Gemeentegids 2020-2021

Gemeentegids 2020-2021

INHOUD:

2 welkom
3 algemeen
4 eredienst
6 taakgroep pastoraat
9 college van diakenen, ZWO
11 college van Kerkrentmeesters
14 taakgroep Eredienst
15 taakgroep publiciteit
16 taakgroep Vorming en Toerusting
22 jeugdwerk
25 belijden-is doen
25 Youth Alpha, School en Kerk, verjaardagsfonds,
26 toneelgroep, I.K.O.
27 Elisabethbode, mannenkoor Immanuël
28 Ouderenmiddagen
30 adreslijst

 

Welkom in deze vernieuwde GemeenteGids.

We leven allemaal graag met elkaar mee, maar wàt is er eigenlijk allemaal te doen in onze gemeente?
Wààr weet ik niks van,
wàt zou ik eigenlijk best leuk vinden om aan mee te doen, of alleen maar naar komen luisteren?
Of kijken?
Wààr zou ik best wel mijn “luie stoel” voor willen verlaten?
Hóé zit onze gemeente in elkaar, wie zit er in welke Taakgroep, en wat doen ze daar eigenlijk?

In deze gids vindt u alle antwoorden.
Er wordt heel veel georganiseerd en gedaan door onze “Ontmoetingskerk”!
Om trots op te zijn!!!
Dwaal door de gids, en doe gezellig méé met hetgeen u aanstaat. Verrijk uzelf met nieuwe kennis, oefeningen, of leer mensen op een andere manier kennen! Misschien wel door u ergens bij aan te sluiten, en creatieve ideeën te opperen. En uit te voeren.
Wie weet!

Ik wens u veel plezier bij het uitzoeken,
        Ingrid Schutte preses Ontmoetingskerk Wilnis

P.S. Ik heb zelfs iets gehoord over een filmvertoning…!

 

Algemeen

Scriba: Annemiek Vis, Burg. van Trichtlaan 140
e-mail: scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl
Geboorte, huwelijk, verhuizing of overlijden graag doorgeven aan de scriba

 

Het kerkelijk bureau:

Het kerkelijk bureau is gevestigd in De Schakel
Dorpsstraat 20, 3648 AH Wilnis

Bankrekeningen:

Kerk: NL39RABO0369603982
              t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis
Diaconie: NL16RABO0369604008
              t.n.v. Diaconie Geref. Kerk Wilnis,
Zending: NL30INGB0003959214
              t.n.v. zendingscom. Geref. Kerk Wilnis,

 

Reserveren zalen of kerk

Contact: Jeanette Kool
verhuur@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Welkom

Het welkom heten van nieuw ingekomen gemeenteleden
Contact: Roeline Elzes

Preekvoorziening:

Ruud den Boer

Organist:

Peter Kruiswijk

Kosters:

Atty Rijkmans
Jan Bluemink
Mac en Willy Polhuijs

 

Kerkeneraad

Moderamen ds. Piet Ravensbergen
                      Ingrid Schutte, preses-ouderling
                      Annemiek Vis, scriba-ouderling
                      Ruud den Boer, (college van kerkrentmeesters)
                      Erika de Bruine, (diaconie)

Overige kerkenraadsleden

Ouderlingen Femke Immerzeel, pastoraat 21-40
                      John Oostenbruggen, pastoraat 41-64
                      Ada Vis, pastoraat 65+

College van kerkrentmeesters
                      
Ruud den Boer, voorzitter-ouderling

Diakenen      Loes Corthals voorzitter
                      Erika de Bruine secretaris

 

Eredienst

iedere zondagmorgen - aanvang 10.00u

crèche: voor kinderen van 0 -4 jaar
Elke zondagmorgen zijn ook de allerkleinsten hartelijk welkom. Kinderen van 0 tot 4 jaar worden in De Schakel opgevangen en creatief beziggehouden door een vrijwilliger van de gemeente. U kunt uw kind(eren) brengen vanaf kwart voor tien. Vlak voor de zegen geeft de predikant u de gelegenheid om uw kind(eren) op te halen, zodat de kinderen ook de zegen mogen ontvangen.
Contactpersoon: Erika de Bruine

kindernevendienst:
voor kinderen op de basisschool.
Iedere zondagmorgen krijgen de kinderen van de basisschool de gelegenheid om de bijbelverhalen op hun eigen niveau te beleven, aan de hand van de verhalen van Kind op Zondag en de activiteiten daarbij. Ze worden voor de preek uitgenodigd om naar hun eigen ruimte te gaan. Nà de preek en het daarop gezongen antwoordlied komen ze terug in de kerkzaal.
Contactpersoon: Petra v.d. Eijk

tienernevendienst: iedere 3e zondag van de maand
Iedere derde zondag van de maand is er tienernevendienst voor jongeren in de leeftijd van 10 tot 16 jaar.
De bedoeling is om hen op een eigentijdse manier kennis te laten maken met het evangelie; we praten met elkaar en denken na over het Woord van God en hoe dat Woord en God kan gaan spreken in je eigen leven. We beginnen met de hele gemeente om 10.00 uur in de kerk en gaan daarna naar onze eigen ruimte, waar we ook met de tieners eindigen.
Als er op dezelfde zondagochtend Heilig Avondmaal gevierd wordt, dan komen we met de tieners terug in de kerk om dit met elkaar te kunnen vieren.
De leiding is in handen van:
Heleen Oudijk en Erika de Bruine

 

Taakgroep Pastoraat

Pastoraat, het willen omzien naar elkaar, vormt de kern van onze gemeente.
Ont-moeten staat daarin centraal. Pastoraat zoekt naar vormen van contact waarin, in een open en goede sfeer en op basis van respect en vertrouwen, levenservaringen van vreugde en verdriet gedeeld kunnen worden. Samen met de predikant is de Taakgroep Pastoraat verantwoordelijk voor het pastorale werk in de gemeente.
Het pastoraat krijgt vorm in: GemeenteGroeiGroepen, het Inloopuur en de leeftijdsgroepen.

De gemeente is opgedeeld in 4 leeftijdsgroepen.
Elke leeftijdsgroep heeft een ambtsdrager, bijgestaan door coördinatoren óf bezoekmedewerkers.
De verbinding met de kerkenraad is daardoor gewaarborgd. Regelmatig gaan de bezoekmedewerkers op bezoek bij medegemeenteleden die dat op prijs stellen en zij bemiddelen bij vragen en/of wensen. De vorm van het huidige pastoraat is veranderd van aanbodpastoraat in vraagpastoraat. Gemeenteleden die (pastoraal)contact op prijs stellen kunnen dat aangeven aan de pastorale ouderling, de bezoekmedewerker, of aan de coördinator van hun wijk. Door hen te informeren rond situaties van vreugde en verdriet helpt u mensen binnen het pastorale team in het uitvoeren van hun pastorale taak.

Opbouw pastoraatgroepen naar leeftijd:
Pastoraat 65 jaar en ouder
Pastoraal-Ouderling: Ada Vis|
pastoraat65@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Bezoekmedewerkers:
Ali Engel                                Emmy Oudshoorn
Janni van Ankeren                 Joke Honig
Marianne van Voorthuizen     Rolf Verkaik
Marrie den Braber                  Hetty van Voornveld
Richt Bouma                          Mijnie Ende

 

Pastoraat 41-64 jaar
Pastoraal-Ouderling:  John Oostenbruggen  
pastoraat41-64@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Bezoekmedewerkers
Trudi de Vries
“oude dorp‟, Herenweg, Padmosweg,  Oudhuijzerweg, Ringdijk, Pieter Joostenlaan, Christinastraat, Margrietstraat, Beatrixstraat, Dorpsstraat, Scheepswerf, Raadhuisstraat , Stationsweg, De Duiker.

Marrie den Braber
Veenzijde 1, Gagelweg, Bovendijk, Mijdr. Dwarsweg ,Waterlelie en buitengebied.

Ineke Vrielink
​Veenzijde 2 en 3 ,  Poldermeester, Herbergier, Wagenmaker, Zeelt en Rietvoorn, Marickenland.

Contacten met gemeenteleden in de buitengebieden wordt in onderling overleg tussen ouderling en de bezoekmedewerkers onderhouden.

 

Pastoraat 21-40 jaar
Pastoraal-Ouderling: Femke Immerzeel
pastoraat21-40@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Bezoekmedewerkers:
Jeanette Kool: ‘oude dorp’ en Herenweg en Padmosweg en omgeving
Pieta Lettink: Veenzijde 1
Heleen Oudijk: Veenzijde 2
Pieta Lettink: Veenzijde 3 en buitengebied

 

Pastoraat 0-20 jaar
Pastoraal Jeugd-Ouderling: vacant
Jeugddiaken: vacant

 

Gemeente Groei Groepen

….. ze vormen een netwerk van kleine kringen in de gemeente, die als doel hebben:
Groeien in Geloof : we gaan op ontdekkingsreis door de Bijbel en leren God beter kennen.
Groeien in Gemeenschap : we delen ons leven en vormen een vriendenkring.
Groeien in Getal : we nodigen anderen uit mee te doen aan deze gezamenlijke zoektocht.

U bent van harte welkom op een groeigroep.
Dagen en tijden van samenkomsten verschillen per groep.
Als het even kan beginnen en sluiten we gezamenlijk.
Contactpersoon: Jeanette Kool

 

Inloopuur
Elke donderdagmiddag is de predikant tussen 14.00 en 15.30 uur aanwezig in zijn werkkamer in De Schakel.
Daar kunt u zonder afspraak binnen lopen, voor een pastoraal gesprek of andere zaken waarover u met de predikant wilt spreken

 

College van diakenen

samenstelling:
Loes Corthals             voorzitter-diaken
Erika de Bruine           secretaris-diaken
Ondersteuning diaconale activiteiten:
Gert Nagtegaal
Pieta Lettink

Als diaken is het onze taak en ons doel om open te staan voor noden in de wereld – ver weg en dichtbij.
Naar vermogen bieden we ondersteuning binnen de eigen kerkelijke gemeente en daarbuiten. We zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van de collecten tijdens de erediensten en de bediening tijdens de vieringen van de Maaltijd van de Heer. Uit de door de gemeente bijeengebrachte collecten en giften worden, naast bijdragen aan acties voor slachtoffers van natuurrampen en de vaste afdracht van collecten voor bijv. het Binnenlands Diaconaat en Kinderen in de knel, met de grootste zorg verschillende doelen ondersteund in onze directe omgeving, zoals de Voedselbank, de opvang van verslaafden en de huisvesting van vluchtelingen in onze regio. Elke maand hebben wij een product van de maand, dat houdt in dat we het product verzamelen met uw hulp. De producten kunnen meegenomen worden naar de kerk en in de daarvoor bestemde krat gelegd worden. Elke maand wordt dit naar de Voedselbank gebracht.
​De diaconie participeert in het Diaconaal Platform De Ronde Venen. Dit Platform kan geen structurele financiële ondersteuning bieden, maar probeert tijdelijk mensen in acute nood te helpen; daarnaast worden hulp en begeleiding verleend bij het aankloppen bij overheidsinstanties. Ook beschikt het Platform over een aantal vrijwilligers voor bijv. huishoudelijke hulp of andere vormen van hulpverlening. Bij vragen kunt u contact opnemen met de bovengenoemde diakenen.

 

ZWO-commissie

Werkgroep Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking.
Als ZWO willen wij werken aan vrede, gerechtigheid en heelheid van de schepping.

Samenstelling:

Marri Bluemink, Tineke Sytsema, Alie Vis, Ineke Vrielink en Marianne van Voorthuizen

Het particuliere project in Afrika blijven we financieel steunen: ** KASFOOC     Het project van Jackson Boge Ominde in Kenia. Aidswezen worden opgevangen in pleeggezinnen. Kinderen en pleegouders leren voor eigen voedselvoorziening te zorgen door aanleg van moestuinen en visvijver.
Om deze projecten financieel te ondersteunen worden de volgende activiteiten georganiseerd: 

 • Oktober: Werelddiaconaat Zondag
 • December: Kerstworkshop
 • Februari: Werelddiaconaat zondag
 • Maart 40 dagentijd Sobere maaltijd/paasgroetactie/voedselbank
 • Mei: Plantjes markt.

In de komende jaren geeft de ZWO commissie aandacht aan een project in Myanmar va Kerk in Actie.

 

College van Kerkrentmeesters

Samenstelling College van Kerkrentmeesters

 • Ruud den Boer voorzitter
 • Rianne Angenent penningmeester
 • Annelies van Ankeren secretaris
 • Gijs Vis technische zaken

Het College van Kerkrentmeesters heeft de volgende verantwoordelijkheden:

 • Organisatie: o.a. ledenadministratie, archief, ontwikkelen beleid, communicatie, enz.
 • Mensen: personeelsbeleid, Arbo en BHV
 • Financiën: geldwerving, financiële administratie en verslaglegging 
 • Gebouwen: beheer en onderhoud

Bij het uitoefenen van de werkzaamheden die verbonden zijn aan deze verantwoordelijkheden maakt het College van Kerkrentmeesters dankbaar gebruik van vele vrijwilligers.

 

Kerkelijk bureau
In het Kerkelijk Bureau wordt de agenda van activiteiten bijgehouden en worden de financiële administratie en de ledenadministratie uitgevoerd. Ook de coördinatie van de kerktelefoon en de registratie van de verhuurcontracten van De Schakel en de Kerk vinden er plaats evenals de verkoop van collectebonnen.
Het Kerkelijk Bureau bevindt zich in De Schakel.
Contactpersoon: Marri Bluemink

Kosters
De koster is als het ware de gastheer van de kerk. Hij/zij opent op zon- en feestdagen gastvrij de deuren van de kerk. Hij/zij brengt de kerkruimte in orde, zorgt voor licht, zet de benodigde attributen klaar voor gebruik (doopvont, avondmaalstafel, microfoons, etc.). Hij/zij haalt de kinderen op uit de nevendienst. Kortom, de koster zorgt dat de dienst in goede orde kan verlopen.

Het orgel is een monument.
Alle activiteiten nodig voor het onderhouden van het orgel vinden plaats vanuit het College van Kerkrentmeesters.De activiteiten worden zoveel mogelijk betaald uit de donaties in de orgelpijpjes die in de kerk hangen. De coördinator zorgt voor het rooster van organisten voor de kerkdiensten en het overleg met de organisten. De coördinatie van kosters en organisten vindt plaats binnen het College van Kerkrentmeesters.
Contactpersoon: Joost de Bruine

Beheer van terrein en gebouwen
Het College van Kerkrentmeesters beheert en draagt zorg voor de kerkelijke gebouwen, terreinen en goederen. (onderhoud en schoonmaak kerk en De Schakel, tuinonderhoud en periodiek renovatieprojecten). Voor kerkelijke activiteiten is het gebouw gratis beschikbaar en wordt er zo nodig voor koffie en thee gezorgd. Kerkzaal en De Schakel zijn ook te huur. Huurprijzen en voorwaarden zijn beschikbaar bij het Kerkelijk Bureau. Alle activiteiten kunnen alleen in overleg met het Kerkelijk Bureau afgesproken worden.
Contactpersoon voor terrein en gebouwen: Gijs Vis

Drukkerij
Het College van Kerkrentmeesters draagt zorg voor het onderhouden van de drukkerij. De drukkerij bevindt zich in De Schakel. Tegen betaling kan de drukkerij ook gebruikt worden voor niet kerkelijk activiteiten. Afspraken daartoe kunnen worden gemaakt via het Kerkelijk Bureau.
Contactpersonen: Gerie Kroon, Petra Eindhoven, Gerrit Eindhoven

Archiefbeheer
Sinds oktober 1992 wordt het materiaal betreffende de historie van onze kerk gestructureerd gearchiveerd.
Dit is geen vrijblijvende zaak aangezien aan archivering bepaalde regels zijn verbonden.
contactpersonen: Tineke Sytsema en Jan Bluemink

Geldwervingsactiviteiten
Het College van Kerkrentmeesters zorgt voor geldwervingsacties. Jaarlijks terugkerende activiteiten zijn onder meer het organiseren van:
Actie Kerkbalans,
een toneelvoorstelling door de toneelcommissie,
de Najaarsmarkt,

Tuinonderhoud
De tuinen rond kerk en pastorie worden onderhouden door gemeenteleden.
Contactpersoon: Gijs de Gooijer 

Schoonmaak
De wekelijkse schoonmaak van zowel De Schakel als ook de kerkzaal is in handen van gemeenteleden.
De wekelijkse schoonmaak van De Schakel wordt gecoördineerd door: Aartje Verkaik

 

Taakgroep Eredienst

samenstelling:
Roeline Elzes
Judith Kroon
ds. Piet Ravensbergen

De Taakgroep Eredienst is mede verantwoordelijk voor bijzondere vieringen: oogstdienst, laatste zondag van het kerkelijk jaar, kerstnachtdienst, de Stille Week voorafgaand aan Pasen, Eerste Paasdag en evt. andere bijzondere zondagen. Regelmatig heeft een eredienst een speciaal karakter: scholenzondag, Werelddiakonaat, jongerenviering en andere.
Voor alle bijzonderheden betreffende de erediensten geldt: zie Kerkblad en website.
Daarnaast heeft de Taakgroep contact met groepen die een rol kunnen spelen in vieringen/erediensten.
Andere Taakgroepen kunnen een beroep doen op de expertise van de Taakgroep Eredienst.

 

Taakgroep Publiciteit:

Contactpersoon: Elly Veldhuijzen
GemeenteBrief: redactie moderamen
Gemeente- en activiteitengids: Tineke Sytsema.
Website: Wim Verloop, Wouter Immerzeel, Ingrid Schutte
Redactie kerkblad:
Petra van der Eijk, Anne Marie Nagtegaal, Ada Vis
         kerkblad@pknontmoetingskerwilnis.nl
Contactpersoon pers: : Eva Duijnmaijer
Publiciteitskast: Suze de Haan en Elly Veldhuijzen

Social media-kanaal voor de PKN Ontmoetingskerk
Sinds oktober 2019 heeft de Ontmoetingskerk in Wilnis een Instagram account.
Wat is Instagram?
Instagram is onderdeel van Facebook en is een website of gratis mobiele app om digitale foto’s en video’s met een speelduur tot 60 seconden uit te wisselen. De foto’s en video’s kunnen digitaal gefilterd worden en uitgewisseld worden op sociaalnetwerksites, zoals Instagram of Facebook. Verder beschikt Instagram over de mogelijkheid om foto’s en video’s te plaatsen op het Instagramaccount die één dag te zien zijn.
Waarom maakt de Ontmoetingskerk gebruik van Instagram?

 • De jeugd van tegenwoordig is aanwezig op Instagram
 • Gemakkelijk een grote doelgroep bereiken
 • Visueel content (beeld) wordt sneller verwerkt dan tekst

Wat is het doel van het social media-kanaal Instagram?
Doel van het account is om op een eenvoudige manier de (jongeren) doelgroep te bereiken. Verder is het een privé account waarbij volgers eerst geaccepteerd moeten worden om digitale foto’s en video’s van de Ontmoetingskerk te zien.
Wat voor content kunt u verwachten op het Instagramaccount?

 • Uitnodigingen voor de kliederkerk, kookeiland, ouderenmiddagen, toneelgroep, volkskerstzang, et cetera.
 • Foto’s en video’s over activiteiten in de Ontmoetingskerk en workshops.
 • Nieuws wat eventueel gedeeld kan worden via het Instagramaccount.

Beheer Instagramaccount: Freek van Leeuwen en Jo-Lin Polhuijs

 

Taakgroep Vorming en Toerusting:

Marianne van Voorthuizen,
ds. Piet Ravensbergen

Vieren, dienen en (van en aan elkaar) leren zijn de drie pijlers van een protestantse gemeente. De Taakgroep Vorming en Toerusting (VOTO) organiseert en faciliteert ontmoetingen en activiteiten gericht op vorming en verdieping van persoonlijke kennis en/of het eigen (christelijke) geloof. In haar programma richt de taakgroep zich op: de eigen gemeenteleden, op leden in interkerkelijke verband (IKO), op belangstellenden uit anderen gemeenten (in De Ronde Venen) en op mensen die zich niet (meer) tot een bepaalde geloofsgemeenschap rekenen. Iedereen is welkom om vanuit de persoonlijke beleving en op basis van wederzijds vertrouwen en respect deel te nemen aan de activiteiten van het VOTO. Dit jaar zijn er verdiepingsbijeenkomsten, kunt u meewandelen, een film bekijken, deel nemen aan Koffie met een Krakeling en nog veel meer. Hieronder u ons aanbod voor de periode 2020-2021.

Emmaüswandeling

Wanneer?     Dinsdagavond 22 september en donderdagavond 22 maart, 19.30 tot 21.00 uur.
Waar?            Vanuit De Schakel, Dorpstraat 20. Wilnis

Coronaproof zijn ze zeker: Emmaüswandelingen. Buiten en met voldoende afstand gaan twee mensen in stilte op weg. Ze stellen zich open voor de omgeving waarin ze lopen en voor wat er in henzelf leeft, in het eigen hart en de eigen gedachten. En net als de Emmaüsgangers in Lucas 24 worden zij zich bewust dat ze niet met z’n tweeën lopen. Er kan plotseling een derde zijn die zich bij hen voegt en zich in het gesprek mengt: Jezus loopt met hen op. En dan kan het gesprek zomaar gaan over wat er ‘brandende in je is’.
Een Emmaüswandeling is bij uitstek geschikt voor ontmoeting tussen mensen van allerlei pluimage.
Binnen- of buitenkerkelijk, jonger of ouder, doener of denker iedereen kan al pratend meelopen op de weg naar Emmaüs. Op de avond van dinsdag 22 september 2020 en donderdag 22 april 2021 wordt er vanuit De Schakel een Emmaüswandelingen georganiseerd. Om 18.30 uur is er een eenvoudige broodmaaltijd. Graag even opgeven, i.v.m. de catering. U kunt ook instappen om 19.15 voor de koffie of thee en het (Bijbel)verhaal als loopgids. Daarna zoeken we een wandelgenoot en gaan op pad.
Informatie: ds. Piet Ravensbergen.

Koffie met een Krakeling

Wanneer?       Dinsdagmorgen 6 okt., 3 nov., 1 dec., 5 jan., 2 febr. en 2 mrt. 10.00 tot 11.30 uur
Waar?              De Schakel, Dorpstraat 20. Wilnis

Vanaf oktober is er elke eerste dinsdag van de maand de mogelijkheid Koffie te drinken met een Krakeling. De koffie (of thee) spreekt voor zich. Bij de Krakeling zit er een addertje onder het gras.
Een krakeling staat garant voor een lekker koekje bij de koffie, maar kan ook symbool staan voor een inhoudelijk onderwerp, of het meer persoonlijke gesprek. Daarmee is de opzet van een KoffiemetKrakelingochtend gegeven.
Met name senioren worden uitgenodigd voor een kopje koffie of thee, een koekje bij de koffie en de Krakeling van die maand.
I.v.m. het coronavirus wel graag even aanmelden. Toegang is gratis. Voor vervoer kan zo mogelijk worden gezorgd. De ochtenden zijn onafhankelijk van elkaar te bezoeken. De eerste keer op dinsdag 6 oktober om 10.00 uur in De Schakel. Van harte welkom.
Informatie en aanmelding: Ada Vis of ds. Piet Ravensbergen.

De Bijbel in het midden: Marcus aan het woord

Wanneer?   Dinsdagavonden:15 sept., 20 okt., 10 nov., 8 dec., 12 jan., 9 febr., en 2 mrt.
Waar?         De Schakel, Dorpstraat 20. Wilnis. Van 19.30 tot 21.00 uur

Onze landelijke protestantse kerk stimuleert gemeenten om het geloofsgesprek te voeren en om dat te doen door de Bijbel letterlijk in het midden te leggen. Voor het derde achtereenvolgende jaar gaan wij op die manier lezen met elkaar. We lezen de evangelietekst van het oecumensich leesrooster. Tot Advent nog uit Matteüs en daarna krijgt Marcus het woord. De oudste en kleinste onder de vier evangeliën in het Nieuwe Testament, maar zeker niet de minste.

We lezen met het oog op onszelf, en onze plaats in de gemeente en samenleving. Wat zou er van het Schriftwoord in de verkondiging moeten terugkomen? Kunnen de woorden van Marcus aansluiten bij ons dagelijkse leven en de actualiteit van het moment?

Vanaf september t/m maart komen we maandelijks bij elkaar om een gedeelte te lezen en onze leeservaringen te delen. De avonden kunnen onafhankelijk van elkaar bezocht worden.
Opgeven is niet noodzakelijk, maar vanwege het coronavirus wel wenselijk. In De Schakel is er, tot tien personen, voldoende ruimte om de anderhalve meter te handhaven.
Informatie en aanmelding: ds. Piet Ravensbergen

Paulus, de apostel: Zijn leven en zijn werk

Wanneer?     Donderdag 18 februari en 18 maart om 20.00 uur
Waar?           De Schakel, Dorpstraat 20. Wilnis

Wie was Paulus, de grote apostel? Wat dreef hem? Tom Wright, vooraanstaand Brits nieuwtestamenticus, hoogleraar en van 2003 tot 2010 bisschop van Durham in de Anglicaanse kerk probeert in zijn boek: Paulus. Een biografie bovenstaande vragen te beantwoorden. Wie was deze Paulus, die de volgelingen van Jezus eerst opjoeg en doodde en vervolgens één van hen werd – en die daarmee het gezicht van onze cultuur beslissend beïnvloede? Of je dus wilt of niet, Paulus is ook van invloed op jouw leven.
Op twee avonden in 2021 gaan we met dit boek aan de slag. Op de eerste avond verdiepen we ons in de levensloop van Paulus en de vraag wat hem tot zo’n succesvol apostel heeft gemaakt. Aan het einde van die avond maken we een gezamenlijke keuze uit één van de vele brieven die Paulus schreef. Op die brief vestigen we dan een maand later onze aandacht. Toegang gratis en van harte welkom!
Informatie: ds. Piet Ravensbergen.

Films die er toe doen!

Wanneer?         Wadjda 25 februari 2021, 20.00 uur
                          Nice People 25 maart 2021, 20.00 uur
Waar?               De Schakel, Dorpstraat 20, Wilnis
                          Zaal open: 19.45 uur, koffie en thee
Toegang           Vrijwillige bijdrage voor de kostenbestrijding

Wadjda
De winnaar van de Publieksprijs van het Rotterdams filmfestival van 2013 is een enorme feelgoodmovie met een boodschap. De eigengereide Wadjda uit Riyad zet alles op alles voor een groene fiets. Jongens mogen toch ook fietsen? Waarom zij dan niet?
Wadjda (10) woont met haar ouders in een buitenwijk van Riyad, de hoofdstad van Saoedi-Arabië. Ondanks haar conservatieve omgeving is Wadjda een speels kind dat regelmatig grenzen opzoekt. Wadjda staat voor vele meisjes en vrouwen uit Saoedi-Arabië. Het drama biedt een inkijk in een anders gesloten gemeenschap en raakt aan universele, herkenbare thema’s als hoop, lef en doorzettingsvermogen.

Nice People
Het eerste Somalische Bandy-team (soort ijshockey) ter wereld, bestaat uit Somalische immigranten, woonachtig in het ‘vriendelijke’ Zweedse plaatsje Börlange. Hoewel de jongens nooit eerder op de schaatsen stonden, willen ze meedoen aan de wereldkampioenschappen Bandy in Siberië.

Patrik Andersson, een idealistische lokale zakenman, ontwikkelt het al bestaande project verder in een poging zijn Zweedse landgenoten, met een lichte angst voor vreemdelingen, op een leuke manier kennis te laten maken met de vele Somalische vluchtelingen in zijn thuisstad. Het lijkt een onmogelijke opgave: een groep amateurs, tegen alle vooroordelen in zover krijgen dat ze kunnen presenteren op wereldniveau. Het levert droogkomische en hartverwarmende beelden op van op schaatsen stuntelende Somaliërs, bevooroordeelde locals, lastige sponsoren en enthousiaste supporters uit onverwachte hoek.

Informatie en aanmelding (vanwege covid 19):
ds. Piet Ravensbergen, Marianne van Voorthuizen

*Verder kan de taakgroep Vorming en Toerusting desgevraagd ondersteuning bieden aan andere taakgroepen, voor zover ze op het terrein van Vorming en Toerusting liggen.
* Wilt u als gemeentelid zelf een idee aandragen, schroom dan niet één van de commissieleden in te schakelen.
Via het kerkblad en de website www.pknontmoetingskerkwilnis.nl houden wij u op de hoogte van de realisatie van onze plannen.

 

Jeugdwerk
Activiteiten voor jongeren:

Kliederkerk:

​Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Eén zondag in de maand organiseren we een gezellig uurtje (vanaf 15.30 tot ongeveer 17.00) vol knutselen, spelletjes doen, koken en vooral lekker kliederen rondom een Bijbels verhaal. En wat is er nu leuker om dit met het hele gezin te doen?! Gezinnen met kinderen (ongeveer van de basisschoolleeftijd), opa’s, oma’s of andere begeleiders zijn weer van harte welkom om er samen een gezellig uurtje van te maken. Houd de website in de gaten voor de planning!
Info:
Benieuwd wat we zoal doen tijdens de Kliederkerk? Bekijk dan de website voor verslagen en foto’s, of kom een keertje meedoen in De Schakel.
De leiding is in handen van: Eva Duijnmaijer en Femke Immerzeel

Kamp Woudenberg: In de laatste week van de zomervakantie is het weer zover: met ongeveer 60 kinderen en 20 begeleiders beleven wij een fantastisch kamp op kampeerboerderij "Het Boerenerf" in Woudenberg. Tijdens het kamp doen we bosspellen, zwemmen we in het Henschotermeer, gaan we op speurtocht, maken we een kampvuur en doen we nog véél meer leuke dingen rondom een thema (zoals voorbeelden van de afgelopen jaren: Ridders & Jonkvrouwen, Piraten, Striphelden, Spionnen, Wie is de Mol of Tijdreizen). Inschrijven voor het kamp is mogelijk als je momenteel in groep 3 t/m 8 van de Basisschool zit. Inschrijven kan alleen als je het hele kamp aanwezig kunt zijn. De online voorinschrijving voor het kamp opent in mei – 2021.
Houd de website van de kerk en onze besloten Facebook pagina in de gaten voor meer informatie!
Vragen? Stuur een mail naar: kampwoudenberg@gmail.com

Belijden-is doen!

In de protestantse kerk kennen we de kinderdoop, als de meest voorkomende praktijk van dopen. Ook volwassenen of jongeren kunnen worden gedoopt, maar de kinderdoop vindt nog steeds het meest plaats in onze protestantse gemeenten. Waarom dat zo is en hoe deze situatie ooit is ontstaan, is een interessante vraag, maar daar gaat het mij nu niet om.
Dopen heeft altijd met geloof te maken. Er wordt gedoopt op een persoonlijke belijdenis van het eigen geloof, óf op de belijdenis van het geloof (meestal) van een/de ouder(s). Bij het dopen van kinderen is er altijd de hoop en verwachting dat gedoopte kinderen ooit zelf hun doop met een ja-woord zullen beamen. Dat er dus een moment komt waarop gedoopte kinderen blij zijn met hun doop en zelf de geloofsweg die hen is voorgeleefd zullen vervolgen. Het ja-woord dat dan op de kinderdoop uitgesproken wordt heet: belijdenis doen van je geloof.

Dat klinkt allemaal nogal formeel en veel van onze oudere gemeenteleden hebben ooit zo belijdenis van hun geloof gedaan. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat deze situatie voor veel jongeren niet meer vanzelfsprekend is, ook niet in onze gemeente. Niet omdat gedoopte kinderen de hun voorgeleefde geloofsweg niet willen vervolgen, maar eerder omdat de mogelijke vanzelfsprekendheid van belijdenis doen, dat niet meer is. Daar kunnen en zijn allerlei argumenten voor aan te geven, maar daarvoor is in dit kader nu geen ruimte. Wat blijft is de onopgeefbare verbondenheid met elkaar en van jouw persoonlijke ik met het grotere geheel van de geloofsgemeenschap van Christus. Zonder de geestelijke voeding, die we aan elkaar kunnen geven, bestaat het risico dat ons individuele geloof verdort. Geloven moet je doen, je geloof belijden is doen en dat doe je met anderen. Samen zingen, bidden, nadenken, en spreken over wat jou maakt tot wie je bent en waarom jij jezelf meer of minder gelovig zou willen noemen.
Over deze aspecten zou ik graag, bij voldoende belangstelling, een gesprekskring starten, met belijdende en (nog) niet belijdende leden binnen (en buiten) onze gemeente.

Doel: te leren van en aan elkaar, elkaars (on)geloof te verkennen en te delen en te zoeken naar een antwoord op de vraag waarom je ooit belijdenis deed of mogelijk zou willen gaan doen.
Inhoud: spreken over wat kenmerkend is voor (ons) christelijk geloof
Doelgroep: jongeren en ouderen, belijdende en (nog) niet belijdende leden in de gemeente.
Waar: 6 avonden x 1,5 uur in De Schakel.
Wanneer: Dag en tijd bepalen we in onderling overleg.
Meer informatie: ds. Piet Ravensbergen

Youth Alpha: Zit jij momenteel in de 3e, 4e of 5e klas van de middelbare school? Dan is Youth Alpha iets voor jou!
Tijdens 10 avonden wordt bij Youth Alpha gesproken over het christelijk geloof met op iedere avond een ander thema. Een Youth Alpha avond begint met een gezamenlijke maaltijd (vanaf 18:00), wordt vervolgd met een gesprek over geloof en sluit af met een gezellige CCC: chips, cola en chillsessie! Houd de website van de Hervormde PKN gemeente Wilnis in de gaten voor meer informatie over de tijd, plaats en startdatum van de Youth Alpha cursus.

School en Kerk

In samenwerking met de Julianaschool en de andere PKN gemeente in Wilnis (Hervormde gemeente) worden jaarlijks 2 scholendiensten georganiseerd. Doorgaans de laatste zondag in september en de laatste zondag in januari. Deze diensten vormen de afsluiting van een projectweek op de school. Predikanten zijn in die week van harte welkom op school.
Het thema wordt door de school gekozen, evenals de bestemming van de te houden collecte.
Contactpersoon: ds. Piet Ravensbergen

Verjaardagsfonds

Een groep dames bezoekt de gemeenteleden op hun verjaardag, geeft een kaart en vraagt een geldelijke bijdrage voor de kerk. Dit geld wordt besteed aan bijzondere uitgaven in onze eigen gemeenschap.
Afgelopen jaar is het geld naar de nieuwe geluidsinstallatie gegaan. Dit viel iets duurder uit omdat we naast een headset ook de geluidsapperatuur moesten aanpassen. Namens alle dames vriendelijk dank voor uw bijdrage.
Contactpersoon: Alida Vis

Toneelgroep

Jaarlijks voert een groep gemeenteleden met groot enthousiasme een toneelstuk op. De netto-opbrengst van de twee voorstellingen komt ten goede aan de kerk.
Contactpersoon: Gert Brouwer

 

I.K.O.

In het kader van het Interkerkelijk Overleg worden binnen de gemeente De Ronde Venen contacten onderhouden met de Rooms-Katholieke parochie van De Hoef, Mijdrecht/Wilnis en Vinkeveen en met de PKN gemeenten in Mijdrecht, Vinkeveen Wilnis en Abcoude.
Dit interkerkelijk overleg heeft tot doel de onderlinge betrekkingen tussen de kerken te versterken en zo mogelijk van betekenis te zijn voor mensen in de samenleving.
We verwijzen u graag naar het boekje: ‘Geloven in ontmoeting’ van de aangesloten kerken bij het IKO.
Zie ook de diverse websites.
Het Overleg organiseert o.a.:

* Een moment van inspiratie en bezinning het:“Inspimentje” via een YouTube kanaal

* Toerustingsaanbod en kerkelijke activiteiten door de rooms-katholieke parochie en protestantse gemeenten in De Ronde Venen weergegeven in het boekje “Geloven in Ontmoeting”

* Gespreksgroep “Omgaan met rouw” op de leesplank in de Schakel ligt een flyer met informatie.

* De Kerstgroet voor alle inwoners van DRV. Andere, niet bij het IKO aangesloten geloofsgemeenschappen in De RondeVenen doen hieraan mee.

*De Volkskerstzangdienst

Contactpersoon: Roeline Elzes

Verspreiden tijdschrift Elisabethbode

contactpersoon: Trix Verloop

 

Immanuël

Christelijk mannenkoor Immanuël repeteert iedere dinsdagavond van 20.00 uur tot 22.00 uur in het gebouw bij De Rank in Mijdrecht.
voorzitter: Willem Engel

 

Ouderenmiddagen

Bent u ouder dan 65 jaar en hebt u zin in een gezellige middag, kom dan naar de ouderenmiddagen in “De Roeping”.
Twee keer per maand van september t/m mei wordt door het ouderencomité een gezellige of leerzame middag georganiseerd. Het programma voor dit seizoen vindt u hieronder.
Aan deelname van deze middagen zijn geen kosten verbonden; wel gaat er een koffiebusje rond voor een vrijwillige bijdrage.
Graag tot ziens in De Roeping, het verenigingsgebouw bij de NH Kerk, Kerkstraat 12 te Wilnis.
De bijeenkomsten beginnen om 14.30 uur.

10 sept.      Spelmiddag.
24 sept.      Wij zouden het vorige seizoen afsluiten met het stoelhonkbalspel, nu gaan we ermee beginnen.
                   Traditiegetrouw gaan we pannenkoeken eten bij “De Strooppot”
8 okt.          Spelmiddag.
22 okt.        Wie kent niet de boekjes van Flipje Tiel? De heer P. Schipper komt ons alles vertellen over zijn geschiedenis en neemt                       ook wat Flipje artikelen mee.
5 nov.         Spelmiddag.
19 nov.       Joke Honig toont ons de foto’s van het afgelopen jaar.
3 dec.        Spelmiddag.
17 dec.      Kerstmiddag verzorgd door het comité.  Ter afsluiting is er een broodmaaltijd.
7 jan.         Spelmiddag.
21 jan.       Jan Bluemink heeft prachtige films over Wilnis uit vroegere tijd. Wie herkent wie of wat!
4 febr.        Spelmiddag.
18 febr.      De Heer G. Brouwer vertelt ons alles over het mooie natuurgebied in de Nieuwkoopse Plassen. We sluiten af met een      quiz.
4 maart.      Spelmiddag.
18 maart     Eigen invulling. Wie doet wat!
1 april          De heer P. Boersma vertelt ons het lijdensverhaal aan de hand van prachtige Ikonen.
15 april       Spelmiddag.
6 mei          Dr. A. Groeneveld vertelt hoe het gaat in Wajir en vooral met de ouderen.
20 mei        Wij gaan met elkaar een competitie aan met oude spelen. Na afloop kunnen we onze energie aanvullen met een heerlijk buffet.

Contactpersoon: Nel van Oudenallen en Trudi de Vries

 

adreslijst

Rianne Angenent                                   06 12187264
Annelies van Ankeren                            289054
Janni van Ankeren                                 285590
Jan Bluemink                                         255777
Marri Bluemink                                       255777
Ruud den Boer                                       214065 
kerkrentmeester@pknontmoetingskerkwilnis.nl
Richt Bouma                                           281440
r.boumabakker@gmail.com
Marrie den Braber                                   281304 / 0630003665
marriedenbraber@gmail.com
Gert Brouwer                                           261891
Joost de Bruine                                       274446
Erika de Bruine                                       274446
erikadebruinevanselm@gmail.com
Loes Corthals                                          282744
loescorthals@hotmail.com
Eva Duijnmaijer                                       06 20720442
evakraak1@gmail.com
Mijnie Ende                                              262720
Roeline Elzes                                           287063
r.elzes@kpnplanet.nl
Petra van der Eijk                                    284017
petra_ heykoop@hotmail.com
Ali Engel                                                  282009
Willem Engel                                            282009
wenaengel@gmail.com
Gijs de Gooijer                                         285102
Suze de Haan                                          285020
Joke Honig                                               286745
Femke Immerzeel                                    272034
jeugd@pknontmoetingskerkwilnis.nl
Wouter Immerzeel                                    272034
info@immoreel.nl
Jeanette Kool                                           06 50511292
jeanette-kool@planet.nl
Judith Kroon                                             288652
Peter Kruiswijk                                         287655
Freek van Leeuwen                                 288224
Pieta Lettink                                             284074
pieta_lettink@hotmail.com
Anne Marie Nagtegaal                             775279
Gert Nagtegaal                                        286991
John Oostenbruggen                               286745
Heleen Oudijk                                          289158
Nel van Oudenallen                                 273114
Emmy Oudshoorn                                    281150
Mac Polhuijs                                            268737
Willy Polhuijs                                           268737
Jo-Lin Polhuijs                                         268737
ds.Piet Ravensbergen                             06 51112285
predikant@pknontmoetingskerkwilnis.nl
Atty Rijkmans                                           289174
Ingrid Schutte                                           272037
praeses@pknontmoetingskerkwilnis.nl
Tineke Sytsema                                       286958 / 06 52135945
tinekesytsema@gmail.com
Elly Veldhuijzen                                       285317
jpveldhuijzen@zonnet.nl
Aartje Verkaik                                          285980
Rolf Verkaik                                             285980
Trix Verloop                                             264144
Wim Verloop                                            264144
Annemiek Vis                                          282603
scriba@pknontmoetingskerwilnis.nl
Gijs Vis                                                    282603
visgijs50@gmail.com
Ada Vis                                                    284828
avisverweij@hetnet.nl
Alida Vis                                                   286543
ton.vis@xs4all.nl
Alie Vis                                                     274052
avisvanvliet@casema.nl
Hetty van Voornveld                                241327
Marianne van Voorthuizen                      286798
mariannevanvoorthuizen@hotmail.com
Ineke Vrielink                                          285291 / 06 14250895
bdvrielink@gmail.com
Trudi de Vries                                         283609 / 06 12695472
trudidevries@ziggo.nl

 

 

Geplaatst door: Verloop
op 3 October, 2020 in