KerkVandaag juli/augustus 2020

KerkVandaag juli/augustus 2020

Juli/augustus 2020 55e jaargang nr. 7

Digitale kopy dinsdag 25 augustus vóór 18.00 uur naar e-mail:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Pastorale

Geslachten gaan, geslachten zullen komen
U heeft de zomereditie van KerkVandaag in handen. Het nummer waarin traditioneel twee maanden worden samengebald tot één uitgave. Dit jaar is dat niet anders. Begin september verschijnt de eerstvolgende KerkVandaag. Wat wel anders is heeft met het kopje boven deze rubriek te maken. Mensen die groot geworden zijn in een christelijke context en misschien wel op school geleerd hebben de psalmen te zingen, of met regelmaat in een kerkelijke viering komen, herkennen de woorden die geschreven staan in de berijmde psalm 90: Geslachten gaan, geslachten zullen komen. Moeiteloos zullen zij ook het vervolg aanvullen: Wij zijn in uw ontferming opgenomen. Het is een van de psalmen die ook in het leven van Piet Kroon een belangrijke plek heeft gekregen. Piet (en Gerie) leveren al vele jaren en met veel plezier, een grote bijdrage aan ons kerkblad: KerkVandaag. Met name Piet is daarin de creatieve geest achter de verschillende lay-outs van de KerkVandaag. Uren heeft hij achter de computer gezeten om de KerkVandaag dat extraatje te geven dat ons kerkblad ook echt tot ons, kerkblad maakte. Steeds weer werd er gezocht naar een lay-out die paste bij de tijd waarin het blad dan verscheen. Nadat de copy en lay-out dan tot een geheel versmolten waren, werd daarna de KerkVandaag door hen samen gedrukt.
Waarom nu de titel boven dit stukje? Dat heeft alles te maken met de ziekte die Piet is overkomen en waarvan hij niet meer genezen zal. Deze zomeruitgave wordt de laatste waaraan Piet een bijdrage kan leveren, voordat hij terugkeert naar zijn Schepper. Emotioneel is dat voor geliefden zwaar en confronterend, maar Piet is ook realistisch genoeg om zijn persoonlijke situatie onder ogen te zien. En daar komt psalm 90 in beeld. De psalm is hem in zijn leven vertrouwd geworden en is met hem opgetrokken, zijn leven lang. Psalm 90 geeft hem en Gerie het (geloofs)vertrouwen dat alle geslachten in Gods ontferming zijn opgenomen, zij die gaan en zij die komen.
In de uitgave die u nu in handen hebt herkent u misschien de lay-out van vorig jaar zomer, al is deze niet geheel hetzelfde. Een woord van dank aan Piet en Gerie voor hun betrokkenheid en toegewijde inzet voor de KerkVandaag is hier op z’n plaats. Maar die dank wordt voorafgegaan door onze bede dat Piet in leven en in sterven in Gods ontferming zal zijn opgenomen. Aan ons als gemeente nu de opdracht de KerkVandaag verder te dragen, zodat we gemeente blijven voor alle geslachten die nog komen.

Algemeen

Verdere verruiming kerkbezoek
In de maand juni mocht het aantal deelnemers aan een kerkelijke viering maximaal dertig personen bedragen. In juli wordt dat aantal verruimd naar honderd. In theorie zou dat betekenen dat het aantal mensen dat deelneemt aan de vieringen in de Ontmoetingskerk weer op het oude niveau uit kan komen, gemiddeld niet meer dan 100 mensen. Maar omdat de bewuste anderhalvemetermaatregel nog steeds van kracht is, is de verwachting dat we in de zomermaanden verdergaan op de manier waarop het nu georganiseerd is. U dient zich per week op te geven voor deelname aan een kerkelijke viering en na inventarisatie van het aantal aanmeldingen wordt u dan uitgenodigd.

Terwijl ik dit schrijf, met een gevoel van dwingende gebondenheid op dinsdagmorgen 23 juni, heb ik zojuist een vraaggesprek gelezen in het dagblad Trouw met voormalig denker des vaderland en filosoof Rene ten Bos. Van hem komt een boek uit over de coronacrisis. Daarin gebruikt hij het stevige woord coronafascisme. Ten Bos wordt onrustig: “Wat gebeurt hier? Welke maatregelen nemen regeringen nu weer?” Hij geeft ook antwoord: “Maar wat hier in korte tijd gebeurde was nihilistisch: vrijheid van godsdienst, vrijheid van demonstratie, vrijheid van beweging- aan al die grondrechten bewezen we slechts lippendienst, want op het moment dat er een virus langskomt geven we alles op voor één waarde: gezondheid.” Ten Bos verwoordt het gevoel dat steeds sterker aanwezig lijkt in onze samenleving. Maatregelen om het virus te beheersen zijn noodzakelijk, maar mogen niet ongelimiteerd en ongecontroleerd zijn. Het democratische principe van wetgeving op basis van debat en aansluitende besluitvorming mag niet verloren gaan.
Alleen daarom al is vrijheid van pers, waarin anderen je prikkelen zelf na te blijven denken, een groot goed waar we zuinig op moeten zijn. Regels bepalen niet onze gezamenlijkheid, maar gezamenlijk bepalen we de regels waaraan we ons willen houden.

Gemeenteopbouw

Startzondag?
Voor 6 september staat onze startzondag, maar zoals u weet beter Gemeentezondag genoemd, gepland. Het vraagteken in het kopje doet wat het behoort te doen: de vraag stellen of we in september zo’n dag kunnen houden. Het ziet er nu nog niet naar uit dat dit in de ‘oude’ vorm kan. Hopelijk lukt het ons op een andere manier daar invulling aan te geven. In de Gemeentebrief of de KerkVandaag van begin september leest u daar waarschijnlijk meer over. Mocht u zelf een goed idee hebben hoe we in deze tijd een Gemeentezondag zouden kunnen organiseren, of zelf willen meewerken aan het invullen van deze dag dan hoor ik dat graag.

Classispredikant

In oktober zal onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven een bezoek brengen aan onze gemeente en kerkenraad. Dit bezoek stond gepland voor maart, maar vanwege het coronavirus is dat toen uitgesteld. Ds. Verhoeven is classispredikant voor alle gemeenten van de Protestantse Kerk in Nederland binnen de provincie Utrecht. Het is haar taak om verbindend en ondersteunend te zijn. Verbindend met andere gemeenten binnen de classis en met de landelijke kerk. Ondersteunend voor gemeenten en predikanten, zowel in de persoonlijke sfeer, maar ook op het gebied van de gemeenteopbouw. Juist in deze tijd waarin veel onzeker is, of anders georganiseerd moet worden, en waarbij de rijksoverheid allerlei regels ook aan kerkelijke organisaties oplegt, blijkt het belang van zo’n verbindende schakel. We behoeven niet steeds zelf het wiel uit te vinden, maar mogen ook gebruik maken van de kennis, ervaring en expertise van anderen die in de classispredikant voor handen is. In september weten we meer over vorm en inhoud van het bezoek. U leest daar meer over in de KerkVandaag van die maand.

Primaire Nascholing Predikanten
Op 5 juni heb ik via Zoom een introductiedag gehad voor de Primaire Nascholing van Predikanten (PNP). De PNP is een vervolgstap, na het mentoraat, in de begeleiding van beginnend predikanten. In september zal ik de eerste tweedaagse nascholing volgen in Hydepark in Doorn, ‘het huis van de kerk’. Daarna volgen verdeeld over een jaar nog 5 sessies. Doelstelling van de cursus is om een balans te vinden tussen: enerzijds het spanningsveld van het instituut (de kerk) dat zoekt naar overleven, plaatselijk en landelijk, en anderzijds te participeren op een nieuwe vorm van christelijke presentie in de veranderende samenleving. Het lijkt een intensieve cursus te worden, maar bovenal hoop ik dat de PNP vruchtbaar kan zijn voor en aan onze gemeente.

Activiteiten komende maand

Donderdagmorgen
Ook op alle donderdagen in juli zal de kerk en De Schakel open zijn van 10.30 tot 12.00 uur. Ik veronderstel dat u inmiddels wel weet waarom? Een moment om even te verstillen, mogelijk een kaarsje te ontsteken aan het licht van de Paaskaars. Er is koffie en ruimte voor ontmoeting en/of een gesprekje, maar op afstand. Bij mooi weer kun je zelfs op het terras van De Schakel vertoeven.

Bij de erediensten

Digitaal collecteren
In één van de Gemeentebrieven is al eens een toelichting gegeven op het digitale collecteren en de korte meditatieve muziek die dan gespeeld wordt. Wat ik nu nog graag wil vermelden is dat er gul gegeven wordt, in de digitale collectezak. Zeker niet minder, maar eerder meer dan in een viering waarin geen beperkingen zijn. Dat is geen reden om niet naar het ‘oude normaal’ van de vieringen terug te verlangen, maar wel een reden om dat in dankbaarheid te benoemen. Ook zo zijn we voor elkaar en voor anderen gemeente van Christus.

De zondagen van de zomer
In de maanden juli en augustus zijn er geen diensten met een ‘extra’. Daarom nu hier geen extra woorden bij de erediensten. Wel zal er in de Gemeentebrieven steeds iets bij de zondagen geschreven worden. Uitzonderingen daarop zijn de eerste drie volle weken van augustus. Omdat ik dan zelf op vakantie ben, zal er die weken geen Gemeentebrief verschijnen.
De eerst volgende Gemeentebrief, na mijn vakantie, verschijnt weer op vrijdag 28 augustus. Het enige dat ik daarom nu hier nog wil noemen zijn de vieringen van 9, 16 en 23 augustus. Daarin gaan respectievelijk voor: onze voormalige predikant Gerda Jongsma, ds. A. Schrage-Buitenbos uit Ouderkerk aan de Amstel en één week later onze classispredikant ds. Trinette Verhoeven. Een mooie kans om op deze manier al eens kennis met haar te maken. Maar ook voor alle andere vieringen bent u natuurlijk, hetzij digitaal of in de kerk, van harte uitgenodigd om mee te helpen de lofzang gaande te houden. Goede vieringen gewenst!

Meeleven

In het (meer) verborgene
Het is een goede gewoonte om met enige regelmaat ook te benoemen dat deze rubriek Meeleven niet representatief is voor wat er leeft in de gemeente aan vreugde en verdriet en hoe daarin wordt meegeleefd. Gemeenteleden maken terecht hun eigen overweging om iets wel of niet van hun levenssituatie te delen met anderen via het geschreven woord. Wat altijd kan en niet aan persoonlijke wensen, of regels van privacy gebonden is, is aandachtig zijn voor en naar elkaar, en elkaars vreugde en verdriet voor het aangezicht van de Eeuwige brengen. Dat wist u natuurlijk allang, maar zoals gezegd, dit met enige regelmaat benoemen is een goede gewoonte.

Tot slot

Van 3 t/m 23 augustus heb ik mijn zomervakantie gepland. Mocht u in die periode vanwege een persoonlijke situatie een beroep willen doen op een predikant neemt u dan contact op met onze scriba: Annemiek Vis (/i> via de mail scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl of telefonisch 0297 282603. Hopelijk is dat echter niet noodzakelijk en ontmoeten we elkaar weer na de zomervakantie.
Rest mij, ook namens Heleen, u een goede zomer(vakantie)toe te wensen en/of zo mogelijk een tijd van ontspanning. Het zij thuis, of waar u ook gaat: Bonum et Pax (Franciscus van Assisi).

Met een hartelijke groet voor jullie allen, van hart tot hart en van deur tot deur, ds. Piet Ravensbergen
Werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Het inloopuur in De Schakel - donderdag 14.00 -15.30 uur - is tot nader orde vervallen.

Vanuit de taakgroepen

Van de Kerkrentmeesters

Wij zijn heel blij dat Ruud den Boer en Rianne Heijkoop de taken van Willem Engel (voorzitter) en Rene de Koning (penningmeester) overnemen. Wij danken Willem en Rene voor hun jarenlange inzet, de gezellige vergaderingen en al het werk dat verzet is. Met de nieuwe kerkrentmeesters zullen wij doorgaan met het vele werk wat er in en om onze kerkelijke gebouwen gebeurt.
In de zomer verwachten we meer inzicht te krijgen in wat de coronacrisis voor ons kerk zijn betekent. Een aantal acties en evenementen gaan niet door, wat zijn de financiële gevolgen?
Hoe kunnen we elkaar blijven zien? De eerste proefuitzendingen van KerkTV zijn geweest met positief gevolg en het protocol voor het fysiek bezoeken van diensten is geschreven. Deze nieuwe uitdagingen worden opgepakt en achter de schermen zijn velen bezig om dit mogelijk te maken. Wij hopen u snel weer te ontmoeten.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Annelies van Ankeren, tel. 289054
Email avanankeren@solcon.nl

Diaconie 
Dienstverlening uit liefde tot God

Dit is alweer het kerkblad van juli en dat betekent dat we informatie door te geven hebben voor een extra maand, want in de maand augustus verschijnt KerkVandaag niet. Ga er dus maar even goed voor zitten.

Gisteravond las ik in de Gemeentebrief dat komende zondag het thema van de dienst “Twee” zal zijn. Het getal twee staat voor verbinding/samenwerking en liefde. Wat een mooi thema voor deze tijd. Door samen te werken, door verbinding te zoeken en elkaar ook op afstand lief te hebben, kunnen we deze vreemde tijd goed doorkomen. De vlag “Houd moed, heb lief!”, wappert dan ook nog altijd aan de vlaggenmast van onze kerk. (Ik ben benieuwd wat ds. Arianne Geudeke ons rondom het thema “Twee” gaat meegeven).

Misschien dat u de komende periode het getal twee in uw achterhoofd wilt houden, wanneer u de inkopen voor het product van de maand gaat doen. Met het getal twee kunnen we door er mee te vermenigvuldigen alles verdubbelen. Nu in deze vakantietijd veel mensen er op uit trekken, kan de Voedselbank uw dubbele bijdrage heel goed gebruiken. In de maand juli ontvangen zij graag blikken of zakken soep, in de maand augustus toiletpapier en in september tandpasta.
Door alle maatregelen rondom het coronavirus ontvangt de Voedselbank momenteel veel minder producten dan voor die tijd en moeten er dus meer producten ingekocht worden. Om die reden hebben wij besloten om een van de diaconale collectes nog een keer in te plannen voor de Voedselbank. Deze zal gehouden worden op zondag 19 juli.

Zondag 26 juli gaan onze gedachten uit naar Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht. Inloophuis ’t Anker is een laagdrempelige ontmoetingsplaats voor mensen met kanker, hun naasten en nabestaanden. Dit Inloophuis wordt gerund door vrijwilligers en draait financieel volledig op sponsors en giften. Met de opbrengst van de collecte willen wij niet alleen een financiële bijdrage geven, maar een ieder die bij het Inloophuis betrokken is een hart onder de riem steken in deze bijzondere tijd. Voor deze mensen zal het wellicht extra moeilijk zijn om elkaar niet te kunnen knuffelen of geen hand op iemands schouder te kunnen leggen.

Hetzelfde geldt voor iedereen die betrokken is bij het Alzheimer Café in Vinkeveen. Het Alzheimer Café is een maandelijkse bijeenkomst voor mensen met dementie en hun mantelzorgers. In het Alzheimer Café wordt informatie gegeven en wordt er gezorgd voor een aangename, veilige sfeer waar mensen hun ervaringen met elkaar kunnen delen. De diaconale collecte van 9 augustus zal daarom overgemaakt worden aan het Alzheimer café

Zondag 16 augustus: Kerk in Actie Zendingsproject Rwanda
Zeventig procent van de bevolking in Rwanda is jonger dan dertig jaar. Wil het land vooruit komen, dan moeten ze opgeleid worden en werk vinden. De Presbyteriaanse kerk in Rwanda biedt jongeren allerlei vaktrainingen. In Rwanda werken mensen keihard om te leren van het verleden en de trauma’s van de genocide van 1994 van zich af te schudden. Jongerenwerker Epimaque vertelt: “We bieden jongeren ondersteuning, maar we leren hen ook anderen te helpen. We bidden met elkaar dat er iets verandert voor de jongeren en voor ons land.”

Zondag 6 september: Kerk in Actie Werelddiakonaat Ghana
De start van een nieuw seizoen betekent dat weer veel jongeren in Nederland een nieuwe studie gaan oppakken. In Ghana is doorleren voor veel jongeren minder vanzelfsprekend. Vooral jongeren uit afgelegen dorpen in het noorden van het land, komen maar moeilijk aan werk.
Velen trekken daarom naar de grote steden in het rijkere zuiden. Ook bij ons trekken jongeren naar de grote steden. Een nieuwe start is altijd weer spannend. Zullen ze het redden? Maar zeker in Ghana moeten veel jongeren dat op eigen kracht doen. Dat valt niet altijd mee. De kerk in Noord-Ghana wil juist jongeren uit de achtergestelde dorpen een vaktraining bieden in hun eigen omgeving. Elisha leert nu voor kleermaker, Priscilla leert weven, Monica leert het kappersvak. Samen zijn we de kerk in actie: in Nederland en in Ghana.

De bovenbeschreven twee zondagen collecteren we volgens het voorgestelde rooster van de PKN.

U kunt uw gaven voor deze diaconale doelen overmaken op de bankrekening van de Diakonie onder vermelding van de zondag van de collecte en het collectedoel.
NL16RABO 0369 60 4008
Wanneer u bij uw overmaking geen zondag of collectedoel vermeldt, zal het bedrag verdeeld worden over de verschillende doelen van de maand.

Vanaf deze plaats willen wij u een fijne zomerperiode toewensen. Schroom niet om hulp te vragen, wanneer u bijvoorbeeld in deze periode uw gebruikelijke hulp mist vanwege de vakantie.

Vriendelijke groet namens de diaconie,

Erika de Bruine.

Vacature lijst
Functie

Taakgroep/commissie

Contactpersoon

Ouderling kerkrentmeester

Commissie van Kerkrentmeesters

Ruud den Boer

Ouderling of contactpersoon

Publiciteit

Annemiek Vis

Ouderling

TG Eredienst

ds. Piet Ravensbergen

 

Dienst aan Kerk en Samenleving

Erika de Bruine

Meedenker

Taakgroep Vorming en Toerusting

ds. Piet Ravensbergen

 

Van binnen…..

Bericht van het ouderencomité
Vol enthousiasme heeft het comité voor komend seizoen een afwisselend programma in elkaar gezet.Wij hopen op 10 september weer te kunnen starten. Wij zullen in principe bijeenkomen in de grote zaal, ook als er spelletjesmiddag is, om te kunnen voldoen aan de coronamaatregelen. We verwachten dat mensen alleen komen als ze in goede gezondheid verkeren.Bij vaste bezoekers wordt binnenkort het programma thuisgebracht.Wilt U ook een keer komen kijken, dan krijgt u het programma uitgereikt op 10 september in De Roeping of kijk op de website van www.pknontmoetingskerkwilnis.nl

Graag tot ziens.

Ingezonden stukken
Hoe is het toch met ....?

Het is toch frappant dat de samenleving stilvalt als er een kink in de kabel komt. Ineens is er een gebeurtenis om ons heen die als een sluimerend niemendalletje in de krochten van het immense Chinese Rijk is begonnen. In dat achterland leven miljoenen mensen op een manier waar wij absoluut geen weet van hebben. Op het platteland (nou ja plat is het nergens ,het is berg op en berg af) soppen de bewoners door de natte velden, geen tijd om de rug te strekken, want de rijststekken moeten geplant worden. De monden van de stedelingen die samenklonteren in de immens grote steden moeten gevoed worden. Zo gaat het al eeuwen. Maar wat een armoe, we weten het wel, maar we kijken zo graag weg. En dan gebeurt het: een virusje steekt de kop op, verontrustende beelden snellen de wereld over, ineens zijn we ons bewust van de omvang en overheersing van een geweldig pandemie. Corona-time! We kunnen en mogen ineens niet veel meer. Elkaar begroeten, ontmoeten, samen komen, zingen, een eenvoudig praatje, niets van dat alles. Stilletjes aan vervreemden we van elkaar. Kom niet bij elkaar in de buurt, want er waard iets in het rond. Je wordt er moedeloos van. En daarom de opening . Hoe is het toch met? Vanuit onze PKN-kerk zijn weten wij d.m.v. kerkblad en voortreffelijke wekelijkse nieuwsbrief dat de predikant en maatje Heleen richting Griekse eilanden zouden gaan. Wat is daar de bedoeling van? Schuilt er een beginnende reisorganisatie achter deze trip? Op blz. 8 van het kerkblad in mei 2020 staat vermeld: reis met diepgang. Het is riskant om in deze tijd iets op te starten. Maar je zou er wel veel over kunnen vertellen. Niet alleen over de geloofsgemeenschappen die daar vaak in het geniep ontstonden—als ook de verbitterde strijd in dat gedeelte van onze beginnende jaartelling. De oprukkende Romeinse legers die dwars door Europa trokken. We kennen hem allemaal; de grote veldheer Julius Caesar. Hij rukte op, met in zijn kielzog duizenden vrouwen en kinderen. Dat was de allereerste wereld oorlog. De heerbaan of Limes (de grenstrekkende lijn in de strijd tussen de Romeinen en de Batavieren) liep ook door ons land. Utrecht, Woerden, Alphen, Valkenburg(Z.H.), Katwijk naar de muur van Adrianus in het noorden van Engeland. Hoe kom ik nu op deze overdenking. Er zijn de laatste tijd veel publicaties over de gigantische reconstructies aan de wegen rond Valkenburg {het woonadres van onze predikant). Daar is een stuk weg gevonden die rustte op palen. Archeologische top-vondst!! 2 Palen worden voor verdere bestudering met een vloeistof behandeld zodat ze niet vergaan. En waar worden zij bewaard? In een loods van een voormalige tuinderij cq bollenbedrijf in Valkenburg. Gaat de zeer vroege geschiedenis van het begin van onze jaartelling nu hand in hand met de huidige tijd in de achtertuin van predikant Piet Ravensbergen? Hoe zit dat nou?

Jaap Duinker

 

Kerkdiensten 2020

Zolang de door de overheid aangekondigde maatregelen ter voorkoming van besmetting van het coronavirus gelden, zullen er s zondags besloten diensten worden gehouden, met een maximum van 42 aanwezigen (vanwege het aantal beschikbare zitplaatsen). Deze diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden. U klikt hiervoor op Eredienst, links in uw scherm. Hierna klikt u onderaan de tekst op de regel Eredienst ….. van de zondag die u wilt beluisteren en vervolgens ziet u weer onderaan de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
Collecten voor de diaconie en ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

Voor de ouders die meeluisteren en graag de werkbladen gebruiken van kind op zondag kun u naar de website van kind op zondag en deze downloaden. Deze zijn nu tijdelijk openbaar voor iedereen. https://www.kindopzondag.nl/digitaal/

Zondag 5 juli
10.00 uur : ds. E. Versloot, Mijdrecht
Kindernevendienst : “Hier vind je rust”, Matteüs 11:25-30
Collecten : 1. KIA diaconaat – vakantie voor arme kinderen in Nederland
                  2. het onderhoud van de gebouwen

Zondag 12 juli
10.00 uur : ds. Zaadstra, Kockengen
Kindernevendienst : “de Zaaier”, Matheus 13: 1-9, 18-23
Collecten : 1. het onderhoud van de gebouwen
                  2. het kerkelijk werk

Zondag 19 juli
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Collecten : 1. Voedselbank
                  2. het onderhoud van de gebouwen

Zondag 26 juli
10.00 uur: ds. F. Willegen, Uithoorn
Collecten : 1. Inloophuis ’t Anker in Mijdrecht
                  2. het kerkelijk werk

Zondag 2 augustus
10.00 uur : br. Rolf Verkaik, Wilnis
Collecten : 1. het kerkelijk werk
                  2. het onderhoud van de gebouwen

Zondag 9 augustus
10.00 uur : ds. G. Jongsma, Staphorst
Collecten : 1. het Alzheimer café
                  2. het kerkelijk werk

Zondag 16 augustus
10.00 uur : ds. Schrage-Buitenbos, Ouderkerk a/d Amstel
Collecten : 1. KIA Zending, Rwanda
                  2. het onderhoud van de gebouwen

Zondag 23 augustus
10.00 uur : ds. T. Verhoeven
Collecten : 1. het onderhoud van de gebouwen
                   2. het kerkelijk werk

Zondag 30 augustus Maaltijd van de Heer
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst
Collecten : 1. ZWO Myanmar
                  2. het onderhoud van de gebouwen

Zondag 6 september
10.00 uur : ds. P. Ravensbergen.
Kindernevendienst
Collecten : 1. KIA Werelddiaconaat Ghana
                  2. het kerkelijk werk

Agenda

Dinsdag 25 augustus
- laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur,
de volgende is op 22 september

Geplaatst door: Verloop
op 5 July, 2020 in