredienst (bijvoorbeeld bij bijzondere vieringen), om meer betrokkenheid te stimuleren. Ook kan (extern) meer publiciteit gegeven worden aan deze bijzondere vieringen.

Doelstellingen
Aan veel van deze ontwikkelingen zal samen met een toekomstig predikant invulling gegeven moeten worden. Doelstelling is echter om in de komende vier jaar de aard van onze diensten te evalueren en te experimenteren met verschillende vormen van dienst (denk daarbij aan andere vorm van preken, andere liederen, meer gebruik van visuele middelen zoals de beamer)(E4). Daarbij behoort tot de eerste stap het inventariseren van de wensen van onze gemeenteleden (jong en oud – evt. met behulp van eerder gehouden enquêtes) (E1). Een tweede stap betreft het uitbreiden van de taakgroep Eredienst met andere gemeenteleden (liefst toevoeging van jongvolwassenen), eventueel met gebruik van (incidentele) hulp bij bijzondere vieringen (E2). >Een laatste concrete doelstelling is het geven van meer publiciteit aan onze diensten (bijv. aankondigingen en verslagen van bijzondere vieringen)E3). Dit kan bijvoorbeeld via lokale media (kranten, websites) of media van de kerk zelf.

 

4.3 Taakgroep Pastoraat

“Binnen onze gemeente zien wij om naar elkaar, wijzen wij elkaar de weg en bieden wij een helpende hand.”

De taakgroep Pastoraat heeft als taak het omzien naar elkaar binnen de gemeente te bevorderen en initiatieven te ontplooien om onderling contact te bevorderen. Daaronder vallen activiteiten die vallen onder gemeente-opbouw (zoals bezoekwerk, de organisatie van ontmoetingsmomenten, ouderenmiddagen, bloemendienst en autodienst) en -onder leiding van de predikant - gespecialiseerd pastoraat (bijvoorbeeld bij huwelijk, doop, ziekte of sterven). De taakgroep Pastoraat geeft (per leeftijdscategorie) begeleiding en instructie aan diverse vrijwilligers die betrokken zijn bij de uitvoering van dit werk en functioneert als klankbord voor vrijwilligers, predikant en kerkenraad.

Ontwikkelingen
Het meelevend vermogen van onze gemeente is van belang om de verbinding tussen gemeenteleden te bewaren. Vanwege teruglopend animo voor activiteiten, dienen wij onze communicatiestrategie aan te passen om meer mensen bij activiteiten te kunnen betrekken. En bijvoorbeeld ook randkerkelijken naar hun ideeën te kunnen vragen. Een persoonlijke benadering is daarbij van belang. We moeten over de grenzen van onze eigen vastigheden heen durven stappen om te zorgen dat wij de organisatie van activiteiten niet opgeven vanwege te weinig animo. Daarnaast kan samenwerking met andere gemeenten helpen om van elkaar te leren en betrokkenheid te stimuleren.

Doelstellingen
Ten eerste zullen de pastorale contactpersonen doorgaan met het aandacht schenken aan gemeenteleden zoals gebruikelijk (bezoek, kaartje, bloemetje, etc.). Een eerste nieuwe doelstelling is het uitwerken, opzetten en in stand houden van vaste ontmoetingsmomenten voor de verschillende pastoraatgroepen (voorbeeld kan zijn de georganiseerde “tapasmiddag” in 2017) (Pa2). Daarbij worden in de eerste plaats onderzoek binnen de eigen pastoraatgroep (waar is behoefte aan, wat zijn de wensen qua ontmoetingsmomenten) en oriëntatie bij buurgemeenten als kans gezien om deze ontmoetingsmomenten vorm te geven (Pa1). Daarnaast zal getracht worden onderlinge verbinding te bevorderen door gemeenteleden (bijvoorbeeld op incidentele basis) te betrekken bij organisatie van activiteiten, zonder deze vast te leggen voor langere periode (Pa4). Parallel aan deze doelstellingen is het noodzakelijk dat gemeenteleden via moderne media benaderd gaan worden: we dienen mensen te zoeken die in staat zijn persoonlijk contact te leggen via moderne kanalen zoals Facebook en Whatsapp (evt. met behulp van de taakgroep publiciteit) (Pa3). Ook kunnen deze kanalen benut worden om buiten de gemeente om (bijv. met buurgemeenten via IKO) activiteiten aan te prijzen (Pa5).

4.4 Taakgroep Jeugd

“De kerk dient een plaats te zijn waar jongeren zich thuis voelen, vanuit de overtuiging dat de jeugd onze toekomst is.”

De taakgroep “Jeugd” heeft als doel kinderen vertrouwd te maken met het gemeente-zijn en de bijbel, in de hoop ze te leren dat ieder kind zich geliefd en gedragen mag voelen door God. Gelijk aan de taakgroep Pastoraat, vallen hieronder activiteiten behorend bij gemeente-opbouw (zoals bezoekwerk of organisatie van ontmoetingsmomenten). De taakgroep geeft begeleiding en instructie aan diverse kerkenwerkers (vrijwilligers van jeugdgroepen, kamp, kliederkerk, crèche) die betrokken zijn bij de uitvoering van dit werk en functioneert als klankbord voor kerkenwerkers, predikant en kerkenraad.

Ontwikkelingen
Het aantal (actief betrokken) jongeren binnen onze gemeente loopt terug. Belangrijk is dat wij blijven zoeken naar kansen en mogelijkheden om de jeugd bij de gemeente te betrekken. Daarbij moeten wij risico durven nemen door vernieuwing aan te brengen in activiteiten en vormen van kerkdienst. Om inspiratie te vinden voor vernieuwing, zijn persoonlijk contact en serieuze gesprekken met jongeren noodzakelijk. Dit om de interesses van de jeugd te peilen en de taal van jongeren te kunnen verstaan; jongeren moeten de kans krijgen om te participeren in de inrichting van het jeugdwerk. Door meer mensen (jongeren en hun ouders) op incidentele basis te betrekken bij de organisatie van activiteiten, kunnen we de betrokkenheid bij organisatie en deelname aan jeugdactiviteiten vergroten. Tenslotte is een moderne communicatiestrategie (gebruik van social media) noodzakelijk om de jeugd te bereiken en ouders te interesseren.

Doelstellingen
Ten eerste zal de taakgroep jeugd samen met een jonger gemeentelid (evt. in samenwerking met de taakgroep publiciteit) uitzoeken welke vormen van social media wij kunnen gebruiken om onze jongeren (en hun ouders) te bereiken en deze inzetten voor promotie van onze jeugd activiteiten (J1). Daarnaast dienen jongeren benaderd te worden om in gesprek te gaan over wat zij van de gemeente en kerkzijn verwachten en bij welke activiteiten zijn een rol willen spelen (J2) (bijvoorbeeld via catechese – Kookeiland). Deze verwachtingen dienen onderzocht te worden op haalbaarheid en uitgebouwd te worden tot (laagdrempelige) activiteiten waarbij zij willen helpen organiseren (J3). Wanneer jongeren spontaan en enthousiast deze activiteiten bezoeken, kunnen we het gesprek aangaan over alternatieve vormen van kerkdiensten, geloofsgesprekken, etc (J4). Parallel aan deze acties willen we contact leggen met de vrijwilligers van de verschillende jeugdactiviteiten. Deze functioneren nu veelal zelfstandig. Belangrijk is dat zij ondersteuning en feedback krijgen van de kerkenraad bij hun inzet (J5).

4.5 Taakgroep Diaconie – ZWO

“Binnen onze gemeente willen wij aandacht hebben voor de naaste ver weg en dichtbij, zodat onze ogen geopend worden voor hun noden en wij gemotiveerd raken daar iets aan te doen.”

De Diaconie is toevertrouwd in de Eredienst de dienst van het Avondmaal en de inzameling van de gaven te begeleiden. Daarnaast heeft de Diaconie de taak om hulp te verlenen aan hen die dat nodig hebben, ver weg (via het Zendingswerk – ZWO) en dichtbij (via directe hulp of regionale hulpverlening zoals het Diaconaal Platform en de Voedselbank). De Diaconie is verantwoordelijk voor het beheer van de diaconale financiën en de organisatie van de Sobere Maaltijd, Elisabethbode, Werelddiaconaat en kaartenacties.

Ontwikkelingen
Aanwezigheid van armoede en hulpvraag zowel ver weg als dichtbij, creëren de noodzaak tot hulpverlening. De Diaconie en ZWO zijn sterk in het verbeelden en vertellen aan de gemeente hoe het in de wereld gaat. Deze kracht kan benut worden om uitleg te geven over goede doelen om betrokkenheid van de gemeente te stimuleren. Zo kunnen we armoede en noodvraag zichtbaar blijven maken en bestrijden. De ZWO en Diaconie kunnen hun krachten om projecten te initiëren bundelen en inzetten om samen te werken met buurgemeenten en lokale organisaties voor bijzondere hulpvraag; samen bereiken we meer. Door tekort aan deelnemers binnen de taakgroep, is het van belang gemeenteleden te betrekken en in te zetten bij specifieke diaconale onderdelen. Dit vergroot betrokkenheid binnen de gemeente.

Doelstellingen
De taakgroep heeft tot doel het contact met de voedselbank te intensiveren door het “product van de maand” te implementeren (D1) en dit uit te breiden door het onder de aandacht te brengen bij buurgemeenten (D2). Daarnaast heeft de Diaconie de wens de projecten van de veertigdagentijd voort te zetten (D3) en deze apart te belichten in de Eredienst en de beschikbare media (D4). Specifieke informatie (vooraf) en toelichting bij projecten waar voor gecollecteerd wordt, draagt bij aan betrokkenheid van gemeenteleden bij de doelen die de diaconie steunt (D5). De Diaconie zal verdere samenwerking zoeken met buurgemeenten en lokale hulpverlenende organisaties (zoals Voedselbank en Diaconaal Platform) om zorgvragen gericht en efficiënt te kunnen behandelen (D6). Ook kan deze samenwerking benut worden om diaconale activiteiten te organiseren (bijvoorbeeld, deelname aan NL doet) (D7). Wanneer de genoemde projecten opgezet zijn, zullen gemeenteleden benaderd worden om deelverantwoordelijkheden voor deze projecten op zich te nemen; vele handen maken licht werk (D8).

4.6 Taakgroep Vorming en Toerusting

“Wij willen ons samen in het Christelijk geloof verdiepen vanuit verschillende invalshoeken, vanuit een basis van wederzijds vertrouwen en respect, om invulling te geven aan persoonlijke en gezamenlijke geloofsgroei.”

De taakgroep Vorming en Toerusting (VOTO) is verantwoordelijk voor het faciliteren van ontmoetingen en activiteiten om invulling te geven aan de lerende gemeente. Daarbij geeft zij verdieping aan ontmoetingen en ons gezamenlijk geloofsleven. Daaronder vallen allerlei vormen van vorming en toerusting -dikwijls in samenwerking met andere taakgroepen-, zoals de organisatie van themabijeenkomsten, catechese of gemeente-groeigroepen. Tenslotte onderhoudt de VOTO contact met het I.K.O.

Ontwikkelingen
De leermomenten die georganiseerd worden door de VOTO, bevorderen geloofsgroei en brengen verschillende culturen bij elkaar. Dit willen wij voortzetten, door mensen binnen- en buitenkerkelijk bij elkaar te brengen om onderlinge betrokkenheid èn betrokkenheid bij de samenleving te stimuleren. Het lijkt soms lastig mensen te enthousiasmeren voor activiteiten. Onderzoek naar gewenste momenten voor leerontmoetingen bij onze gemeenteleden kan bijdragen aan het aanbod van vorming en toerusting op de momenten die de huidige samenleving nodig heeft. De samenkomst van mensen (in samenwerking met andere taakgroepen) kan gebruikt worden om input voor nieuwe onderwerpen te vragen, zodat zittende commissieleden ondersteund worden om een actueel en aansprekend aanbod te kunnen bieden. De samenwerking met collega VOTO groepen van buurgemeenten moet gezocht worden om een breed aan bod te blijven genereren, van elkaar te kunnen leren en gemeenteleden te enthousiasmeren.

Doelstellingen
In samenwerking met buurgemeenten, wil de VOTO zich in de komende tijd richten op aanbod rondom het “Luther Jaar” (bijvoorbeeld samen met IKO) (V1). Daarnaast moet samenwerking voortgezet worden (V3) in de breedte van andere onderwerpen (zoals het aanbod van de Micha cursus door de PKN Vinkeveen (V2)). Tenslotte is het zaak de doelgroep de komende jaren te vragen naar de wensen die zij hebben (V4), om aanbod actueel en boeiend te houden op momenten die de doelgroep wenst.

4.7 Taakgroep Financiën en Beheer

“Goed financieel beheer is de sleutel voor een stabiele kerk, net zoals de organisatie van fondsenwerving en onderhoud van gebouwen en terreinen de bouwstenen zijn voor een gedegen fundament.”

De taakgroep Financiën en Beheer heeft tot doel het kerkelijk werk mogelijk te maken en gaande te houden door een gezonde financiële positie te waarborgen. De taakgroep financiën en beheer houdt zich bezig met het opstellen van begrotingen en financieel beheer, personeelsbeleid, onderhoud aan gebouwen en terreinen, het kerkelijk bureau (ledenadministratie en archief) en overige zaken zoals de organisatie van fondsenwervende activiteiten, drukkerij, koffiedienst, BHV certificering, het verjaringsfonds orgelcommissie, voorziening kosters, schoonmaak en voorraadbeheer.

Ontwikkelingen
Door terugloop van het ledenaantal, zijn in de afgelopen jaren ook de inkomsten van de gemeente teruggelopen. Het genereren van inkomsten (via VVB, acties en verhuur van het gebouw) is van belang. Daarom is het nodig gemeenteleden bewust te maken van het belang van inkomsten voor onze gemeente en daarvoor gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen (met uitzondering van sociale media). Daarnaast kan voorlichting over aftrekbare giften, legaten en schenkingen bijdragen aan het generen van inkomsten voor de gemeente. Om de kennis en expertise binnen het team van kerkrentmeesters te bewaken, dient gezocht te worden naar versterking van het team. Dit alles om een stabiele positie te kunnen waarborgen.

Doelstellingen
De taakgroep zal doorlopend zorg blijven dragen voor financiële verslaglegging naar PKN. De taakgroep zal de gemeente transparant informeren over de financiën en de afdrachten aan de dienstenorganisatie in Utrecht (F1). Daarnaast zal informatie over aftrekbare giften, legaten en schenkingen gegeven worden (F2). Naast de gebruikelijke gemeenteavonden, zal via het kerkblad en de website gecommuniceerd worden waar de commissie zich mee bezig houdt, om aandacht en betrokkenheid voor het (financieel) beheer te vergroten (F3). Het onderhoud aan tuin en gebouwen zal voortgezet worden zoals dat momenteel plaatsvindt, waarbij het team steeds bedacht is op moderne (en brede) richtlijnen. Dit met het oog op haar taken zoals het borgen van de veiligheid van medewerkers en bezoekers, het in goede staat houden van gebouwen en terreinen, een gezond financieel beleid voeren en het kerkelijk werk in al haar facetten mogelijk te maken (F4).

4.8 Taakgroep Publiciteit

“Heldere communicatie, zowel binnen- als buitenkerkelijk, is noodzakelijk om de puzzelstukjes van de diverse taakgroepen op hun plaats te doen vallen.”

De taakgroep Publiciteit zal door gebruik van diverse, moderne communicatiekanalen binnen- en buitenkerkelijk contact genereren. De taakgroep is toevertrouwd te zoeken naar mogelijkheden en middelen om onze kerkelijke gemeenschap in de lokale samenleving meer bekendheid te geven (zowel qua identiteit van onze gemeente, als op het gebied van activiteiten). De taakgroep heeft als opdracht alle beschikbare communicatiekanalen (denk aan kerkblad, gemeentegids, beamer, website, social media) op te zetten, te beheren en te benutten en te fungeren als klankbord voor de diverse taakgroepen in het gebruik van de diverse middelen en benaderen van de gewenste doelgroep.

Ontwikkelingen
Het is belangrijk de komende jaren gebruik te maken van moderne communicatiemiddelen (o.a. website, sociale media, lokale kranten, beamer) en vormgeving die passen bij deze tijd. Gebruik van moderne kanalen kan helpen meer bekendheid te geven aan ons kerkzijn en onze activiteiten om zowel intern als extern mensen te bereiken. Modernere vormgeving van kerkblad, gemeentegids en website kunnen een positieve bijdrage leveren aan het bereik en de invloed van deze kanalen. Omdat deze taakgroep essentieel is in deze tijd van informatisering, is het van belang dat mensen aangetrokken worden om de taakgroep publiciteit vorm te geven.

Doelstellingen
Om de taakgroep publiciteit vorm te geven, is het van belang binnen een jaar iemand te vinden die in de taakgroep Publiciteit een verbindende rol gaat spelen tussen de verschillende vrijwilligers (en beheerders van kanalen) en sturing geeft om de diverse communicatiekanalen te moderniseren (Pu1). Daarbij willen we mogelijkheden onderzoeken om meer bevoegdheden te creëren voor de huidige webmaster (Pu2). Daarnaast zoeken wij binnen een jaar drie mensen die binnen een jaar sociale media kunnen aanwenden om onze gemeente (en activiteiten) bij een groter publiek (met name onze jongeren) bekendheid te geven (Pu3). Wij willen het gebruik van alle beschikbare publiciteitskanalen aanwenden om de identiteit, normen en waarden en roeping van onze gemeente zichtbaar te maken (intern en extern) binnen de komende 1,5 jaar (Pu4)

 

Geplaatst door: Verloop
op 18 November, 2019 in