Gemeente- en activiteitengids 2019 - 2020

Gemeente- en activiteitengids 2019 - 2020

INHOUD:

Kerkelijk Bureau, ledenadministratie en financiële administratie, redactie Kerkblad

 

Persoonsgegevens doorgeven, welkom heten, website

Moderamen, overige kerkenraadsleden

Organist,

Preekvoorziening

Samensteller van het rooster van organisten 

Eredienst, crèche, kindernevendienst, Tienernevendienst,.

Roostersamenstellers

Taakgroep Pastoraat, 65 en ouder ,41 - 64, 21 - 40, 0 – 20.

College van Kerkrentmeesters

Kerkelijk bureau, kosters

Orgel,

Beheer terrein en gebouwen,

Agendabeheer

Drukkerij

Archief 

Geldwervingsactiviteiten

Taakgroep Eredienst

Taakgroep Vorming en Toerusting, programma VOTO

College van diakenen

ZWO

JWO,

Activiteiten voor jongeren, Kookeiland, Kliederkerk, Kamp Woudenberg, Belijdeniscatechese,Youth Alpha

Activiteiten voor volwassenen: Kookeiland voor senioren

Cantorij,

Gemeente Groei Groepen

School en Kerk,

Verjaardagsfonds

Tuinonderhoud,

Schoonmaak,

Drukkerij,

Toneelgroep,

I.K.O., Elisabethbode

Ouderenmiddagen

Mannenkoor Immanuël

Rouwverwerkingsgroep

Het kerkelijk bureau:

Het kerkelijk bureau is gevestigd in De Schakel en is bereikbaar op tel. nr. 0297255777(Marri Bluemink)

De agenda van activiteiten in kerkzaal en De Schakel wordt hier bijgehouden;
Ook kunnen collectebonnen hier worden gekocht.

Wilt u ruimte in De Schakel huren? En/of wilt u de kerkzaal huren?
Neemt u dan contact op met mevr. Jeanette Kool tel. 0650511292
U kunt haar benaderen via verhuur@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Geplande activiteiten graag z.s.m. aan hen doorgeven.

Ledenadministratie en financiële administratie worden verzorgd door mw. Marri Bluemink p/a Dorpsstraat 20, 3648 AH Wilnis e-mail: administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Redactie Kerkblad: mw. Ada Vis tel. 284828

====================

Geboorte, huwelijk, verhuizing en overlijden  graag doorgeven aan de scriba:
mw. Annemiek Vis - Brinksma
Burg. van Trichtlaan 140
3648 VK Wilnis
tel. 282603
e-mail: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Het welkom heten van nieuw ingekomen gemeenteleden en het geven van de gewenste ‘eerste’ informatie is in handen van :
mw. Roeline Elzes, Wethouder van Damlaan 22, tel. 287063

Website: www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
dhr. Wim Verloop tel. 264144
dhr. Wouter Immerzeel tel. 272034

====================

Moderamen van de kerkenraad:

Predikant:
ds. P. Ravensbergen
tel. 0651112285
e-mail: predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Preses: 
mw. I. Schutte - Lettink
tel. 272037
e-mail: praeses@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Scriba:
mw. A. Vis - Brinksma
tel. 282603
e-mail: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

leden:
dhr. W. Engel (College van Kerkrentmeesters)
tel. 282009
e-mail: kerkrentmeester@pknontmoetingskerkwilnis.nl

mw. E. de Bruine – van Selm (diaconie)
tel. 274446
e-mail: erikadebruinevanselm@gmail.com

====================

Kerkenraadsleden

College van Kerkrentmeesters:
dhr. W. Engel tel. 282009

Pastoraat in Leeftijdgroepen
65+            mw. A. Vis-Verweij(ouderling) tel. 284828
41-64        dhr. J. Oostenbruggen (ouderling) tel. 286745
21-40        mw. F. Immerzeel-van Toorn(ouderling) tel. 272034
Jeugd       vacant

College van Diakenen:
mw. O.L. Corthals-de Munck (voorz.) tel. 282744
mw. E. de Bruine–van Selm (secr.) tel. 274446
dhr. J.M.J. Angenent (jeugddiaken) tel. 0627354071

Taakgroep Eredienst
vacant

Taakgroep Vorming en Toerusting
vacant

Taakgroep Publiciteit
Is niet vertegenwoordigd in de kerkenraad.
contactpersoon: mw. A. Vis-Brinksma tel. 282603

====================

Organist:
dhr. P. Kruiswijk tel.287655

Preekvoorziening:
dhr. R. den Boer tel. 214065

Samensteller van het rooster van organisten:
dhr. J. de Bruine tel.274446

====================

Eredienst

iedere zondagmorgen               - aanvang 10.00u
een nieuw lied instuderen        - incidenteel

crèche: voor kinderen van 0 -4 jaar
Elke zondagmorgen zijn ook de allerkleinsten hartelijk welkom. Kinderen van 0 tot 4 jaar worden in De Schakel beziggehouden door een medewerker. U kunt uw kind(eren) brengen vanaf kwart voor tien. Vlak voor de zegen geeft de predikant u de gelegenheid om uw kind(eren) op te halen, zodat de kinderen ook de zegen mogen ontvangen.
Contactpersoon: mw. Erika de Bruine tel. 274446

kindernevendienst: voor kinderen op de basisschool.
Iedere zondagmorgen krijgen de kinderen van de basisschool de gelegenheid om de bijbelverhalen op hun niveau te beleven. Ze worden tijdens het naspel van het lied voor de preek uitgenodigd om naar de eigen ruimte te gaan. Na het lied na de preek komen ze terug in de kerkzaal.
Contactpersoon: mw. Sjaan den Boertel. 214065

tienernevendienst: iedere 3e zondag van de maand
Iedere derde zondag van de maand is er tienernevendienst voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar.
De bedoeling is om hen op een eigentijdse manier kennis te laten maken met het evangelie; we praten met elkaar en denken na over het Woord van God en wat God ons te zeggen heeft.
We beginnen met de hele gemeente om 10.00 uur in de kerk en gaan daarna naar onze eigen ruimte, het jeugdhonk in De Schakel, waar we ook met de tieners eindigen.
Als er op dezelfde zondagochtend Heilig Avondmaal gevierd wordt, dan komen we met de tieners terug in de kerk om dit met elkaar te kunnen vieren.
De leiding is in handen van:
mw. Heleen Oudijk          tel. 289158
mevr. Erika de Bruine      tel. 274446

====================

Roostersamenstellers:
organistenrooster:       dhr. Joost de Bruine,        tel. 274446
bloemenrooster:           mw. Pieta Lettink,             tel. 284074
beamerrooster:            mw. Tineke Sytsema,        tel. 286958
bloemschikken:           mw. Alie Vis – van Vliet ,   tel. 274052

====================

Taakgroep Pastoraat
 

Voor het pastorale werk in de gemeente is er de Taakgroep Pastoraat.
De gemeente is opgedeeld in 4 leeftijdgroepen
Voor elke leeftijdsgroep is een ambtsdrager, zodat de directe lijn naar de kerkenraad gewaarborgd is.
Daarnaast heeft iedere leeftijdsgroep (met uitzondering van de jongste groep) meerdere coördinatoren, die weer bijgestaan worden door bezoekmedewerkers.
De coördinatoren stimuleren het bezoekwerk in hun wijken
De bezoekmedewerkers gaan met enige regelmaat op bezoek bij medegemeenteleden die dat op prijs stellen en zij bemiddelen bij vragen en/of wensen.

De leeftijdgroepen met de bijbehorende ambtsdrager(s) en coördinatoren zijn:

Pastoraat 65 jaar en ouder

Ambtsdrager: mw.Ada Vis-Verweij (ouderling)  tel. 284828

Pastoraat 41-64 jaar

Ambtsdrager: dhr. John Oostenbruggen tel. 286745

Pastoraatgroep 41-64 houdt zich bezig met het zoeken naar vormen van contact met elkaar en hoopt daarbij op een goede en open sfeer in onze gemeente, waarin zorgen en problemen op basis van vertrouwelijkheid gedeeld en besproken kunnen worden.
Coördinatoren voor de verschillende gebieden zijn:
- mw. Trudi de Vries, tel. 283609 :
“oude dorp‟, Herenweg, Padmosweg, Oudhuijzerweg, De Baan, Ringdijk, Pieter Joostenlaan, Christinastraat, Margrietstraat, Beatrixstraat, Dorpsstraat, Scheepswerf, Raadhuisstraat en Stationsweg.
- mw. Marrie den Braber, tel. 281304
Veenzijde 1, Gagelweg, Bovendijk, Veldhuis,Mijdr. Dwarsweg en Waterlelie.
- mw. Ineke Vrielink, tel. 285291
Veenzijde 2,Poldermeester, Herbergier, Wagenmaker, Zeelt en Rietvoorn.
Met de buitengebieden wordt in overleg met de contactpersoon en de coördinatoren contact onderhouden.

Pastoraat 21-40 jaar

Ambtsdrager: mw. Femke Immerzeel-van Toorn (ouderling), tel. 272034
Coördinatoren voor de verschillende gebieden zijn:
- mw.Jeanette Kool tel. 0650511292 oude dorp’ en Herenweg en Padmosweg en omgeving
- mw.Pieta Lettink tel. 284074 Veenzijde 1
- mw.Heleen Oudijk tel. 289158 Veenzijde 2
- mw. Pieta Lettink Veenzijde 3 en buitengebied
Met regelmaat worden laagdrempelige bijeenkomsten gehouden in o.a. De Schakel, waarbij de ontmoeting centraal staat.

Pastoraat 0-20 jaar

Ambtsdrager:   vacant
Jeugddiaken:   dhr. Jeroen Angenent tel.0627354071

We stellen het erg op prijs wanneer u de ambtsdragers helpt op de hoogte te komen van lief en leed van elkaar.

====================

College van Kerkrentmeesters

Samenstelling College van Kerkrentmeesters
- dhr.Willem Engel                     voorzitter
- dhr. Rene de Koning               penningmeester
- mw. Annelies van Ankeren     secretaris
- dhr. Gijs Vis

Het College van Kerkrentmeesters heeft de volgende verantwoordelijkheden:
- Financiën (geldwerving, begroting, financiële administratie, financieel jaarverslag)
- Verzekeringen
- Personeelsbeleid en arbozorg
- Beheer en veiligheid van gebouwen
- Vermogensrechtelijke en juridische aangelegenheden
- Overige zaken zoals: ledenadministratie, archieven, orgel en drukkerij.

Bij het uitoefenen van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze verantwoordelijkheden maakt het College van Kerkrentmeesters dankbaar gebruik van vele vrijwilligers.

Kerkelijk bureau

In het Kerkelijk Bureau wordt de agenda van activiteiten bijgehouden en worden de financiële administratie en de ledenadministratie uitgevoerd. Ook de coördinatie van de kerktelefoon en de registratie van de verhuurcontracten van De Schakel en de Kerk vinden plaats via het Kerkelijk Bureau. Het Kerkelijk Bureau bevindt zich in De Schakel. De contactpersoon staat vermeld op pag. 5 en op de omslag van het kerkblad.

Kosters

De koster is als het ware de gastheer van de kerk. Hij/zij opent op zon- en feestdagen gastvrij de deuren van de kerk. Hij/zij brengt de kerkruimte in orde, zorgt voor licht, zet de benodigde attributen klaar voor gebruik (doopvont, avondmaalstafel, microfoons, etc.). Hij/zij haalt de kinderen op uit de nevendienst. Kortom, de koster zorgt dat de dienst in goede orde kan verlopen.
Onze kosters zijn:
- mw. Atty Rijkmans – van der Haest
- dhr. Jan Bluemink
- dhr en mevr. Mac en Willy Polhuijs

Het orgel is een monument.
Alle activiteiten nodig voor het onderhouden van het orgel vinden plaats vanuit het College van Kerkrentmeesters.
De activiteiten worden zoveel mogelijk betaald uit de donaties in de orgelpijpjes die in de kerk hangen. De coördinator zorgt voor het rooster van organisten voor de kerkdiensten en het overleg met de organisten. De coördinatie van kosters en organisten vindt plaats binnen het College van Kerkrentmeesters.
Contactpersoon: dhr. Joost de Bruine (tel. 274446)

Beheer van terrein en gebouwen

Het College van Kerkrentmeesters beheert en draagt zorg voor de kerkelijke gebouwen, terreinen en goederen. (onderhoud en schoonmaak kerk en De Schakel, tuinonderhoud en periodiek renovatieprojecten). Voor kerkelijke activiteiten is het gebouw gratis beschikbaar en wordt er zo nodig voor koffie en thee gezorgd. Kerkzaal en De Schakel zijn ook te huur. Huurprijzen en voorwaarden zijn beschikbaar bij het Kerkelijk Bureau. Alle activiteiten kunnen alleen in overleg met het Kerkelijk Bureau afgesproken worden. (zie pag. 5)
Contactpersoon voor terrein en gebouwen:
dhr. Gijs Vis (tel. 282603)

Agendabeheer

Afspraken gebruik De Schakel en/of Kerkzaal:
mevr. Jeanette Kool              (tel.0650511292)

Drukkerij

Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het onderhouden van de drukkerij. De drukkerij bevindt zich in De Schakel. Tegen betaling kan de drukkerij ook gebruikt worden voor niet kerkelijk activiteiten. Afspraken daartoe kunnen worden gemaakt via het Kerkelijk Bureau.
Contactpersonen: dhr. en mevr. Piet en Gerie Kroon           (tel. 285088)

Archiefbeheer

Sinds oktober 1992 wordt het materiaal betreffende de historie van onze kerk gestructureerd gearchiveerd. Dit is geen vrijblijvende zaak aangezien aan archivering bepaalde regels zijn verbonden.
contactpersonen: mw. Tineke Sytsema-Kalkman
                               dhr. Jan Bluemink

Geldwervingsactiviteiten

College van Kerkrentmeesters zorgt voor geldwervingsacties. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn onder meer het organiseren van:
Actie Kerkbalans,
een toneelvoorstelling door de toneelcommissie,
een veiling door de veilingcommissie. (informatie daarover wordt tijdig in het kerkblad vermeld.)
de Najaarsmarkt

===================

Taakgroep Eredienst

samenstelling:
mevr. Roeline Elzes                              tel. 287063
mevr. Tjitske van Hekken                      tel. 285142
mevr. Judith Kroon                                tel. 288652
ds. Piet Ravensbergen                         tel. 0651112285

De Taakgroep Eredienst is verantwoordelijk voor bijzondere vieringen: oogstdienst, laatste zondag van het kerkelijk jaar, kerstnachtdienst, de Stille Week voorafgaand aan Pasen, Eerste Paasdag en evt. andere bijzondere zondagen.
Regelmatig heeft een eredienst een speciaal karakter: scholenzondag, Werelddiakonaat, jongerenviering en andere.
Voor alle bijzonderheden betreffende de erediensten geldt: zie Kerkblad en website.
Daarnaast heeft de Taakgroep contact met groepen die een rol kunnen spelen in vieringen/erediensten.
Andere Taakgroepen kunnen een beroep doen op de expertise van de Taakgroep Eredienst.

Taakgroep Vorming en Toerusting:

ds. Piet Ravensbergen           tel. 0651112285
Marianne van Voorthuizen,    tel. 286798

Programma taakgroep Vorming en Toerusting 2019/2020

De Taakgroep Vorming en Toerusting (VOTO) organiseert en faciliteert ontmoetingen en activiteiten gericht op de vorming en verdieping van de persoonlijke kennis en/of het(christelijke) geloof. Niet alleen vieren en dienen, maar ook leren is één van de pijlers van een protestantse gemeente. In het aanbod van de taakgroep richt zij zich op: de eigen gemeenteleden, op leden in interkerkelijke verband (IKO), op belangstellenden uit anderen gemeenten (in De Ronde Venen), maar ook op mensen die zich niet (meer) tot een bepaalde geloofsgemeenschap rekenen. Iedereen is welkom om vanuit de persoonlijke beleving en op basis van wederzijds vertrouwen en respect deel te nemen aan de activiteiten van het VOTO.

De laatste twee jaren werd er in I.K.O.-verband (Interkerkelijk Overleg) o.a. aangesloten bij de actualiteit van dat jaar. Respectievelijk in 2017/18 500 jaar Reformatie, met een accent op de hervormer Maarten Luther en in 2018/19 extra aandacht voor de Synode van Dordrecht 1618-1619, nu 400 jaar na dato. Dit jaar 2019/20 sluiten we aan bij: Bonhoeffer 75.
Op 9 april 1945 werd de Duitse theoloog Dietrich Bonhoeffer terechtgesteld. Een dramatische gebeurtenis die tot op de dag van vandaag doorwerkt. In het werkschrift dat is uitgegeven bij dit ‘Bonhoefferjaar’ schrijven de samenstellers: De tijden zijn anders en het verschil met 75 jaar geleden is groot. Toch is de herkenning soms adembenemend.

Op maar liefst vijf momenten in het winterseizoen wordt er aandacht besteed aan leven en werk van Dietrich Bonhoeffer.

1) Dinsdag 12 november, De Schakel, Wilnis, 20.00uur: Prof. dr. E. van ’t Slot houdt een inleidende lezing over leven en werk van Bonhoeffer.

2) Donderdag 23 januari, De Morgenster, Vinkeveen, 20.00 uur. ‘Gedachten voor de doopdag van Dietrich W.R. Bethge’

3) Donderdag 6 februari, De Rank, Mijdrecht, om 20 uur. Bonhoeffer: zijn liederen en muziek

4) Dinsdag 11 februari, De Schakel, Wilnis 20.00 uur speelfilm AGENT OF GRACE

5) Zaterdag 18 april, De Janskerk, Mijdrecht om 20.00 uur. Muziektheatervoorstelling: Bonhoeffer – Wie ben ik?’

In de I.K.O – folder vindt u uitgebreidere én aanvullende informatie over Bonhoeffer en alles wat er rond zijn leven en werken georganiseerd is in dit 75ste sterfjaar van deze Duitse theoloog.

Lees-en gesprekskring

Raak de wonden aan.
Over niet zien en toch geloven,
Tomáš Halík (2018)

We kunnen niet in Jezus en God geloven en ‘Mijn Heer! Mijn God’ zeggen zonder ook zijn wonden aan te raken. Dat is de kern van wat Tomáš Halík in zijn boek betoogt. Wie de pijn in de wereld niet serieus neemt kan God, zegt Halík, niet belijden. In Raak de wonden aan worden onze ogen door hem gericht op de wonden, die van Jezus en die van de wereld.

Volgens boekrecensent Wolter Huttinga, van dagblad Trouw, een ijzersterk boek om de confrontatie mee aan te gaan, juist doordat het dat ijzeren pantser dat het christendom maar al te gauw wordt, weet af te breken tot zijn pijnlijke en kwetsbare kern. “Dat het heil alleen verloopt via de weg van verwonding, van onvolmaaktheid en vernedering lijkt misschien aanstootgevend, maar is werkelijk de ‘goede boodschap’ in een door succes geobsedeerde cultuur.”
Voldoende reden dus om de handschoen, die Huttinga werpt, op te pakken en de confrontatie met dit boek van Halík aan te gaan. Dat doen we op een viertal avonden. Op de eerste avond maken we kennis met elkaar, verkennen we het boek en stellen we het leesprogramma samen. Er is ruimte voor ongeveer 15 mensen.

De toegang, koffie en thee zijn gratis. Het boek kost € 19,95 en dient zelf besteld te worden.
Waar ? De Schakel, Wilnis
Wanneer ? Dinsdag 24 september, 5 november, 14 januari en 25 februari, van 19.30 tot 21.00 uur.

Nadere informatie en aanmelding:
ds. Piet Ravensbergen 06-51112285, of via de mail: predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Lezen Lucas en Matteüs

Gedurende de herfst- en winterperiode wil ik opnieuw graag met anderen de evangelietekst van het leesrooster lezen. Eerst tot Advent uit Lucas en vanaf Advent collega Matteüs. Wat heeft deze evangelist, vanuit zijn context en doelgroep, ons vandaag nog te zeggen en kan wat hij schrijft bijdragen aan het geloofsgesprek dat we als leesgroep voeren? Lukt het Matteüs om ook ons te raken in deze overvolle tijd?
We lezen met het oog op onszelf én op de verkondiging van een aankomende zondag. Wat zou er vanuit de tekst gezegd en verkondigd moeten worden binnen de actualiteit van nu? Eén van de vragen die we als leesgereedschap hanteren om tot verstaan te komen.

Waar? De Schakel, Wilnis
Wanneer? Dinsdag 1 oktober, 3 december en 18 februari, van 19.30 – 21.00 uur
                  Donderdag 14 november, 16 januari en 19 maart,van 19.30–21.00 uur
Voor meer informatie: ds. Piet Ravensbergen 06-51112285 of e-mail: predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl

*Verder kan de taakgroep Vorming en Toerusting desgevraagd ondersteuning bieden aan andere taakgroepen, voor zover ze op het terrein van Vorming en Toerusting liggen.

* Wilt u als gemeentelid zelf een idee aandragen, schroom dan niet één van de commissieleden in te schakelen.
Via het kerkblad en de website www.pknontmoetingskerkwilnis.nl houden wij u op de hoogte van de realisatie van onze plannen.

====================

College van Diakenen

samenstelling:
mw. Loes Corthals-de Munck (voorz.)            tel. 282744
mw. Erika de Bruine – van Selm (secr.)          tel. 274446
dhr. Jeroen Angenent (jeugd.d)                      tel. 0627354071

Als diaken is het onze taak en ons doel om open te staan voor noden in de wereld – ver weg en dichtbij.
Naar vermogen bieden we ondersteuning binnen de eigen kerkelijke gemeente en daarbuiten. We zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van de collecten tijdens de erediensten en de bediening tijdens de vieringen van de Maaltijd van de Heer. Uit de door de gemeente bijeengebrachte collecten en giften worden, naast bijdragen aan acties voor slachtoffers van natuurrampen en de vaste afdracht van collecten voor bijv. het Binnenlands Diaconaat en Kinderen in de knel, met de grootste zorg verschillende doelen ondersteund in onze directe omgeving, zoals de Voedselbank, de opvang van verslaafden en de huisvesting van vluchtelingen in onze regio. Elke maand hebben wij een product van de maand, dat houdt in dat we het product verzamelen met uw hulp. De producten kunnen meegenomen worden naar de kerk en in de daarvoor bestemde krat gelegd worden. Elke maand wordt dit naar de Voedselbank gebracht. De diaconie participeert in het Diaconaal Platform De Ronde Venen. Dit Platform kan geen structurele financiële ondersteuning bieden, maar probeert tijdelijk mensen in acute nood te helpen; daarnaast worden hulp en begeleiding verleend bij het aankloppen bij overheidsinstanties. Ook beschikt het Platform over een aantal vrijwilligers voor bijv. huishoudelijke hulp of andere vormen van hulpverlening. Bij vragen kunt u contact opnemen met de bovengenoemde diakenen.

ZWO-commissie

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking
Als ZWO willen wij werken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Samenstelling:
mw. Marri Bluemink                            tel. 255777
mw. Tineke Sytsema                          tel. 295968
mw. Alie Vis                                        tel. 274052
mw. Ineke Vrielink                              tel. 285291
mw. Marianne van Voorthuizen          tel. 286798

Het particuliere project in Afrika blijven we financieel steunen:
** KASFOOC     Het project van Jackson Boge Ominde in Kenia. Aidswezen worden opgevangen in pleeggezinnen. Kinderen en pleegouders leren voor eigen voedselvoorziening te zorgen door aanleg van moestuinen en visvijver.
Om deze projecten financieel te ondersteunen worden de volgende activiteiten georganiseerd:               

- Oktober:                       Werelddiaconaat Zondag
- December:                   Kerstworkshop
- Februari:                      Werelddiaconaat zondag
- Maart                           40 dagentijdSobere maaltijd/paasgroetactie/voedselbank
- Mei:                             Plantjes markt.

In de komende jaren geeft de ZWO commissie aandacht aan een project in Myanmar va Kerk in Actie.

====================

Jeugdwerk (JWO)

Samenstelling:
mw. Eva Duijnmaijer-Kraak                              tel. 267753
mw. Femke Immerzeel- van Toorn (secr.)        tel. 272034
dhr. Jeroen Angenent (jeugdd.)                        tel. 0627354071
E-mail:jeugd@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Het jeugdteam houdt zich bezig met activiteiten voor jongeren van 0 tot en met 20 jaar. Het JWO onderhoudt contact met de vele vrijwilligers die de diverse jeugdactiviteiten vormgeven, waaronder Kliederkerk, catechese (Kookeiland), Nacht Zonder Dak, Kamp Woudenberg, crèche en jeugddiensten. We hopen je te zien bij één van onze activiteiten. Heb je vragen of wil je contact met ons opnemen? Stuur dan een mail naar jeugd@pknontmoetingskerkwilnis.nl of neem telefonisch contact met ons op via bovengenoemde nummers.

Activiteiten voor jongeren:

Leerhuis voor jongeren 16-20 jaar: het Kookeiland
zal er dit jaar weer Kookeiland zijn voor jongeren van 16 tot 20 jaar. Maar, ben je iets jonger, of ouder en je wilt graag meedoen, dan doe ik daar niet moeilijk over. We gaan in gesprek met elkaar rond maatschappij en geloof: wat houd je bezig, waar ligt je passie of waar heb je moeite mee? Maar dat niet alleen. We zoeken ook de gezelligheid en zullen samen eten. Ook dit jaar zijn we te gast bij de familie Polhuijs, Oudhuijzerweg 95.

Dit seizoen gaan we in gesprek met elkaar aan de hand van het boekje Gewone catechismus. Christelijk geloof in honderd vragen en antwoorden. Niet echt een sexy titel voor een boek, maar wel een boek met goede vragen als: Wat is geluk?, Kun je in je eentje geloven? of, wat heeft God tegen overspel? Dat moet mooie ontmoetingen kunnen opleveren en spannende gesprekken.

De eerste bijeenkomst is op zondag 29 september, van 17.00 tot 20.00 uur. Neem voor meer informatie of aanmelding even contact met mij op. In september zullen er nog persoonlijke uitnodigingen verstuurd worden naar de jongeren binnen de doelgroep. Mocht je daar (net) buiten vallen, maar toch graag meedoen, wees dan meer dan welkom.

Info of aanmelding: ds Piet Ravensbergen 06-51112285  of e-mail: predikant@ontmoetingskerkwilnis.nl

Kliederkerk:
Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Eén zondag in de maand organiseren we een gezellig uurtje (vanaf 15.30 tot ongeveer 17.00) vol knutselen, spelletjes doen, koken en vooral lekker kliederen rondom een Bijbels verhaal. En wat is er nu leuker om dit met het hele gezin te doen?! Gezinnen met kinderen (ongeveer van de basisschoolleeftijd), opa’s, oma’s of andere begeleiders zijn weer van harte welkom om er samen een gezellig uurtje van te maken. 
Het komend seizoen is er kliederkerk op de volgende data:
     22 september
     3 november
     15 december
     9 februari
     8 maart
     5 april
     10 mei

Benieuwd wat we zoal doen tijdens de Kliederkerk? Bekijk dan de website voor verslagen en foto’s, of kom meedoen in De Schakel.

Kamp Woudenberg:

In de laatste week van de zomervakantie (22 t/m 26 augustus 2020) is het weer zover: met ongeveer 60 kinderen en 20 begeleiders beleven wij een fantastisch kamp op kampeerboerderij "Het Boerenerf" in Woudenberg. Tijdens het kamp doen we bosspellen, zwemmen we in het Henschotermeer, gaan we op speurtocht, maken we een kampvuur en doen we nog véél meer leuke dingen rondom een thema (zoals voorbeelden van de afgelopen jaren: Ridders & Jonkvrouwen, Piraten, Striphelden, Spionnen, Wie is de Mol of Tijdreizen). Inschrijven voor het kamp is mogelijk als je momenteel in groep 3 t/m 8 van de Basisschool zit. Inschrijven kan alleen als je het hele kamp aanwezig kunt zijn. De online voorinschrijving voor het kamp opent in mei – 2020. Houd de website van de kerk en onze besloten Facebook pagina in de gaten voor meer informatie! 

Belijdenis doen? Waarom zou je……?Het stukje over belijdenis doen, dat je hieronder aantreft, stond, onder deze vraagtitel, bijna in zijn geheel ook vorig jaar in de gemeente,- en activiteitengids. Het is herschreven en opnieuw opgenomen, om aan iedereen die dat wil de kans te bieden belijdenis van het geloof af te leggen. Belijdenis is misschien een gedateerd woord. Een andere verwoording is instemmen met de geloofstraditie van de kerk en daarbij bedenken dat dat een dynamisch en boeiend proces is. Instemmen betekent niet napraten, maar in gesprek gaan over wat je gelooft, of wat je niet (meer) gelooft.

Al vanaf de eerste christenen spreken mensen in het openbaar uit waarom zij zich willen verbinden aan het christelijk geloof. Bijvoorbeeld, omdat ze geloven en hopen dat God zich met hun leven wil verbinden, of omdat ze zoeken naar wat het betekent dat God in Jezus onder mensen kwam. God wordt mens in Jezus, zegt het christendom, en al eeuwen raakt dit geheim mensen in hun kern, in hun bestaan en dan kunnen ze niet anders dan naar vanuit hun hart Gods betrokkenheid op zichzelf belijden. Soms gebeurt dat ‘aangeraakt worden’ plotseling en kun je uit volle overtuiging je geloof belijden, maar niet zelden wordt dat moment van belijden voorafgegaan door een zoektocht met vallen en opstaan, of langs een weg met grote hobbels en diepe gaten. Belijdenis doen is geen punt waarop je verlost wordt van alle onzekerheid. Lees Marcus 9,24 maar, waar een vader in één adem tegen Jezus zegt: ‘Ik geloof Heer. Kom mijn ongeloof te hulp.’ of denk aan Petrus die het ene moment in staat lijkt over water te lopen en nog geen paar stappen verder door vertwijfeling dreigt te verdrinken. Wij zijn mensen die bestaan uit vlees en bloed, maar ook uit geest én vuur. Dat vuur is ons volgens de bijbel van God gegeven. Dat vuur is God, dat is de geest die ons de adem inblaast en ons werkelijk leven doet. Ik nodig iedereen uit, jonger of ouder, die daar verder over wil doorpraten en denken om met mij een groep te vormen. Durf te leven vanuit de verwondering, vanuit je hart en vanuit een gelovig perspectief. Sta op en zet de eerste stap. Gewoon beginnen en zien wat er valt te ontdekken. Durven aanvaarden dat je al door God bent liefgehad nog voordat jij daar überhaupt over nadacht.

Dus, …Belijdenis doen? Waarom zou je niet….?
Meer informatie: ds. Piet Ravensbergen 06-51112285 of predikant@ontmoetingskerkwilnis.nl

Youth Alpha:

Zit jij momenteel in de 3e, 4e of 5e klas van de middelbare school? Dan is Youth Alpha iets voor jou! 
Tijdens 10 avonden wordt bij Youth Alpha gesproken over het christelijk geloof met op iedere avond een ander thema. Een Youth Alpha avond begint met een gezamenlijke maaltijd (vanaf 18:00), wordt vervolgd met een gesprek over geloof en sluit af met een gezellige CCC: chips, cola en chillsessie! Houd de website van de Hervormde PKN gemeente Wilnis in de gaten voor meer informatie over de tijd, plaats en startdatum van de Youth Alpha cursus.

====================

Activiteiten voor volwassenen

Kookeiland voor senioren

Na het succes van het afgelopen jaar zullen er ook dit jaar in de periode van november 2019 tot maart 2020 bijeenkomsten voor senioren worden georganiseerd. We zijn te gast bij de familie Polhuijs aan de Oudhuijzerweg 95 rond hun kookeiland. Centraal staat de onderlinge ontmoeting en elkaar (beter) leren kennen terwijl we gelijktijdig ook de inwendige mens kunnen voeden. Bijeenkomsten dus waarvan we hopen dat ze naar lichaam en geest voedend zullen zijn. Ik zal, als predikant, mensen gericht uitnodigen, een onderwerp inbrengen en de bijeenkomsten openen en sluiten. U kunt zich dus niet opgeven, maar mij natuurlijk wel laten weten of u belangstelling heeft voor deze vorm van gemeente opbouw. Wie geen vervoer heeft, of slecht ter been is kan worden opgehaald en ook met dieetwensen wordt rekening gehouden. De avonden zijn gratis en er is plaats voor 5 á 6 personen. De respectievelijke data voor het seizoen 2019/20 zijn: 21 november, 19 december, 27 februari en 26 maart.

Cantorij

De gelegenheidscantorij verleent medewerking aan bijzondere erediensten, voornamelijk in de Adventstijd, met Kerst, de Stille Week en Pasen en de laatste zondag van het kerkelijk jaar.
Het repetitieschema is hierop aangepast.
Dirigente: mw. Annemieke Stoll-Mathlener tel. 284582

Gemeente Groei Groepen

….. ze vormen een netwerk van kleine kringen in de gemeente, die als doel hebben:
Groeien in Geloof : we gaan op ontdekkingsreis door de Bijbel en leren God beter kennen.
Groeien in Gemeenschap : we delen ons leven en vormen een vriendenkring
Groeien in Getal : we nodigen anderen uit mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.

U bent van harte welkom op een groeigroep.
Dagen en tijden van samenkomsten verschillen per groep.
Raadpleeg het Kerkblad en kies de groep die het beste bij u past.
Als het even kan beginnen en sluiten we gezamenlijk.
Contactpersoon: mevr. Jeanette Kool tel. 0650511292

School en Kerk

In samenwerking met de Julianaschool en de andere PKN gemeente in Wilnis (Hervormde gemeente) worden jaarlijks 2 scholendiensten georganiseerd. Doorgaans de laatste zondag in september en de laatste zondag in januari. Deze diensten vormen de afsluiting van een projectweek op de school. Predikanten zijn in die week van harte welkom op school.
Het thema wordt door de school gekozen, evenals de bestemming van de te houden collecte.
Contactpersoon: ds. P. Ravensbergen tel. 06-51112285

Verjaardagsfonds

groep dames bezoekt de gemeenteleden op hun verjaardag, geeft een kaart en vraagt een geldelijke bijdrage voor de kerk. Dit geld wordt besteed aan bijzondere uitgaven in onze eigen gemeenschap. We financierden in de afgelopen jaren daarmee bv. de restauratie van de kanselbijbel en de aanschaf van gordijnen in De Schakel.
Contactpersoon: mw. Alida Vis-Both tel. 286543

Tuinonderhoud

De tuinen rond kerk en pastorie worden onderhouden door gemeenteleden.
Contactpersoon: dhr. Gijs de Gooijer tel. 285102

Schoonmaak

De wekelijkse schoonmaak van zowel De Schakel als ook de kerkzaal is in handen van gemeenteleden.
De wekelijkse schoonmaak van De Schakel wordt gecoördineerd door:
mw. Aartje Verkaik- van Harberden    tel. 285980

Drukkerij 

Kerkblad, liturgieën, en ander drukwerk ten behoeve van de kerkelijke gemeente kunnen worden gedrukt in de drukkerij.
Contactpersonen: dhr. en mevr. Piet en Gerie Kroon   tel. 285088

Toneelgroep

Jaarlijks voert een groep gemeenteleden met groot enthousiasme een toneelstuk op.
De opbrengsten uit twee voorstellingen komen ten goede aan de kerk.
Contactpersoon: dhr. Gert Brouwer     tel. 261891

I.K.O.

In het kader van het Interkerkelijk Overleg worden binnen de gemeente De Ronde Venen contacten onderhouden met de Rooms Katholieke kerken van De Hoef, Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen en met drie PKN gemeenten in Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis.
Dit interkerkelijk overleg heeft tot doel de onderlinge betrekkingen tussen de kerken te versterken en zo mogelijk van betekenis te zijn voor mensen in de samenleving.
We verwijzen u graag naar de flyer vol activiteiten van de aangesloten kerk bij het IKO. Zie ook de diverse websites.
Het Overleg organiseert o.a.:
* catechese voor verstandelijk gehandicapten.
* Gespreksgroep “Omgaan met rouw”
* De Kerstgroet voor alle inwoners van DRV. Andere, niet bij het IKO aangesloten kerken doen hieraan mee.
Contactpersoon: mw. Roeline Elzes   tel. 287063

Verspreiden tijdschrift Elisabethbode

Contactpersoon:mw. Trix Verloop – van der Vliet   tel. 264144
 

Ouderenmiddagen 

Bent u ouder dan 65 jaar en hebt u zin in een gezellige middag, kom dan naar de ouderenmiddagen in “De Roeping”.
Twee keer per maand van september t/m mei wordt door het ouderencomité een gezellige en/of leerzame middag georganiseerd. Het programma voor dit seizoen vindt u hieronder.
Aan deelname van deze middagen zijn geen kosten verbonden; wel gaat er een koffiebusje rond voor een vrijwillige bijdrage.

Samenstelling van het comité:
M. Ende                                 tel. 0297 262720
J. Honig                                 tel. 0297-286745
G. van Leeuwen                    tel. 0297-282820
N. van Oudenallen                tel. 0297-273114
L. Treur                                 tel. 0297-285016
M. Vos                                   tel. 0297-272889

Contactpersoon: N. Van Oudenallen    tel. 273114

Programma:

5 sept.      Spelmiddag.

26 sept.    Op deze middag brengen we een bezoek aan natuurmuseum De Wielewaal. Na afloop gaan we traditiegetrouw pannenkoeken eten bij "De Strooppot". 

10 okt.      Spelmiddag

24 okt.      Mevr. Pascalle Dekker kan ons alles vertellen over otters. Met een leuke quiz!

7 nov.       Spelmiddag.

21 nov.     Mevr. W. den Dikken houdt een presentatie over Domari (Gypsies) en laat wat bijzonderheden zien.

5 dec.      Spelmiddag.

style="margin-left: 1.75cm; text-indent: -1.75cm; margin-bottom: 0cm;line-height: 100%">19 dec.    Kerstmiddag verzorgd door het comité. Ter afsluiting is er een broodmaaltijd.

9 jan.       Spelmiddag.

23 jan.     Dhr. Floor Groenendijk vertoont dia’s van het afgelopen jaar. Na de pauze gaan we bewegen.

13 febr.    Spelmiddag.

27 febr.    De heer Aales van Leeuwen kan ons alles vertellen over turf.

12 maart  Spelmiddag

26 maart De heer P. Boersma vertelt ons het lijdensverhaal aan de hand van prachtige Ikonen

9 april     Spelmiddag.

23 april   Eigen invulling.

7 mei      Spelmiddag.

28 mei    Joke van Diemen gaat met ons het stoelhonkbalspel spelen. Na afloop kunnen we onze energie aanvullen met een heerlijk buffet.

Graag tot ziens in De Roeping, het verenigingsgebouw bij de NH Kerk, Kerkstraat 12 te Wilnis.
De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur.

Immanuël
 

Christelijk mannenkoor Immanuël repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw bij De Rank in Mijdrecht.
voorzitter: dhr. Willem Engel tel. 282009

Omgaan met rouw – rouwverwerkingsgroep

Heeft u enige tijd geleden een dierbare – uw partner, een familielid of vriend(in) – door de dood verloren?
Het leven kan daardoor voor u stil gevallen zijn; u bent wellicht gaan ervaren dat alles anders is. U kunt zich overvallen voelen door gevoelens van verdriet, boosheid, angst, jaloezie of u kunt schuldgevoelens ervaren. De gevoelens die door het verlies ontstaan zijn, kunnen pijn blijven doen en erover praten met vrienden en familie is dan niet altijd voldoende meer. Voor anderen is het vaak niet echt te begrijpen hoe u zich voelt. Soms heeft de omgeving na een tijd minder belangstelling, terwijl uw verdriet er nog steeds is en u nog wel behoefte heeft om over uw verlieservaring te praten.
We gaan in zes bijeenkomsten over verschillende thema’s met elkaar in gesprek, begeleid door mevr. Richt Bouma en mevr. Roeline Elzes. Het aantal deelnemers is maximaal acht. Aan deze gespreksgroep zijn geen kosten verbonden.

Locatie:  de Buurtkamer, dorpscentum Willistee ( via de achteringang ) P. Joostenlaan 24 Wilnis.
Data:       19 sept., 3 okt., 17 okt., 31 okt., 7nov., 21nov., van 19.30 tot 21.30 uur.

Nadere informatie:
Richt Bouma (e-mail: r.boumabakker@gmail.com)
​Roeline Elzes (e-mail: r.elzes@kpnplanet.nl

 

Geplaatst door: Verloop
op 11 April, 2020 in