Kerkblad februari 2020

Kerkblad februari 2020

Februari 2020 55e jaargang nr. 2
Digitale kopy dinsdag 18 februari vóór 18.00 uur naar email:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Pastorale

Een brief ….., voor mij?

Misschien heeft u het wel als een brandbrief gelezen, de brief die we als Kerkenraad gelijktijdig met de kerkbalansbrief aan alle gemeenteleden hebben gestuurd. En om eerlijk te zijn: zo is het ook bedoeld! De brief is geschreven om een eerlijk en transparant beeld te schetsen van de situatie waar we als gemeente nu, en in de toekomende jaren voor komen te staan: het vinden van mensen voor taken die ingevuld moeten worden, willen we als gemeente blijven bestaan.

Het doel, dat we als kerkenraad bij het schrijven van deze brief voor ogen hadden, is om iedereen in onze gemeente daarvan bewust te maken en te vragen om nogmaals bij zichzelf na te gaan of er een taak is die je voor een korte of langere tijd op je wilt en kunt nemen. Natuurlijk zijn er al heel veel mensen die zich op allerlei manieren inzetten. Daar zijn we heel blij mee en daarvan waren we ons ook terdege bewust toen we de brief schreven. Maar onmiskenbaar is dat het bemensen van taken steeds moeilijker wordt. Daarom deze brief aan ons allemaal, en voor ons allemaal. Want zoals al vaker geschreven: de gemeente is niet van een select groepje, maar van ons allemaal. Daarom die dringende oproep nog eens goed na te gaan bij jezelf of je ruimte kunt vinden om een steentje bij te kunnen dragen. Dat hoeft niet per definitie als ambtsdrager te zijn en mocht je dat wel overwegen, maar je wat bezwaard voelen óf ergens tegen opzien dan kunnen we gezamenlijk kijken hoe we daaraan tegemoet kunnen komen. Laten we met elkaar de schouders zetten onder onze gemeente, ieder op zijn of haar eigen manier, zodat we ook in de toekomst een vindplaats blijven van: geloof, hoop en liefde.

Algemeen

Waar gehakt wordt vallen spaanders

In het kerkblad van december deden we een oproep aan gemeenteleden Ad Hoc te oefenen voor een minder bekend lied in de kerstnacht. Dat werd lied 1003 en met diverse mensen is dit lied ook daadwerkelijk geoefend. Echter, op één of andere duistere wijze is het ons als taakgroep Eredienst ontschoten dit lied ook op te nemen in de orde voor de kerstnacht. Dat is natuurlijk jammer en had wel gemoeten, je oefent niet voor niets. Vandaar ook onze welgemeende excuses. Mogelijk is het de duisternis van de nacht zelf geweest die ons parten heeft gespeeld. Gelukkig is wat je oefent nooit tevergeefs, en zo mogelijk zal het lied alsnog klinken in een toekomstige kerstnachtviering.

Activiteiten komende maand/ agenda

Filmavond Bonhoeffer “Agent of Grace”

Een film over het leven van Bonhoeffer wordt de vierde avond in een serie van vijf die we in IKO verband hebben georganiseerd. We zien Bonhoeffer in zijn laatste jaren, zijn aandeel in het Duitse verzet tegen de nazi’s en de morele dilemma’s die dat oproept. Wat kan ik in mijn eentje tegen zo’n regiem beginnen? Mag ik de andere kant op kijken of moet ik echt iets doen?

Vragen die elke dag actueel zijn wanneer je bewust in het leven wilt staan en dan niet alleen op politiek gebied, maar ook in kleinere kring.

Op dinsdag 11 februari om 19.45 uur staat de koffie klaar. De avond begint om 20.00 uur in De Schakel. Van harte aanbevolen deze film en van harte welkom.

Bij de erediensten

Heilig Avondmaal 16 februari

Op 16 februari vieren we het Heilig Avondmaal, of anders gezegd De Maaltijd van de Heer. In het vorige kerkblad heb je kunnen lezen dat we de volgorde van vieren nu iets anders zullen doen, en ook waarom we dat zo doen. Het Avondmaal vormt met de doop het hart van ons christelijk geloof, omdat het ons als mens steeds weer in verbinding wil stellen met God, wanneer we brood nemen en wijn drinken tot Jezus’ gedachtenis en alle ruis die er kan zijn in de relatie met Hem en met elkaar verzoend wordt. Daarom is het Avondmaal ook een feestmaal. We worden genodigd aan de tafel waar God in Jezus gastheer is. Dan moet je wel heel goede argumenten hebben om niet te komen.

Aswoensdag

Met Aswoensdag begint op 26 februari de Veertigdagen- of Lijdenstijd. Aan het begin van de veertig dagen wordt stilgestaan bij de vergankelijkheid van de mens. Ook in steeds meer protestantse kerken wordt Aswoensdag gevierd.De dienst draagt een sober en ingetogen karakter en paarse kleden geven de sfeer aan. Met as wordt er een kruisje op het voorhoofd getekend en klinken woorden als: ‘gedenk mens dat gij stof zijt en tot stof zult terugkeren’. Aan het einde van de Veertigdagentijd, in de paasnachtviering, herdenken we dan onze doop. Het teken dat niet de dood ons wacht, maar het leven dat Christus ons geeft. De kern van Pasen en van ons geloof. In de Ontmoetingskerk zullen we dit jaar voor het eerst een Aswoensdagviering houden. Die begint om 19.30 uur. Van harte welkom in deze dienst om geïnspireerd, gemotiveerd en verwachtingsvol, 40 dagen lang op weg te gaan naar Pasen.

Zondag 1 maart en de andere zondagen in de 40 dagen

Na de Aswoensdag is zondag 1 maart de eerste zondag van de Veertigdagentijd. Traditioneel wordt er altijd op deze eerste zondag de verzoeking van Jezus in de woestijn gelezen. Dit jaar zal dat dan uit het evangelie van Matteüs zijn, omdat dit evangelie centraal staat in het huidige kerkelijk jaar. Als alternatief bij het leesrooster kunnen er verhalen uit het boek Exodus gelezen worden. Welke keuze ik zal maken weet ik nu nog niet helemaal, maar zowel bij Matteüs als in Exodus spelen de verhalen zich af in de woestijn. Kennelijk de plek, naast het drukke leven van elke dag, waar God zich laat vinden.

Veertigdagenproject

Met de kinderen wordt er op de zondagen in de Veertigdagentijd gewerkt met, en nagedacht over de verhalen van Mozes en het volk Israël zoals die beschreven zijn in het boek Exodus. Het begint met de roeping van Mozes bij de brandende struik, waar God zich aan hem bekend maakt als een God met de Naam Ik zal er zijn. Een God die meetrekt dus, waar Mozes ook gaat. Met deze verhalen en met deze God en zijn profeet Mozes gaan ook wij met de kinderen op weg om op de paasmorgen het verhaal te horen van de Israëlieten die door de zee trekken. De zee die in de Bijbel naast het beeld van het leven ook symbool staat voor de dood, opent zich als een weg ten leven zoals Jezus door de dood trok op weg naar het nieuwe leven. We hopen met onze jongeren op inspirerende momenten en een goede Veertigdagentijd.

Meeleven

Deze maand zijn er geen gemeenteleden met naam en toenaam te noemen voor deze rubriek. Maar er zijn wel mensen in de gemeente die op extra zorg van geliefden en naasten zijn aangewezen. Laten we daarom dan ook steeds oog en oor houden voor elkaar in dagen van vreugde en moeite, en elkaar dragen in onze aandacht en gebeden, in willekeurige volgorde.

Tot slot

De bijdrage mijnerzijds aan dit kerkblad is korter dan jullie gemiddeld van mij gewend zijn. De beperktere bijdrage is natuurlijk een direct gevolg van de operatie die ik onderging op 20 januari. Daarom moest de kopij eerder aangeleverd worden en gaat er meer tijd dan gemiddeld op aan zaken die nog geregeld moeten worden voordat je een paar weken uit de running bent. Als jullie dit lezen is de operatie inmiddels achter de rug en werk ik volop aan het herstel.
Het inloopuur vervalt gedurende geheel februari en de eerste week van maart.

Een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur.
ds. Piet Ravensbergen
werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
inloopuur in De Schakel - donderdag 14.00 -15.30 uur

 

Vanuit de taakgroepen

 

Diaconie
Dienstverlening uit liefde tot God

“Klein maar krachtig. Dat typeert de Lutherse Broederkerk van Noord-Kameroen. Het is een kerk die de boerengemeenschap houvast wil bieden, in materieel én in geestelijk opzicht. Via Kerk in Actie steunt u twee van hun programma’s: duurzame landbouw voor voedselzekerheid en de opleiding van predikanten.”
Op 16 februari heeft de PKN een collecteadvies opgenomen in het landelijk collecterooster en dit willen wij graag aanhouden. Vandaar dat de diaconale collecte in onze kerk die zondag voor deze programma’s bestemd is.

Ook op 23 februari volgen we het PKN collecterooster, we houden dan een collecte voor het project van Kerk in Actie met betrekking tot hulp en perspectief voor mensen zonder papieren. Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, bijvoorbeeld omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie ongedocumenteerd in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien leven deze mensen altijd met de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Er zijn meerdere kerkelijke initiatieven ontstaan die deze ongedocumenteerden helpen met informatie, advies en scholing en hun zelfredzaamheid stimuleren. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Wilt u meer informatie over de verschillende kerkelijke initiatieven dan kunt u dit terugvinden op https://www.kerkinactie.nl/projecten/hulp-en-perspectief-voor-mensen-zonder-papieren
De hele maand maart worden onze gaven gevraagd voor de doelen die vallen onder het 40dagentijdproject. Hierover zal de ZWO u zelf informeren.

In het vorige kerkblad heb ik u al uitleg gegeven over het product voor de Voedselbank van de maand februari, hier wil ik het dan ook alleen nog even noemen: shampoo, tampons en maandverband. In de maand maart staan rijstsauzen op de lijst, zoals nasi- en bamimixen of satésaus, kerrie-, Hawaï, of champignonsaus. Er zijn er onder u die de doos achter in de hal van de kerk al weer gevonden hebben. Fijn! Hij staat er inderdaad weer, de schoenen-doos waarin u boodschappenzegels van de Boni kunt deponeren. Spaart u zelf niet of heeft u zegels over, dan vragen wij u die in deze doos te doen, of af te geven bij ondergetekende. Deze zegels worden verzameld om zo van de laatste restjes nog enkele pakketten te kunnen sparen en uit te delen. Het eerste pakket is al binnen. Tot en met zondag 16 februari kunt u deze zegels inleveren.

Vriendelijke groet namens de diaconie,
Erika de Bruine
 

Royale inzet toegestaan

ZWO-ers willen ervoor gaan

 

In 2020 willen wij ons weer met volle energie inzetten voor projecten om andere mensen en vooral kinderen in probleemlanden te helpen. Alie Vis heeft daarom weer een workshop gehouden, waarbij we een mooi kerststuk hebben gemaakt. De mooie opbrengst van € 188,-- was voor ons project van de komende twee jaar: The Leprosy Mission International Myanmar.

Kerstproject “Geef Licht”

Het Kerstproject van dit jaar, collectes en spaardoosjes heeft dit jaar het mooie bedrag van € 541,57 opgeleverd.
Alle goede gevers hiervoor hartelijk dank.

Op 1 maart begint de veertigdagentijd met het thema: “Sta op!”. In het kerkblad van februari zullen wij u hierover informatie geven.

Namens de ZWO-commissie,
Ineke Vrielink

Vacature lijst

Functie

Taakgroep/commissie

Contactpersoon

Ouderling kerkrentmeester

College van Kerkrentmeesters

  Willem Engel

Ouderling of contactpersoon

Publiciteit

  Annemiek Vis

Ouderling

Taakgroep Eredienst

  ds. Piet Ravensbergen

Diaken/jeugddiaken

Taakgroep Dienst aan Kerk en Samenleving

  Erika de Bruine

Meedenker

Taakgroep Vorming en Toerusting

  ds. Piet Ravensbergen

 

Taizé-viering

‘Een pelgrimage van vertrouwen op aarde’.
In een Taizé-viering richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme van de gezangen, de stilte en de bijbel lezingen, ontstaat er een vrede waar ruimte is om bij God en jezelf te komen.
Vanaf 17:00 uur worden de meerstemmige liederen ingestudeerd, gevolgd door een eenvoudige maaltijd. Stuur even een mailtje naar taizederondevenen@yahoo.com als je hieraan mee wilt doen.
Op zondag 23 februari om 19:00 uur is er een viering in De H. Antonius, De Hoef. Hiervoor is aanmelding vooraf niet nodig.

 

Van binnen…..

Boekenmarkt

Over 2 maanden is het zover. Op zaterdag 21 maart is er weer boekenmarkt in de Schakel van 10.00 tot 15.00 uur

Als u nog in goede staat verkerende boeken, puzzels, spelletjes, cd’s, dvd’s of lp’s kwijt wilt…wij willen ze graag hebben voor deze boekenmarkt.

Willem Engel (tel. 282009)
Tineke Sytsema (tel. 286958)

 

Bedankt!

Hartelijk dank voor alle felicitaties die wij afgelopen maand mochten ontvangen na de geboorte van onze zoon Job. Een onvoorstelbare stroom aan berichtjes, kaarten en kraamcadeautjes. Omdat wij helaas niet iedereen persoonlijk kunnen berichten, via deze weg hartelijk dank! Een warmer welkom in onze gemeente konden wij ons niet wensen. Wij hopen dat u snel persoonlijk kennis kunt maken met Job.

Hartelijke groet, Maarten & Eva Duijnmaijer

 

Ouderenmiddagen

Op 13 februari is er een Spelmiddag.
Op 27 februari kan dhr. Aales van Leeuwen ons alles vertellen over turf.

De middagen worden gehouden in De Roeping, aanvang 14.30 uur.

Uw comité

 

Van buiten….

Plant een bijbel

Mijn naam is Rene van Scherpenzeel, en woon op de Veenweg 37 in Wilnis. Ik ben afhaalpunt geworden van de stichting H.V.C. (hulp vervolgde christenen) 

Op dit moment loopt de actie “Plant een bijbel”. Mocht u interesse hebben in potgrond bestellen dan kan dat tot 29 februari 2020, ophaaldag is 21 maart 2020 tussen 10.00-14.00 uur.

Voor meer informatie kunt u met mij contact opnemen, graag na 18.00 uur of kijk op planteenbijbel.nl. Mijn telefoonnummer is 06-29510138.

Vriendelijke groet,
Rene

 

Wereldgebedsdag 2020

 

Wereldgebedsdag Nederland maakt deel uit van de wereldwijde organisatie van christenen en heeft als motto: samen vieren, samen bidden, samen delen.

 

 

Wij nodigen mannen en vrouwen uit voor deze oecumenische viering. Dit jaar voorbereid door vrouwen uit Zimbabwe.

 

 

 

Thema : Welkom. God nodigt je uit!
Datum : vrijdag 6 maart 2020
Plaats : De Rank, Pr. Bernhardlaan 2, Mijdrecht
Aanvang: 19.00 uur
Muziek : Huisorkest Vos

Na afloop is er koffie en thee.
Doet u ook mee? U bent van harte welkom.

Namens het plaatselijk comité:
Carla den Boer, Trijnie Korver, Helma van der Meer, Els van Nieuwmegen, Willie de Pater, Mary van Schie en Anita Vos

 

Een Godsgetal

 

 

 

 

 

 

Johannes noemt in zijn evangelie, Joh. 21:11, een bijzonder getal: 153. Het is het aantal grote vissen dat in het net zat nadat Jezus aanwijzingen had gegeven om het net aan de rechterzijde van het schip uit te gooien. Dit getal 153 heeft al veel Bijbellezers en Bijbeluitleggers geïntrigeerd. Het is immers moeilijk voor te stellen dat Petrus en/of Johannes bij de verrassende ontmoeting met Jezus het belangrijk vonden om het aantal grote vissen in het net te gaan tellen. Bovendien: vanaf welke maat/gewicht is een vis groot?

Augustinus is een van de eersten geweest die een symbolische betekenis van het getal 153 vermoedde. Hij noteerde dat 153 de optelling is van alle gehele getallen van 1 t/m 17, met een aanduiding van de Bijbelse betekenis van 10 en 7 die samen immers 17 vormen. Hij suggereert hiermee dat Johannes bij het zien van de grote hoeveelheid vissen ‘wist’ dat het aantal wel 153 moest zijn, omdat 153 een getal van God is. 153 getuigt van het wonder van deze visvangst. Een methode om de betekenis van 153 als godsgetal te doorgronden wordt geboden door de berekeningen van de gematria, een onderdeel van de Joodse Kabbala. In deze gematria spelen twee getallen een belangrijke rol als ‘godsgetallen’: 17 en 26. Beide zijn het resultaat van de omzetting in getalswaarde van de vierletterige (JHWH) naam van God. Als volgt J (jod) = 10 (of gereduceerd 1), H (hee) = 5 en W (wav) = 6.Opgeteld 26 of 17(gereduceerd). Dus 153 als optelling van alle ‘delen’ (optelling van 1 t/m 17) van 17 is als het ware een samenvoeging van alle eigenschappen van God.

Maar er is meer. De optelling van alle delen van het andere ‘klassieke’ godsgetal, 26, levert op: 351. Precies het omgekeerde van het getal 153.

Er is nog meer. 153 is een van de weinige getallen (ik ken er maar 4) die d.m.v. ‘derdemachtsreductie’ – het resultaat van de optelling van de derde machten van de afzonderlijke cijfers - weer 153 oplevert. Het werkt als volgt: 13+53+33=1+125+27 = 153. Symbolisch: elk cijfer van 153, verheven tot de ruimtelijkheid van de schepping levert als som zichzelf op. (Ruimtelijkheid wordt door ons altijd door derde machten geduid, bijv. m3 of dm3) Het is niet moeilijk om hierin een verwijzing van de Schepper naar Zichzelf te zien. Zodoende wordt naar mijn mening 153 als het godsgetal gebruikt in dit evangelie. Johannes zal als Jood dit type ‘exegese’ gekend hebben en dus zag hij ‘153 vissen’.

Piet Booij
© Classicale Werkgroep Kerk en Israël Utrecht

 

Kerkdiensten 2020

Zondag 2 februari Werelddiaconaat
10.00 uur : ds. E. Jansen, Mijdrecht
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst : ‘Niet zielig’, Matteüs 5:1-12
Collecten : ZWO Myanmar/Kerk
Jeugdcollectant : Lisa van der Eijk
Crèche : Aartje Verkaik
Bloemendienst : Ineke Vrielink

Zondag 9 februari
10.00 uur : ds. E.P. van der Veen, Emmeloord
Kindernevendienst : ‘Waar ben je bang voor?’, Exodus 1
Collecten : Kerk/Gebouwen
Jeugdcollectant : Ella Immerzeel
Crèche : Petra van der Eijk
Bloemendienst : Pieta Lettink

Zondag 16 februari Maaltijd van de Heer
Na de dienst is er koffiedrinken
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst : ‘Waar hoop je op?’, Exodus 2:1-10
Collecten : KiA Werelddiaconaat Kameroen/Gebouwen
Jeugdcollectant : Martin den Boer
Crèche : Sjaan den Boer
Bloemendienst : Janni van Ankeren

Zondag 23 februari
10.00 uur : ds. A. Schrage-Buitenbos, Ouderkerk a/d Amstel
Kindernevendienst : ‘Waar ben je thuis?’, Exodus 2:11-25
Tienernevendienst : Erika de Bruine
Collecten : KiA hulp voor mensen zonder papieren/Kerk
Jeugdcollectant : Deborah den Boer
Crèche : Suze de Haan
Bloemendienst : Erika de Bruine

Woensdag 26 februari  Aswoensdag
19.30 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Collecten                    : geen

Zondag 1 maart 1e Lijdenszondag
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst :
Collecten : 40 dagen tijd collecte: STA OP zending golfstaten bijbel/Gebouwen
Jeugdcollectant : Mark van der Eijk
Crèche : Joost de Bruine
Bloemendienst : Bram de Vries

 

Agenda

 

Woensdag 5 februari

- Interkerkelijke cursus ‘Het vergeten evangelie’ aanvang 9.45 uur in gebouw Irene naast de Janskerk te Mijdrecht

Donderdag 6 februari

  • Bonhoeffer: zijn liederen en muziek, ontvangst vanaf 19.30 uur, aanvang 20.00 uur in De Rank, Mijdrecht

Zondag 9 februari

  • Kliederkerk, 15.30 uur in De Schakel

Maandag 10 februari

  • Moderamenvergadering

Dinsdag 11 februari

  • Filmavond Bonhoeffer “Agent of Grace”, 20.00 uur in De Schakel

Donderdag 13 februari

  • Ouderenmiddag, 14.30 uur in De Roeping

Maandag 17 februari

- Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 18 februari

- Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur de volgende is op 24 maart

Dinsdag 18 februari

- Lezen Matteűs, aanvang 19.30 uur in De Schakel

Woensdag 5 februari

- Interkerkelijke cursus ‘Het vergeten evangelie’, 9.45 uur in De Rank, Mijdrecht

Zondag 23 februari

  • Taizé viering, 19.00 uur, H. Antonius, De Hoef

Dinsdag 25 februari

- Leeskring Halík, aanvang 19.30 uur, in De Schakel

Donderdag 27 februari

  • Ouderenmiddag, 14.30 uur in De Roeping

  • Kookeiland voor Senioren

Vrijdag 6 maart

  • Wereldgebedsdag, 19.00 uur in De Rank, Mijdrecht

Zaterdag 21 maart

  • Boekenmarkt

Geplaatst door: Verloop
op 30 January, 2020 in