Kerkblad november 2019

Kerkblad november 2019

November 2019 54e jaargang nr. 10

kopy dinsdag 26 november vóór 18.00 uur naar email: kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

=================================================

Pastorale

Samen staan we sterk

Deze maand vanwege vakantie geen inleiding mijnerzijds op de Pastorale. Onze onvolprezen preses heeft aangeboden dat hiaat te vullen met één van haar presespraatjes. Dat aanbod laat ik me niet ontglippen. Taal en penvaardig als ze is kijk ik uit naar wat ze met ons wil delen en voelt het goed dat we met elkaar, ook op dit gebied, de kar willen trekken.

Preses praatjes

Het is al weer enige tijd geleden dat u wat Preses Praatjes tot u kon nemen. Met de komst van “Pastorale” is dat natuurlijk niet meer zo nodig. Maar nu Ds. Piet Ravensbergen zijn wijsheden met de Ghanezen deelt, wil ik toch weer een poging wagen in dit mooie, nieuw opgezette kerkblad.

Ik wil dan ook meteen een groot compliment uitdelen aan de redactie, drukkers en verspreiders van ons kerkblad. Want als iets al zo lang in dezelfde vorm verschijnt, vergt het moed en inspiratie om dat te veranderen. Petje af (geen tollenaarspetje) voor jullie creativiteit!!
De Taakgroep Publiciteit is helemáál erg aan de weg aan het timmeren, op allerlei gebied; Social Media, Website (achter de schermen voorlopig….) Dus ook hulde voor allen die daar een taak verrichten!!
Maar in àlle taakgroepen wordt er ontzèttend veel werk verzet; en ik kan het weten!!! Mijn compliment breidt zich dan ook zeker uit tot hen!!

Met de Najaarsmarkt waren Hans en ik met vakantie, maar ook dààr is ontzettend veel werk mèt en vóór elkaar verricht. Geweldig zoals onze kerkgemeente zich midden in ons dorp laat zien.
Ach, en als ik dan zo’n gemeentezondag mee beleef, zie wat er allemaal gebeurd, dan ben ik gewoon heel trots deel te maken uit zo’n warme, met elkaar meelevende gemeente.
Mijn compliment breidt zich uit als kringen in het water (Ds. Piet Ravensbergen zou vast zeggen: “Dat is heel bijbels”).
Excuus dat ik er pas bij de tweede pannenkoek achter kwam dat deze voor de kinderen waren gebakken. Gelukkig waren er genoeg, en je bent natuurlijk net zo jong als je je voelt…

Maar daarom valt het ons des te zwaarder, als we mensen uit onze gemeente moeten missen, mensen die ‘uit de tijd gaan’, of “oet de tied goan” zoals Herman Finkers dat noemt.
Onze gemeente is in dat opzicht in korte tijd zwaar getroffen met het overlijden van de heren Coen Stoll, Wim Brouwer, Jan van Peursem, Hans de Groot, mevrouw van Leeuwen-de Heus en hr. Kees Dronkers. Allen zeer gewaardeerd om de manier waarop ze midden in onze gemeente stonden, en om wat ze voor ons betekend hebben. Allen ook mensen “die er altijd waren” (en waar je er eigenlijk ook vanuit gaat dat ze er altijd zullen zijn).
Jan van Peursem was ook nog eens lid van onze kerkenraad, en ook daar zal hij enorm gemist worden.
Een groot gemis, maar we mogen er op vertrouwen dat de Heer zich over hen ontfermt. Ook dat de Heer oog heeft voor hun nabestaanden, en voor onze gemeente in deze moeilijke tijd. Ik heb het net gehad over onze saamhorigheid, die is heel belangrijk; laten we omzien naar elkaar.

Belangrijk is ook, om oog te hebben voor de gaten die zijn gevallen in het gemeentewerk door het wegvallen van deze mensen. Werkzaamheden, die door anderen opgepakt zouden kunnen worden…!
Door het wegvallen van Jan is er helaas wéér een lege plek in onze kerkenraad ontstaan.
Daarmee is onze kerkenraad onder de tien leden gezakt.
En dat is inclusief predikant, preses en scriba!
Dat is historisch laag. Sinds 1912 nog nooit voorgekomen.
En zonder het na te kijken weet ik nu al dat we volgend jaar in elk geval afscheid gaan nemen van nog twee van die onmisbare mensen. Dat moet ons allen tot denken zetten.
En daden….!!

Want, zoals afgesproken; de norm is 4 jaar;
Blijde verwondering en bewondering als men verlengen wil.”
Nu weten jullie ik ben positief ingesteld. Dus ik wil niet meteen beginnen over het bestaansrecht van onze gemeente (net als scholen die tè klein worden en dan worden samengevoegd), maar er worden wèl eisen gesteld door de PKN o.a. betreffende kerkraden.
Dus ik ben positief, maar ook realistisch ingesteld.

Wàt houdt het eigenlijk in, om deel uit te maken van de kerkenraad?
Onze gemeente is opgedeeld in taakgroepen:
Taakgroep Pastoraat,
TG Eredienst,
TG Jeugd,
TG Diaconie,
TG Rentmeesters,
TG Publiciteit
TG VoTo (Vorming en Toerusting).

Alles wat er georganiseerd wordt in onze gemeente, valt onder zo’n taakgroep.
Voorbeeld: de Kliederkerk valt onder TG Jeugd,
Groeigroepen en Leeskringen onder TG VoTo, enz.
De bedoeling is, dat er van elke taakgroep iemand in de kerkenraad zit, zodat de kerkenraad van alles op de hoogte blijft. Slim!

Ja maar ál die vergaderingen…..
Als je in de kerkenraad zit, zijn er 8 vergaderingen van 2 uur gepland per jaar.
Dat zijn twee werkdagen op 365 dagen in een jaar!!!
Dat is niet zoveel lijkt me.
(En dit jaar is er ook nog eens 1 KR-vergadering uitgevallen…)

Het is een moment om bezield te raken, geïnformeerd te worden,en om zaken te delen die je bezighouden.

Dus zo’n vergadering vergt verder geen voorbereiding van je (tenzij je preses bent…)

Verder is er het meedraaien als dienstdoend ambtsdrager tijdens de Eredienst (eens in de zoveel tijd); maar daar ga je tóch al heen, toch?
Dus in de kerkenraad zitten is geen opgaaf!
Het zal voor jezelf een verrijking zijn, en dan, wat is er mooier om je in te zetten voor je naaste..., een periode verantwoordelijkheid willen dragen…
Wat leeftijd betreft; juist mensen met pensioen ( en die zijn veruit in de meerderheid!) hebben wat meer tijd dan de werkenden onder ons. Er zijn veel meer mensen geschikt, dan menigeen denkt!

Maar ook zijn er taken te doen zonder ambtsdrager te worden.
De Taakgroep VoTo (Vorming en Toerusting) bijvoorbeeld, is dusdanig ingekrompen dat gevreesd wordt voor de voortgang. Dat zou toch jammer zijn.
Ik kan alleen maar zeggen; waag de sprong, je kunt veel meer dan je denkt, je groeit ervan! Je hoeft het niet alleen te doen; iedereen helpt elkaar, de sfeer is geweldig.
Want, we zullen het met elkaar moeten doen! ..willen we op deze manier kerk blijven.

Als je wat meer informatie wilt, spreek iemand van de kerkenraad aan, of stuur een mail naar praeses@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Wat zou het mooi zijn als we allemaal eens kijken óf en wát we voor een ander kunnen doen!

Met een warme groet uit ons kerkenraadje,
Ingrid Schutte - Lettink, Preses
 

Gemeenteopbouw

Samen staan we sterk 2
In de week op weg naar de Gemeentezondag gebeurde er van alles aan diepte- en hoogtepunten die die week tot een bijzondere week maakte. Op de eerste zondag na het plotselinge overlijden van Jan van Peursem was de verslagenheid groot, én, toen we wisten dat er geen kerkelijke uitvaart kwam, het gevoel algemeen dat we als gemeente iets met ons verdriet ‘moesten’. Na wat onderling overleg was er binnen 24 uur een uitnodigingstekstje voor een avondwake geschreven, gedrukt, aangehecht aan het Kerkblad en versneld verspreid.

Die voortvarende saamhorigheid werd versterkt door de week heen en beleefde haar hoogtepunt op de Gemeentezondag. Weer waren er vele handen die in de viering en daarna, rollen overnamen, aanpakten, organiseerden, heerlijke lunchgerechten hadden bereid en tenslotte hielpen opruimen, alsof er niets gebeurd was die week en die zondag. Die samenbindende kracht maakt ons echt tot een gemeenschap waar het goed toeven is, in vreugde én verdriet. Een plek waarvan je hoopt dat zij uitnodigend zal zijn en blijven voor allen die zich iets gelegen willen laten liggen aan de liefde van God voor deze wereld, die ook wij ontvangen hebben om door te geven.

Najaarsledenvergadering 6 november
Twee keer per jaar vergaderen we als gemeente met elkaar over het reilen en zeilen van onze gemeente. Een kostbaar goed, omdat de gemeente van ons allemaal is en wij allemaal de gemeente zijn. Een uitgelezen moment om met elkaar dus van gedachten te wisselen en na te denken hoe we wat voor ons ligt zien. Wees dus van harte welkom op de najaarsledenvergadering en bouw mee aan onze gemeente vanuit de gedachte: wat gaat goed, en wat kan beter?

Algemeen

Mentoraat
Op 7 november voer ik het laatste gesprek met mijn mentor, ds. Netty de Jong-Dorland. We hebben een jaar lang samen opgetrokken waarbij ik ervaringen en vragen, die ik opdeed in mijn eerste jaar als gemeentepredikant, in onze gesprekken kon inbrengen. Zo’n mentor is een ervaren collega die je uitdaagt om collegiaal te sparren op basis van gelijkwaardigheid en waarbij je gebruik mag maken van de werkervaring en expertise van zo’n collega. Ik heb een goede mentoraatperiode gehad en ben blij met de keuze die destijds gemaakt is voor deze mentor.
Het is ook goed dat het nu tot een einde komt.
Wat aan de orde moest komen is gebeurd en bij ons beiden heerst het gevoel dat er voldoende gedeeld is om verder te kunnen. Dat betekent niet dat daarmee een einde is gekomen aan het leren. Ook voor predikanten, net als voor ons allemaal, gaat dat leren levenslang door. In de tweede helft van volgend jaar begin ik aan de Primaire nascholing van Predikanten (PNP), maar daar horen jullie te zijner tijd wel weer meer over.

Naam Kerkblad
Tot nu toe ontving ik één suggestie als naam voor ons Kerkblad in haar nieuwe opzet. Het is geen Must dat er een naam voor het Kerkblad komt, maar mij leek het wel aardig. Ik wacht dus nog even af, of er nog meer suggesties volgen voordat we besluiten ons Kerkblad wel of niet naamloos voort te zetten. Ook een idee trouwens: Kerkblad zonder naam!

Activiteiten komende maand/ agenda

Leeskring Halík
Op 5 november kun je alsnog aanschuiven bij de leesgroep die het boek Raak de wonden aan leest. Voor die avond proberen we hoofdstuk II t/m IV gelezen te hebben en gaan we met elkaar in gesprek aan de hand van vragen of opmerkingen die al lezend zijn opgekomen. We starten om 19.30 uur in De Schakel.

Naar het Rotterdamse Achterhuis
Zondag 10 november zijn wij welkom in de Breepleinkerk in Rotterdam. Ahmed Aboutaleb noemt deze kerk 'Het Achterhuis van Rotterdam'. In de Breepleinkerk bezoeken we een speciale expositieruimte, we bekijken een korte documentaire, en spullen en foto’s afkomstig van de orgelzolder in de tijd van de Tweede Wereldoorlog. Voor de lenigen is er gelegenheid om zelf de ladder op te lopen en de zolder met eigen ogen te aanschouwen. Daarna is er de mogelijkheid om van 17.00 tot 18.00 uur een zangdienst bij te wonen in de kerk waaraan de bekende dirigent Martin Mans, het schitterende koor Voices, organist Wim de Penning en ds. Erick Versloot medewerking verlenen.

We vertrekken op 10 november om 13.30 uur per auto vanaf het Haitsmaplein in Mijdrecht. De kosten bedragen de reiskosten (in onderling overleg) en een bijdrage van 5 euro per persoon ter plaatse om de kerk en haar bijzondere verhaal in stand te houden. Informatie en opgave bij ds. Erick Versloot (tot een week vooraf, maar liefst z.s.m.).

12 november start Bonhoeffer cyclus
Wat je zeker niet zou moeten missen is de eerste avond in een cyclus van 5 in IKO-verband rond het 75ste sterfjaar van Dietrich Bonhoeffer. Prof. dr. Edward van ’t Slot, verbonden aan de Protestantse Theologische Universiteit, houdt een inleidende lezing over leven en werk van Bonhoeffer. Belangrijk voor onze beeldvorming rond deze theoloog en een impuls voor het gesprek over de betekenis van zijn leven en werk voor de actualiteit van nu. Aanvang 20.00 uur in De Schakel. Zaal open19.30 uur.

Lezen Lucas
Op donderdag 14 november, aanvang 19.30 uur, is onze tweede avond gezamenlijk lezen met het oog op de Eredienst. Mogelijk kijken we op die avond naar twee lezingen: Openbaring 3,7b-12 en Lucas 21,5-19. Lezingen die op het rooster staan voor de Laatste zondag van het kerkelijke jaar. Beter Eeuwigheidzondag te noemen, omdat we net zoals we geen startzondag kennen, ook geen eindzondag hebben.

Bij de erediensten

Dankstond
Op woensdag 6 november houden we in de vorm van een vesper onze dankstond. Een korte liturgische viering waarin we stilstaan bij de zegen van gewas en arbeid. Net terug uit Ghana in West-Afrika kan ik (opnieuw) niet anders dan constateren dat we erg rijk gezegend zijn in dit werelddeel en in ons mooie land. Alle reden dus om onze dank naar God uit te spreken.

Oogstdienst
De zondag na Dankdag voor gewas en arbeid staat zoals gewoonlijk in het teken van delen en verbinding: met de zieken onder ons… met iedereen in onze omgeving die misschien wat extra aandacht nodig heeft.

Ook dit jaar vragen wij U om fruit te komen brengen.
Van al het goede dat U ons doet toekomen maken wij graag voor iedereen die U zondag 10 november wilt gaan verrassen met een bezoekje… een fleurig, fruitig bakje.

Mocht er fruit over blijven dan brengen we dat naar de voedselbank. De taakgroep eredienst neemt graag uw goede gaven in ontvangst op zaterdag 9 november van 14 – 15 uur en dankt U hartelijk bij voorbaat, Roeline Elzes.

Laatste zondag van het kerkelijke jaar
Op 24 november noemen we nog eenmaal de namen van onze geliefde gemeenteleden die ons dit jaar zijn ontvallen. Aan alles wat met hun aardse leven verbonden was, aan vreugde en verdriet is een einde gekomen. Wat geleden werd is over het lijden heen getild. God heeft hen opgenomen in zijn licht. We noemen de namen, met eerbied en respect. We ontsteken nog eenmaal de kaarsen, die reeds brandden tijdens het uur van afscheid, aan het licht van de Paaskaars, Licht van Christus. En met de apostel Paulus in zijn brief aan De Romeinen zeggen we: Niemand van ons leeft voor zichzelf, en niemand van ons sterft voor zichzelf. Zolang wij leven, leven we voor de Heer; en wanneer wij sterven, sterven we voor de Heer. Dus of we nu leven of sterven, we zijn altijd van de Heer (Rom. 14,7-8). Moge die gedachte ons tot steun zijn. Zelfs als we sterven zijn we altijd van de Heer.

Eerste Zondag van Advent
Op 1 december begint de periode van Advent. Feest van Licht dat komt, het duister verdrijft en een leefbare ruimte schept als duisternis je omgeeft. Wij leven in een goede tijd en hebben het niet slecht in ons land en werelddeel, al is er genoeg waar we bezorgd om kunnen zijn en wat onze aandacht vraagt. Vanaf Advent ligt in de lezingen in de vieringen van dit kerkelijke jaar de focus op het evangelie van Matteüs. Laten we werken aan een goede advenstsperiode.

Meeleven

We denken aan de mensen, die onze zorg, aandacht en gebeden nodig hebben. Laten we van harte naar elkaar omzien.

In Memoriam

Jan Hendrik van Peursem 1945 – 2019
Tot ieders grote schrik overleed zeer plotseling Jan van Peursem op 26 september jl. in de leeftijd van 74 jaar. (ja Jan, er staat in). Jan kon heel verrassend uit de hoek komen, nu overrompelde hij ons allen met zijn dood. Jan was schoolmeester in hart en nieren, hoewel hij dat zelf misschien wel graag anders had gezien. Wat een geweldige woordgrappen kon hij maken!
Naast zijn liefde voor taal, had Jan nog een passie, en dat was muziek. Luisteren, zelf beoefenen bij Brassband Concordia Vinkeveen, maar ook lastige liederen vóór de Eredienst met ons instuderen. Ook zat hij in onze cantorij; zo nodig stond hij er zelfs vóór, en soms speelde hij een duet met de organist in bijzondere diensten.
Ook van de taakgroep Eredienst was hij enthousiast lid, en heeft hij vele mooie diensten; met name in de aanloop naar Pasen en Kerst, helpen voorbereiden.
En dan was Jan ook nog als ouderling een zeer gewaardeerd lid van onze kerkenraad. Ook daar zal hij, en zijn droge humor enorm gemist worden.
Over zijn privé leven was Jan wat meer terughoudend, hoewel we natuurlijk meeleefden met Jan, dochter en zoon bij het overlijden van zijn vrouw en hun moeder Tineke.
Waar hij helemáál niet terughoudend over was, was kleindochter Milou. Wat een feest als hij op mocht passen, hij genoot van het kleine mensje. En nu zou hij binnenkort wéér opa worden. We leven dan ook van harte mee met Maaike, Arjen, de kleine Milou, en Jasper en Sietske. Ook in onze gemeente is er echt een gat gevallen door zijn heengaan. We missen hem.
We hebben Jan herdacht in een speciale avonddienst na het condoleancebezoek op 2 oktober.

Hans Hendrik de Groot 1944- 2019
Op 2 oktober is ons gemeentelid Hans de Groot op de leeftijd van 75 jaar overleden. Hans is via zijn tweede vrouw lid geworden van onze gemeente. Bijna wekelijks was hij aanwezig in de dienst, ondanks zijn geestelijk inperking die het gevolg was van een herseninfarct in 2003. Hans heeft een bewogen en soms gecompliceerd leven geleefd. Goed van inborst en intentie was zijn handelen naar binnen en naar buiten niet altijd in balans. Gebrokenheid, teleurstelling en verdriet in de relationele sfeer zijn onlosmakelijk verbonden geraakt met zijn eigen leven, maar ook met het leven van zijn kinderen en zijn partners. 
Zowel voor Hans als voor ons allemaal geldt dat we mogen leven voor het aangezicht van God die liefdevol en genadig is. Vanuit die gedachte stonden wij met zijn kinderen stil bij zijn leven en sterven en is hij na een dienst van Woord en Gebed ten grave gedragen. Voor de kinderen en voor allen die verbonden waren met Hans bidden wij om de nabijheid van de Eeuwige in pijn en verdriet.

Margaretha Katrina van Leeuwen- de Heus 1927-2019
Op 15 oktober is één van onze oudste gemeenteleden Greet van Leeuwen- de Heus overleden. Het laatste jaar van haar leven woonde ze in Maria-Oord, omdat zelfstandig wonen niet langer mogelijk was. Dat was voor Greet een moeilijke overgang, maar ook voor haar kinderen. Greet heeft zich gedurende haar gehele leven intens verbonden gevoeld met haar man Paul, die ze enorm miste na zijn overlijden. Ze heeft haar leven geleefd vanuit een rotsvaste geloofsovertuiging. Toen ik haar vorig jaar voor het eerst bezocht in haar huisje aan de Raadhuisstraat vertelde ze me dat ze zo graag in de Anne de Vries bijbel las, omdat dat voor haar zo echt was. In de afscheidsdienst, voorafgaande aan de begrafenis, heeft collega Bram-Willem Aarnoutse op warme wijze haar leven en samenleven met man Paul en hun kinderen verwoord. Daarin was vreugde, maar ook moeite onmiskenbaar aanwezig. Aan het slot van de overdenking klonken woorden van troost gericht tot haar kinderen en kleinkinderen:
En dán geloven wij: zo is het goed, in alle dankbaarheid die in je ziel leeft, om wie zij was, en om wie zij voor je blijven zal, ook al is zij teruggekeerd in het huis van de Heer. Dat dat goede troost zal zijn voor jou en jullie, nu en al de dagen die komen.
Moge dat zo zijn, is onze wens en onze bede.

Tot slot

Ons verblijf in Ghana, in West-Afrika was overweldigend. Op een tijdstip in het nieuwe jaar hoop ik daar met behulp van beelden eens iets meer over te vertellen. Een ding wil ik alvast met jullie delen. Zoals in onze samenleving de plaats van geloof soms naar de rand lijkt te zijn verschoven, kun je in Ghana niet om geloof en spiritualiteit in de openbare ruimte heen. 
Op een heuvel met een mooi uitzicht, en onder een kruis dat daar door Duitse missionarissen was neergezet, ontmoeten we een vijftal jongeren die zeer open en geïnteresseerd waren naar ons Nederlandse beeld van familiewaarden en de rol van geloof in de Westerse samenleving.
Toen ze ontdekten dat Heleen en ik ook lid van een christelijke kerk waren, brak het laatste stukje ijs.
Geen één van hen die vervolgens ook maar enige gereserveerdheid voelt om te vragen of wij met hen wilden bidden.
Daar sta je dan als dominee, stel je toch eens voor dat we dat in Nederland zouden doen.
Even schoot het woord van de apostel Paulus door me heem: Ik schaam mij het evangelie niet.
Een lesje in vrijmoedigheid, zomaar opeens ergens in Ghana. Het kan verkeren!

Met een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur.
ds. Piet Ravensbergen
werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
inloopuur in De Schakel - donderdag 14.00 -15.30 uur

 

Najaarsledenvergadering op 6 november 2019

U wordt van harte uitgenodigd tot het bijwonen van de Najaarsledenvergadering op woensdag 6 november 2019 in de Schakel, aanvang 20.15 uur.

Agenda

          1 Opening door de preses, Ingrid Schutte
           2 Presentatie Stichting Gezinsbuddy
           3 Cijfers eerste 9 maanden 2019/ begroting 2020
           4 Mededelingen vanuit de Kerkenraad
           5 Rondvraag
           6 Sluiting

U bent allen van harte welkom.
Namens de kerkenraad,
Annemiek Vis, scriba

 

Vanuit de taakgroepen

D iaconie
Dienstverlening uit liefde tot God

Op 9 november wordt weer de Landelijke Diaconale Dag georganiseerd, waarvoor Loes en Erika zich aangemeld hebben. We verheugen ons op die dag en hopen daar veel informatie te krijgen over diaconale projecten door interessante workshops te bezoeken en inspirerende medediakenen te ontmoeten. In het volgende kerkblad zullen we hier zeker meer over vertellen.

De volgende diaconale collecten willen we de komende periode van harte bij u aanbevelen en we hopen dat u vanuit een gul hart uw bijdrage zult geven:

10 November: Voedselbank - Oogstdienst
Een mooi teken van verbondenheid om in de Oogstdienst onze gaven te besteden aan medemensen, die door hun problemen soms nauwelijks iets te ‘oogsten ‘ hebben.
Tevens willen we onze waardering uitspreken voor alle vrijwilligers die werkzaam zijn bij de Voedselbank en bedanken voor de Rondleiding die op 5 november gegeven is.

24 November: PKN Pastoraat – Eenzaamheid
Gemis aan écht contact, komt overal in Nederland voor. Ouderen, mensen die hun partner verloren hebben, migranten, gehandicapten, allen kunnen zij onder gemis lijden. In veel kerken zijn er activiteiten om eenzaamheid tegen te gaan of draaglijker te maken. De Protestantse Kerk Nederland ondersteunt deze initiatieven van harte en geeft plaatselijke gemeenten informatie, materialen en tips. Eenzaamheid heeft te maken met waardigheid. Daarom is het belangrijk om er in kerk en samenleving aandacht voor te vragen. Met uw bijdrage steunt u het pastorale werk van de PKN. Speciaal op deze dag, de laatste zondag van het Kerkelijk jaar, waarop we onze overleden dierbaren gedenken, willen we aandacht voor dit thema vragen

Vanaf 1 december begint de adventstijd, de diaconale collecten die in deze periode in het collecterooster opgenomen zijn, zullen bestemd zijn voor het Kerstproject van Kerk in Actie. Hierover zal de ZWO meer informatie geven.

Het lijkt soms niet van belang om onze waardering naar elkaar uit te spreken en er zijn mensen die een gebaar van waardering aan hun adres direct wegwuiven. Toch blijkt dat een mens wel vaart bij een complimentje, dat we ons blij voelen van een bedankje, dat we groeien bij een knipoog. Daarom willen wij u vanaf deze plaats ook nogmaals bedanken voor uw iedere maand terugkerende geweldige bijdrage aan het product van de maand. Tegenwoordig nemen we al halverwege de maand de producten mee naar huis, omdat de kratten vol zijn. Fantastisch deze blijvende aandacht voor dit project! In november gaan we voor blikken bruine bonen en in december voor limonadesiroop. Natuurlijk mag u voor de komende feestmaand een extraatje in de krat stoppen.

Vriendelijke groet namens de diaconie,
Erika de Bruine.

Royale inzet toegestaan ZWO-ers willen ervoor gaan

Woensdag, 16 oktober jl. werden in de Schakel schoenendozen versierd voor de Schoenendoosactie Actie4Kids.
Het was een gezellige en creatieve middag, waar met veel enthousiasme en plezier werd gewerkt om de dozen zo mooi mogelijk te versieren.
Deze dozen zijn voor kinderen die in moeilijke omstandigheden opgroeien en voor wie het heel bijzonder is dat ze een cadeau krijgen wat speciaal voor hen is gemaakt en samengesteld.
Zaterdag 9 en zondag 10 november a.s. kunt u de gevulde dozen inleveren bij de Schakel.

Ook dit jaar doen we weer mee met het kerstproject van Kerk in Actie het thema is: Geef Licht.
Het Kerstproject bestaat uit 5 collectes voor verschillende projecten. Ook zullen er weer deeldoosjes worden uitgedeeld zodat u mee kunt sparen voor de diverse projecten.
De eerste collecte is op 1 december a.s. en bestemd voor de Aidswezen in Zambia. In Zambia zijn ongeveer 20.000 gezinnen waar tieners noodgedwongen gezinshoofd zijn.
Zij staan er alleen voor omdat hun ouders zijn overleden aan aids, hun grootouders vaak ook of ze zijn te oud om voor hen te zorgen. De kerken in Zambia willen deze kinderen/tieners steun bieden. Dankzij uw steun worden tieners financieel geholpen met de insteek dat ze een vak leren en voor zichzelf en hun familie kunnen zorgen.Zambiaanse christenen krijgen een training om te leren hoe ze maatjes kunnen worden van deze tieners.
Zij zijn een vraagbaak en een veilige haven waar de tieners terecht kunnen met allerlei vragen en natuurlijk ook voor steun en contact. Deze collecte, maar uiteraard ook de collectes waar u in het volgende kerkblad over kunt lezen van harte aanbevolen!

Namens de ZWO commissie,
Marianne van Voorthuizen.

 

Van de Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters en de vrijwilligers zijn druk met van alles en nog wat. Wij houden u graag daarvan op de hoogte.

De najaarsmarkt op 14 september was weer heel gezellig en het weer was prachtig. Alle vrijwilligers die deze dag mogelijk hebben gemaakt zijn wij heel dankbaar. Op deze manier kunnen we als kerkgemeenschap naar buiten treden en ontmoeting zoeken met onze dorps- en streekgenoten. De volgende actie is 9 november: de jaarlijkse veiling!

Wat u ook opgevallen zal zijn, is de Grote Schoonmaak. In oktober is onze kerkzaal schoongemaakt, van de ramen tot het plafond, van het liturgisch centrum tot en met het balkon. Het nieuwe kerkelijke jaar kunnen we met een schone lei/kerkzaal beginnen.

Voor iedereen is de kerk op een andere manier van andere waarde. Onze gemeente krijgt geen subsidie en heeft daarom financiële bijdragen nodig van de leden om te kunnen bestaan. Onderhoud van het gebouw, de koffie, maar ook het personeel en missionaire en maatschappelijke projecten kosten geld. Daarom is er de Actie Kerkbalans. Zo blijven we van waarde voor onze leden en de samenleving. Het thema voor Actie Kerkbalans 2020 is ‘Geef voor je kerk’. De actieperiode loopt van 19 januari tot en met 2 februari 2020.

U ontvangt een brief waarin staat waar uw bijdrage voor nodig is. Via het antwoordformulier bij de brief kunt u
Aangeven hoeveel u wilt bijdragen. Dit formulier wordt weer bij u opgehaald. Legt u het alvast ingevuld klaar?

Uw gift aftrekken voor de belastingaangifte? Dat kan door het te geven als een periodieke gift. Zo kunt u meer geven zonder dat het u meer kost. Een periodieke gift moet schriftelijk vastgelegd worden en minimaal vijf jaar achtereen worden overgemaakt. Ook de kerk ondertekent het formulier. Geïnteresseerd? Neem contact op met ondergetekende. De penningmeester zal het voor u in orde maken.

Zoals u weet is de Ontmoetingskerk een Fair Trade gemeente. Wat is dat ook alweer? Als Ontmoetingskerk hebben we een voorbeeldfunctie en kiezen we ervoor om zoveel mogelijk Fair Trade producten in onze gebouwen te gebruiken. Door Fair Trade producten te kopen investeren we in mensen in ontwikkelingslanden, waarbij ze een eerlijke prijs voor hun producten krijgen en kunnen werken onder menswaardiger omstandigheden. Dat betekent dus geen kinderarbeid en milieuvriendelijker productieprocessen. Op onze website www.pknontmoetingskerkwilnis.nl vindt u meer informatie.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Annelies van Ankeren, tel. 289054
Email: avanankeren@solcon.nl

Vacature lijst
Functie

Taakgroep/commissie

Contactpersoon

Ouderling kerkrentmeester

Commissie van Kerkrentmeesters

Willem Engel

Ouderling of contactpersoon

Publiciteit

 

Annemiek Vis

Leden “beamteam”

Taakgroep Eredienst

Annemiek Vis

Meedenker

 

Taakgroep Vorming en Toerusting

ds. Piet Ravensbergen

 

Taizé-viering

Een pelgrimage van vertrouwen op aarde’.
In een Taizé-viering richten we ons op innerlijke rust. Door het ritme van de gezangen, de stilte en de bijbel-lezingen, ontstaat er een vrede waar ruimte is om bij God en jezelf te komen.
Vanaf 17:00 uur worden de meerstemmige liederen ingestudeerd, gevolgd door een eenvoudige maaltijd. Stuur even een mailtje naar taizederondevenen@yahoo.com als je hieraan mee wilt doen.
Op zondag 24 november om 19:00 is er een viering in De Morgenster te Vinkeveen. Hiervoor is aanmelding vooraf niet nodig.

 

Van binnen….

Een terug blik op de gemeentezondag van 6 oktober.
De taakgroep eredienst bestaande uit Piet, Jan, Tjitske, Judith en Roeline mocht zich bezig gaan houden met de organisatie van deze zondag, die het thema kreeg ‘Een Goed Verhaal’
Heel fijn dat we aan de slag konden gaan met het materiaal van de PKN voor de startzondag. Al doende werd besloten om in deze zondagse dienst een mystery guest te laten optreden. Jan bood aan om die rol op zich te nemen. een rol waar hij zich serieus op zou gaan voorbereiden, zo bleek in de latere vergaderingen. We kozen een persoon uit het bijbelverhaal uit het evangelie van Lucas 15, 1 – 7. De tollenaar. Jan leefde zich in in de persoon van de tollenaar en fantaseerde over mogelijke vragen die gesteld zouden kunnen worden om hem te ‘ontmaskeren’
Helaas, hij overleed heel plotseling en zo werd voor een tijd een goed verhaal een droevig verhaal.
We gaan hem missen in de taakgroep…

Al met al werd zondag de 6e oktober toch een goed verhaal:
We vierden gezamenlijk de maaltijd van de Heer, we vonden een andere mystery guest: dank je Ingrid.
We dronken na de dienst samen koffie, thee of limonade. We konden kiezen uit drie mogelijkheden om met het goede verhaal aan de slag te gaan: Een kaartspel voor jong en oud. Het ‘Goede Verhaal’ van een gemeente lid: dank je Laura. Kruip in de huid van…’ je kon vragen stellen aan iemand die zich had ingeleefd in een persoon uit het Lucas verhaal ( het schaap was favoriet) 
We konden genieten van elkaars meegebrachte gaven: een overvloedige lunch met vele heerlijkheden als hartige taarten, belegde broodjes, soep, eieren, pannenkoeken, warme gehaktballetjes, (fruit)salades en wat niet al.

Na afloop vertelde iemand: ‘Het was een gezellige zinvolle zondag’ en daarmee is het maar gezegd…
De taakgroep bedankt de koffie dames en heer: Ali en Loes, Joke en John. Zij zorgden ervoor dat alles soepel verliep net als de scheepsbel van Piet: onverbiddelijk want tijd was tijd .

Namens de taakgroep eredienst: Piet, Judith, Tjitske en Roeline
Dank dat u/jij er was!!

 

Rommelmarkt, loterij, en meer………

Zaterdag 9 november 2019 is er weer rommelmarkt, rad van avontuur en een (amerikaanse) veiling.

Z aterdagmiddag van 14.00 tot 17.00 uur zal rommelmarkt geopend zijn. Er zijn weer veel spullen ingebracht van ‘kunst tot kitsch’, serviezen, hebbedingetjes, kinderspeelgoed etc. Er zullen ook fotokaarten, handdoeken en ander homemade artikelen te koop zijn.

De hele middag en avond is de ‘Koffiehoek’ geopend voor koffie/thee met wat lekkers, limonade, bier, wijn en een sapje en staan er verschillende spelen opgesteld zoals o.a. voetbalspel, ijshockeyspel, sjoelbakken en nog meer.

Zaterdagavond van 20.00 tot 22.30 uur
Bij binnenkomst krijgt u een gratis lot voor de laatste trekking van het rad van avontuur.
We beginnen de avond met een aantal rondes voor het rad van avontuur. Daarna gaat de veiling beginnen, een paar rondes amerikaans veilen en hopelijk veel meer gewoon ‘ouderwets’ veilen. We zijn nog wel op zoek naar spullen voor deze ‘gewone’ veiling. Betalingen voor de consumpties, het rad van avontuur en de amerikaanse veiling kunnen naast contant geld ook gedaan worden met collectebonnen, die ter plekke verkrijgbaar zijn.

Indien u nog spullen voor de rommelmarkt of veiling heeft kunt u die inleveren bij Willem Engel (graag eerst even bellen). We zijn nog op zoek naar mensen die taart en/of koekjes willen bakken voor verkoop in de ‘Koffiehoek’ ( graag even een mailtje of belletje naar Tineke )

We hopen op een grote opkomst om er een gezellige middag en avond van te maken.

Willem Engel, Marri Bluemink en Tineke Sytsema

Ouderenmiddagen

Op 7 november is er een spelmiddag.
Op 21 november houdt Mevr. W. den Dikken een presentatie over Domari (Gypsies) en laat wat bijzonderheden zien.
Op 5 december is er weer een spelmiddag.
De middagen worden gehouden in De Roeping, aanvang 14.30 uur.
Uw comité

Gezocht pianist(e)

Voor het stemmen van het orgel ben ik op zoek naar gemeenteleden of mensen buiten de gemeente die de vaardigheid bezitten om een orgel of piano te kunnen bespelen.
Eénmaal per jaar wordt ons orgel gestemd. Ter ondersteuning van de orgelstemmer zijn mensen nodig om de juiste tonen van het orgel te laten horen.
Bent u diegene die het orgel/pianospel in zijn/haar vingers heeft of weet u iemand anders ?
Meld het mij en ik ben u zeer erkentelijk. U kunt een briefje achterlaten, bellen, mailen of gewoon aan mij vertellen (Tel 0297-274446 / Mail joosterikalaura@hetnet.nl

Joost de Bruine.

Kerstproject Kindernevendienst: Geef licht!

Het duurt nog wel een paar weken, maar op 1 december is de eerste zondag van advent. We beginnen dan met het Kerstproject voor de kinderen. Kerst is het feest van licht. God geeft licht in een donkere wereld. Dat licht mogen mensen met elkaar delen. Het thema van deze advent is dan ook : Geef licht!
We vertellen deze weken verhalen over de profeet Micha. De profeet Micha leefde zo’n 700 jaar voor de geboorte van Jezus. Hij vertelde de mensen in Jeruzalem dat het niet goed ging in hun stad. Jeruzalem was een donkere stad geworden, maar dat hoefde niet zo te blijven. Micha vertelde ook dat in Bethlehem een bijzondere koning geboren zou worden. Iemand die voor de mensen zou zorgen en vrede zou brengen: een kind van God.
Ter ondersteuning van het project zijn er prachtige posters van kerkramen waarop we de profeet Micha zien . Iedere week komt er een raam bij.

We nodigen alle kinderen uit om er bij te zijn om de verhalen te horen en de prachtige platen te bekijken.

Namens de leiding van de kindernevendienst,
Pieta Lettink

Laura in Sierra Leone

Lieve lezers,
Ik vind het mooi om te zien hoe jullie als gemeente achter mij staan, ook als ik er niet ben. 6 oktober mocht ik een praatje houden over mijn geloofsontwikkeling en ik merkte dat die op sommige vlakken anders is dan de mensen die aanwezig waren. Ik heb God als persoonlijke God mogen leren kennen die er voor mij is in goede en minder goede momenten en die mij grenzeloos liefheeft. Ik vind het mooi om te zien welke gesprekken hiervan zijn gekomen en ik wil jullie aanmoedigen om met elkaar te praten over ‘WIE IS GOD VOOR JULLIE?’. Dit hoeft zeker niet voor iedereen hetzelfde te zijn en dat zou misschien ook niet goed zijn, maar het gesprek aangaan kan een brug openen naar God om Hem beter en dieper te leren kennen.
Intussen zit ik al in Sierra Leone. In de kerk hebben jullie wellicht al een flyer voorbij zien komen. Wil je mijn avonturen volgen? Ik ben een BLOG aan het bijhouden op www.studentssepsierraleone.reislogger.nl, hier is ook een aanmeldlijst zodat je een berichtje krijgt als ik een blogpost heb geplaatst. Hier zal ik wekelijks wat op proberen te zetten. Daarnaast hebben we voor de ondernemerschapstrainingen een CROWDFUNDING opgezet: http://gf.me/u/vu87ca. Voel je vrij om hier wel of niet wat te doneren. Ik ga het niet zo actief als voorgaande keren verspreiden, dus als jullie het met andere mensen willen delen, super!

Groetjes, Laura de Bruine

Verjaardagsfonds

Beste gemeenteleden,
Hierbij een berichtje van het verjaardagfonds.
Na het afbetalen van de “renovatie” van de statenbijbel, wat heel mooi en goed gelukt is, willen we nu gaan sparen voor de aankoop van een headset en een draadloze microfoon. Wat is dat zult u denken. De voorgangers in de kerk maken nu gebruik van een microfoon welke op de kleding wordt vastgemaakt. Dit geeft nog wel eens storing en dan is de voorganger niet te verstaan. Ook als één van de voorgangers in gesprek wil met de kinderen of met de gemeente hebben we last van storing.Om dit nu op te lossen is er besloten om een microfoon te kopen die op het hoofd wordt gedragen en daardoor, zo hopen we , het storen tegen gaat. Ook de draadloze microfoon is handig omdat dan iedereen verstaanbaar is als er iets gevraagd wordt. Alleen kan deze set niet op de huidige versterker aangesloten worden. Gevolg daarvan is dat er voor ongeveer € 800,- aan kosten gemaakt moet worden. Dit willen we bekostigen vanuit het verjaardagfonds zodat u weet waar we voor sparen.

 Met vriendelijke groet, Uw verjaardag commissie.

Van buiten….

Dorcas Voedsel Actie  

Voor ons de normaalste zaak dat we elke dag voldoende te eten hebben; voor vele mensen in Oost-Europa, Midden Oosten en Afrika helaas heel anders!
Heel Nederland geeft tijdens de Dorcas Voedsel Actie.
Doelstelling is om 30.000 voedselpakketten in te zamelen en nog voor de kerst af te leveren bij de allerarmsten. Draagt u deze mensen een warm hart toe? Kom dan uw producten van het voedsel lijstje dat in de kerk uitgedeeld wordt in de Roeping brengen.Dit kan op vrijdag 8 november tussen 15.00 – 16.30 en 19.00 – 20.00 uur.
Bedankt namens Dorcas.

Koren in concert, “I WILL Praise Him ”,

Vrijdag 8 november geeft het familiekoor “ICHTHUS” uit Katwijk samen met het Christelijk Mannenkoor “IMMANUEL” uit Mijdrecht/Wilnis een concert in de Johannes de Doper kerk te Mijdrecht. Mede gezien de diverse medewerkenden, onder andere de bekende en zeer geliefde jeugdige sopraan Sterre van Boxtel, belooft dit een prachtige muzikale avond te worden. Ook de bekende pianist Jan Lenselink en organist André van Vliet zullen hun medewerking verlenen evenals Jacob Schenk tenor solist, Daniëlle van Laar dwarsfluit, Jolanda van Laar hobo en Giselle Bentvelsen cello. Dit alles onder de bezielende leiding van dirigent Jan Verhoef.

Dat dit een bijzonder mooi concert gaat worden hoeft geen betoog mede gezien het prachtige programma wat ten gehore wordt gebracht. Een grote verscheidenheid van prachtige muziek, zowel door de koren als de solisten en de meewerkende musici.
Wij hopen u te ontmoeten op vrijdagavond 8 november. Aanvang 20.00 uur. Kerk open 19.30 uur. Kaartverkoop, a € 10,=, in Mijdrecht bij boekhandel Mondria en in Vinkeveen bij Drogisterij De Bree. Ook bij de koorleden kunt u terecht en ’s avonds bij de kerk.

Mantelzorg

In de maand november staan de volgende activiteiten op het programma:

10 november Dag van de Mantelzorg
Rondom de dag van de mantelzorg is er weer extra aandacht voor mantelzorg. Mantelzorgers die bij ons geregistreerd staan en zorgen voor iemand uit De Ronde Venen ontvangen op die dag de mantelzorgwaardering. Kent u mantelzorgers in uw omgeving dan kunt u ze wijzen op  www.mantelzorgderondevenen.nl hier kunnen ze zich inschrijven. Inschrijven kan ook via de Servicepunten.

 13 november Alzheimer Café Vinkeveen
Het thema dit het Alzheimer Café is “Hoe beweeg je mee, als huisarts, met mensen met dementie?”. Gastspreker deze avond is huisarts Pieter Harms van praktijk De Beuk uit Vinkeveen. De avond vindt plaats in Zorgcentrum Zuiderhof aan de Futenlaan 50 in Vinkeveen en duurt van 19.30 tot 21.00 uur. De zaal is open vanaf 19.00 uur.

25 november Mantelzorgsalon
De mantelzorgsalon is een ontmoetingsplek voor mantelzorgers uit De Ronde Venen. Deze vindt plaats in de Buurtkamer Mijdrecht en duurt van 13.30 tot 15.30 uur.

 

Kerkdiensten 2019

Woensdag 6 november Dankdag
19.30 uur : ds. P. Ravensbergen
Na de dienst is de najaarsledenvergadering
Collecten : Diaconie/Kerk

Zondag 10 november Oogstdienst
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst : “Wat voor stad wil je hebben?”, Lucas 19:41-48
Collecten : Diaconie:Voedselbank / Gebouwen
Jeugdcollectant : Zoë Verkaik
Crèche : Jeanette Kool
Bloemendienst : Pie Lakerveld

Zondag 17 november
10.00 uur : ds. G. Jongsma
Kindernevendienst : ‘Wil je dat begrijpen?’, Lucas 20:27-38
Tienernevendienst : Heleen Oudijk|
Collecten : Kerk / Gebouwen
Jeugdcollectant : Lisa van der Eijk
Crèche : Aartje Verkaik
Bloemendienst : Ineke Vrielink

Zondag 24 november Laatste zondag kerkelijk jaar
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst : ‘Dit is niet het einde’, Maleachi 3:19-24
Collecten : PKN: Pastoraat eenzaamheid / Kerk
Jeugdcollectant : Martin den Boer
Crèche : Petra van der Eijk
Bloemendienst : Pieta Lettink

Zondag 1 december 1e Advent
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst : ‘Wie maakt het licht’, Micha 2
Collecten : Kinderen in de Knel: Aidswezen in Zambia /Kerk
Jeugdcollectant : Mark van der Eijk
Crèche : Sjaan den Boer
Bloemendienst : Janni van Ankeren

Zondag 8 december 2e Advent
10.00 uur : ds. A. v.d. Berge-Geudeke, Wilnis
Kindernevendienst : ‘Een stralende dag’, Micha 4: 1-8
Collecten : Kerk / Gebouwen
Jeugdcollectant : Saar Haak
Crèche : Suze de HaanBloemendienst : Erika de Bruine

 

Agenda

Dinsdag 5 november
                          
- Rondleiding Voedselbank Mijdrecht, 13.45 uur

                          - Leeskring “Raak de wonden aan”, aanvang 19.30 in gebouw Irene naast de Janskerk te Mijdrecht 

Woensdag 6 november
                         - Dankdag voor gewas en arbeid
                           - Najaarsledenvergadering

Donderdag 7 november
- Ouderenmiddag, aanvang 14:30 in de Roeping

Vrijdag 8 november
- Dorcas Voedsel actie, tussen 15.00 – 16.30 en 19.00 -- 20.00 uur in de Roeping

Zaterdag 9 november
- Fruit inleveren tussen 14:00-15:00 in de Schakel
- Rommelmarkt 14:00-17:00 in de Schakel
- Veiling 20:00-22:30 in de Schakel
- inleveren schoenendoosactie

Zondag 10 november
- inleveren schoenendoosactie
- bezoek aan Breepleinkerk in Rotterdam. Vertrekken om 13.30 uur per auto vanaf het Haitsmaplein in Mijdrecht

Dinsdag 12 november
- Start Bonhoeffer cyclus, zaal open 19:30, aanvang 20:00 in De Schakel.

Woensdag 13 november
                           
- Leeskring “Raak de wonden aan”, aanvang 19.30 in gebouw Irene naast de Janskerk te Mijdrecht

Donderdag 14 november
                           
- Lezen in Lucas, aanvang 19:30 in De Schakel

Maandag 18 november
                           
- Kerkeraad vergadering

Woensdag 20 november
- Leeskring “Raak de wonden aan”, aanvang 19.30 in kerkelijk centrum De Rank

Donderdag 21 november
- Ouderenmiddag, aanvang 14:30 in de Roeping

Zondag 24 november
- Taize-viering 19:00 in De Morgenster te Vinkenveen

Dinsdag 26 november
- Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur
de volgende is op 24 december

Donderdag 5 december
- Ouderenmiddag, aanvang 14:30 in de Roeping

Geplaatst door: Verloop
op 13 November, 2019 in