KerkVandaag mei 2021

Mei 2021 56e  jaargang nr. 5
Digitale kopy dinsdag 25 mei vóór 18.00 uur naar e-mail:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Pastorale

Hoe zit je erbij?

Dat is de vraag die op de één of andere manier in veel gesprekken, of andere contactmomenten die ik had de afgelopen weken op tafel kwam en min of meer als de rode draad in zo’n gesprek aanwezig was. We gaan met de maand mei ongemerkt de vijftiende maand van de pandemie in. Het aantal gevaccineerde landgenoten neemt in aantallen toe en daarmee gelukkig de hoop en verwachting dat we op weg zijn om uit deze lastige en ingrijpende periode te raken.
Wat ik ook merk in gesprekken met mensen is dat het soms moeilijk is om dat vertrouwen vast te houden. Wij zijn covidmoe, en dat kan zomaar zijn uitwerking hebben op je stemming of zelfs je geestesgesteldheid. Op zich is dat heel begrijpelijk en die gevoelens moeten absoluut serieus worden genomen.
Maar dat is maar de ene kant van het verhaal. Aan elke pandemie komt een einde. Dat is altijd zo geweest in de geschiedenis, dus waarom zou dat nu niet zo zijn? En er zijn meer lichtpuntjes te noemen. Ik zie mensen genieten van het ontluikende voorjaar, de toenemende kracht van de zon, van bewuste en gerichte aandacht voor en naar elkaar. In sommige situaties is er weer de mogelijkheid fysiek samen te komen, als is dat vaak nog in heel beperkte aantallen. Op televisie zag ik een voetbalsupporter die in een zogenaamd fieldlabexperiment een wedstrijd van zijn geliefde club mocht bezoeken. Hij was tot tranen toe bewogen, dat dat weer kon. Dat zijn prachtige beelden, die iets zeggen over hoe we erbij zitten, en die ook laten zien hoe hard we elkaar nodig hebben. Nog even volhouden dus, met elkaar, en op elkaar blijven letten en oog houden op de ander om te zien hoe hij of zij erbij zit.

 

Algemeen

Lintjesregen

Een prachtig woord vind ik dit: Lintjesregen. Regen komt van boven en valt op je. Het komt als het ware van hogerhand. Die metafoor zit in dat woord: Lintjesregen. Van hogerhand, namelijk van zijne majesteit de koning, is beschikt dat iemand tot ridder wordt benoemd, of lid in de orde van Oranje Nassau is geworden. Die oranjeregen is dit jaar op meer dan achtentwintighonderd mensen in het land gevallen en één van die oranje druppels viel in onze gemeente op Roeline Elzes. Roeline, en velen met haar, beleefden een prachtige dag op maandag 26 april. Burgemeester Divendal en wethouder Kroon kwamen persoonlijk naar de Wethouder van Damlaan om Roeline de onderscheiding te overhandigen. Op een open wagen,omlijst met muziek, bloemen en taart, sprak de burgemeester prachtige en warme woorden over de kerkelijke en maatschappelijke betrokkenheid en inzet van Roeline. In De Schakel hebben we met een klein aantal genodigden daar nog een kort feestelijk vervolg aangegeven.
We feliciteren Roeline van harte met het ontvangen van deze decoratie. Wie Roeline kent, zal beamen dat zij dat lintje meer dan verdiend heeft. Het is typisch Roeline om dan een vraagteken te zetten bij dat woord verdienen. Alsof je nu mag oogsten waar je je voor ingezet hebt? Belachelijk! Want zou ze zeggen, er zijn zoveel mensen die wat willen doen voor de ander. Laten we daarom maar zeggen, wanneer ze wat moeite met dat woord verdienen heeft, dat het haar van harte gegund is. Gelukkig zit in het woord verdienen, het woord dienen.  En laat dat nu weer uitstekend bij onze Roeline passen.

 

Gemeenteopbouw

Bevestigen en afscheid ouderlingen.

In de KerkVandaag van maart bent u geïnformeerd over de verbintenis van Bert van Leeuwen op 30 mei als nieuwe ambtsdrager in de plaats van pastoraal ouderling Ada Vis. Zij zou op die datum haar ambt neerleggen. We waren en zijn nog steeds erg blij met de spontane toezegging die Bert gedaan heeft, maar helaas moet ik u nu zeggen dat Bert aan zijn toezegging geen vervolg kan geven. De thuissituatie laat het niet toe. Om nu ambtsdrager te worden is te belastend voor Bert, maar ook voor Agnita en hun zoon Freek. Bert vindt het uitermate jammer voor zichzelf en heel vervelend voor de gemeente dat hij nu nee moet zeggen. Graag had hij zich ingezet om mee te bouwen aan de gemeente. Wij delen in zijn teleurstelling, maar hebben alle begrip voor dit besluit. Het is een verstandig besluit. Je kunt geen ijzer met handen breken.
Positief nieuws is dat ons gemeentelid Rolf Verkaik, Oudhuijzerweg 2A, ja gezegd heeft op de vraag of hij voor maximaal 2 jaar als interim ambtsdrager de taak van Ada wil overnemen. Met de toezegging van Rolf komt er wat ruimte, en tijd, om invulling te geven aan de vacature van pastoraal ouderling. Ook met deze toezegging van Rolf zijn we heel blij en dankbaar. Omdat Rolf een brede en lange ervaring heeft in het pastorale omzien naar elkaar weten we zeker dat hij in zijn periode als interim ambtsdrager moeiteloos zijn weg zal vinden in de gemeente en kerkenraad. De verbintenis zal plaatsvinden in de viering van zondag 27 juni, gelijktijdig met het afscheid van Ada als ambtsdager. De avondmaalsviering van die datum verplaatsen we daarom naar 30 mei.

Werkgroep  toekomst Ontmoetingskerk

Inmiddels hebben vijf mensen aangegeven zich te willen buigen over de vraag van de kerkenraad hoe wij de toekomst van onze gemeente ‘veilig’ kunnen stellen. Ook met die toezeggingen zijn we als kerkenraad heel erg blij. Er kunnen nu vervolgstappen worden gezet. In de moderamenvergadering van eind april is afgesproken om zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven welke werkopdracht we aan de werkgroep mee willen geven. Nadat deze opdracht door de kerkenraad is goedgekeurd zal de werkgroep worden geïnstalleerd en kunnen zij aan de slag. Het streven is om dan na de zomer de eerste officiële stappen te zetten. Hopelijk kunnen we dan in de eerste helft van 2022 ons als gemeente buigen over de bevindingen van de werkgroep.

Talentenbank

Het is langzaam aan een publiek geheim dat het vaak lastig is de vacatures die er zijn in de gemeente te kunnen bemensen. Met name geldt dat voor taken waarbij aan mensen gevraagd wordt zich voor een wat langere periode te binden. Zie het stukje hierboven over bevestigen en afscheid nemen van ambtsdragers. Voor het lastig bemensen van vacatures zijn soms ook hele goede redenen te geven, maar daar gaat het mij hier nu niet om. In de bijdrage van onze preses Ingrid Schutte kunt u in haar Preses Praatjes o.a. iets lezen over het idee van een Talentenbank. Daarover is gesproken in de laatste kerkenraadsvergadering, als mogelijke oplossing voor het bemensen van taken die gedaan moeten worden.
NB: Het woord vacatures in een kerkelijke gemeente vind ik nooit zo gelukkig. Mogelijk is het woord roeping ouderwets, maar het beeld dat de gemeente je roept voor een grotere of kleinere taak past daar toch echt beter bij een geloofsgemeenschap, dan het idee dat je daar een vacature hebt te vervullen. Dat roept bij mij eerder het beeld op van solliciteren. Maar deze uitweiding even terzijde.

Wat is een Talentenbank?

Feitelijk is dat heel simpel. Een Talentenbank zet in op een (meestal) kleinere, of kortstondigere te vervullen taak. Die taak doe je dan als  het ware als vanzelf. Omdat je al over een talent beschikt dat bij die taak past doe je die taak dan als  het ware als vanzelf. Een paar voorbeelden: Houd je van tuinieren en denk je: ik wil wel helpen de tuin van de kerk te onderhouden, dan bied je dat zomaar aan. Of ben je sportief en denk je: ik organiseer een kanotocht voor onze jongeren, dan kan dat zo maar een kerkelijke activiteit worden, eenmalig of misschien wat vaker. En zo zijn er tientallen taken te bedenken. In het volgende stukje zal ik er één noemen die nu concreet om invulling vraagt. Het idee van de Talentenbank willen we als kerkenraad graag verder uitwerken. Natuurlijk werkt het naar twee kanten, of misschien zelfs drie. Je kunt je talent aanbieden, maar een talent kan ook door anderen, bijvoorbeeld de kerkenraad, gezien worden. Vervolgens kan dan aan jou de vraag gesteld worden of je jouw talent wilt in zetten. Het wordt nog spannender wanneer iemand een talent bij jou ziet, dat je zelf nog niet ontdekt hebt. Dan ligt de weg open om het verborgen talent te gaan ontwikkelen.
Dus, heeft u een talent wat u zou willen aanbieden, of waar naar gevraagd wordt, of ziet u een taak waarvan u denkt dat zou ik best kunnen doen, laat dat dan weten: aan de scriba, aan één van de ambtsdragers, aan de predikant of gewoon aan één van onze gemeenteleden. Dan komt dat talent ongetwijfeld op de goede plaats en nog belangrijker ook tot bloei.

Bloemengroet

De Talentenbank in de praktijk. Pieta Lettink verzorgt al jaren de coördinatie van de wekelijkse bloemengroet aan iemand namens de gemeente. Zij heeft aangegeven te willen stoppen met deze taak. Annemiek Vis heeft haar taak tijdelijk overgenomen, maar wil dat niet blijven doen. Begrijpelijk en terecht. Dus zoeken we voor deze taak iemand die dat van Annemiek wil overnemen.
Wat vragen we dan? Iemand die een oplettend oog heeft voor mensen in de gemeente, of daarbuiten, die wel een bloemengroet kunnen ontvangen, om welke reden dan ook. Namen kunnen en worden ook doorgegeven. De taak is het inventariseren van de namen en vervolgens wekelijks even doorgeven voor wie de bloemen bestemd zijn die week en waarom.
Een kleine taak die vanuit huis georganiseerd kan worden. Iets dat past bij uw talent? Neem dan even contact op met Annemiek Vis.
Zij kan nog wat nauwkeuriger aangeven hoe de Bloemengroet namens de gemeente precies werkt.

 

Activiteiten komende maand/ agenda

Kamp Woudenberg

We gaan met de meimaand ook richting de zomer. Traditioneel een periode waarin het kerkelijke leven en haar activiteiten op een ander pitje brandt. Veel van de geplande activiteiten konden het afgelopen jaar helaas geen doorgang vinden. De hoop en verwachting is dat we na de zomer weer terug kunnen naar een frequenter activiteitenaanbod. Dat zal sterk afhangen van het aantal mensen dat dan gevaccineerd is en de graad van bescherming die dat moet bieden.
De leiding van Kamp Woudenberg verzet inmiddels veel werk om het kamp 2021 weer te kunnen houden. Via school, sociale media en andere kanalen wordt daar met regelmaat informatie over verspreid. Op 11 mei kan er weer vanaf 19.00 uur worden ingeschreven voor het kamp Woudenberg 2021. Dat is een hoopvol teken van vertrouwen dat er weer andere, normalere tijden komen.

 

Bij de erediensten

In de viering voor en direct na Hemelvaart gaan achtereenvolgens ds. Francisca van Willegen uit Uithoorn en de heer Brederode uit Harmelen voor in de erediensten. Twee ‘gewone’ zondagen waarover u voor die zondag specifiek iets zult lezen in de Gemeentebrief van die week. Hemelvaart valt dit jaar op 13 mei. Als kerkelijk feest is Hemelvaart misschien wel het feest dat het verst van ons afstaat. Want wat is Hemelvaart eigenlijk? En waar is de hemel, bevindt die zich boven ons en heeft Hemelvaart dan iets van ruimtevaart?  In de gemeente Lisse is het voormalige treinstation nu omgebouwd tot restaurant. Het kreeg de passende naam Tussenstation. Misschien helpt ons dat om Hemelvaart dichterbij te brengen. Hemelvaart is het tussenstation op weg naar Pinksteren. Dan reist God ons tegemoet en komt zijn Geest onder mensen. De Geest des Heren heeft een nieuw begin gemaakt. Dat kun je al zien op het tussenstation van Hemelvaart. Vreemd eigenlijk dat we zo moeilijk Hemelvaart een plaats kunnen geven in ons leven en geloven.
Zondag 30 mei vieren we het laatste van de kerkelijke feesten: Trinitatis. Ook niet echt een kerkelijk feest waarvan u al weken van te voren de voortekenen in de winkels ziet liggen, zoals bij Kerst en Pasen. We vieren die zondag ook de Maaltijd van de Heer. Onder voorbehoud doen we dat dan wederom fysiek. In de Maaltijdviering komt de verbondenheid tussen Vader, Zoon en Geest mogelijk het meest tot uiting. En kern van het Avondmaal is misschien wel dat je het ten eerste niet moet willen begrijpen, maar dat je het vooral moet vieren. Dat geldt ook voor het feest van Trinitatis en ik denk zomaar voor heel ons geloof!

 

Tot slot

Hier boven hebt u de motivatie en uitleg voor het opzetten van een Talentenbank kunnen lezen. Dat stukje, en dan met name mijn uitweiding over vacatures in de gemeente en de gedachte aan solliciteren die vacatures oproepen, kan de indruk wekken dat we liever niet hebben dat u vraagt iets te mogen doen, of dat ‘solliciteren naar een vacature’ not done is. Wat zou het jammer zijn als dat niet gebeurde! Stel, je wilt best een periode ambtsdrager worden om mee te denken over, en mee te sturen aan de koers van het schip van de gemeente? Laat je dan door mij niets wijs maken en ‘solliciteer’ naar zo’n vacature. Ik ben dan zeker de laatste om daar ook maar iets van te vinden. Dat u dat in ieder geval maar weet.

Met een hartelijke groet, van hart tot hart en van deur tot deur. ds. Piet Ravensbergen
Werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag
NB: Tijdelijk(!) geen Inloopuur in De Schakel – donderdag 14.00 -15.30 uur.

 

PraesesPraatjes

Ik vind mezelf een gezegend mens, ik hoef ze gelukkig niet elke dag te tellen… zoveel, soms kleine, zegeningen (ik heb mijn eigen heupen nog…). Ik stap dan ook blijmoedig door het leven. Maar dat betekent niet dat ik het nooit op m’n heupen krijg; me nooit zorgen maak… Laatst moest ik in de schriftlezing uit Mattheus 6 lezen; “Wie van jullie kan door zich zorgen te maken ook maar één el aan zijn levensduur toevoegen? Hoe waar is die tekst. Maar toch …

Komende maand stopt Ada Vis na 4 intensieve jaren met het ouderenpastoraat, en we hebben geen opvolger. Bert van Leeuwen moet om persoonlijke redenen toch afhaken; we bewonderen zijn bereidheid om zich te willen inzetten, en hebben er alle begrip voor dat dit momenteel niet kan. Helaas zakt het aantal kerkenraadsleden nu naar 8 personen inclusief predikant.  Dat is wel erg weinig om onze gemeente te vertegenwoordigen. Gelukkig is Rolf Verkaik bereid gevonden om als tijdelijke vervanger voor Ada in te springen. Hiermee is de druk van de ketel; dank aan Rolf, maar het probleem blijft bestaan.

We zijn in de kerkenraad verder druk bezig met de toekomst van onze gemeente, en als ik eerlijk moet/mag zijn zie ik op z’n minst toch wel wat wolken aan ons onbezorgde toekomstbeeld. Om heupwiegend door het leven te gaan zeg maar. Financieel gaat het (voorlopig) nog wel goed. Met de predikant zit het ook wel snor (al gaat de tijd ook niet ongemoeid aan hem voorbij; ik heb een foto van hem met rollator…).
Maar met het ledental….. en met de mensen krijgen voor de taken (die er nu eenmaal bij horen als je samen een gemeente vormt)….. ik durf  niet te zeggen hoelang we dat nog zo volhouden; ik ben bezorgd over de hoeveelheid werk voor de gemeenteleden met een taak of taakje in onze gemeente. Aan de andere kant; ik hoor geen klachten van hen, zou Mattheus dan toch gelijk hebben…..

Duizend redenen tot grommen
duizend redenen om te vrezen
houden dag aan dag de dwaas
nooit de wijze gevangen.                HitopadesaNarayana

Even wat anders; heb je wel eens gehoord van een talentenjacht?

Is er iets wat je goed kunt, en leuk vindt om te doen?

Wandelen bijvoorbeeld? Dan kunnen we je koppelen aan een andere wandelaar, en als je toch gaat wandelen, wil je misschien meteen wat KerkVandaags meenemen en in brievenbussen doen. Is er iemand van jullie goed in organiseren en bedenken van leuke dingen? Dan wil je misschien wel eens met Marianne van Voorthuizen sparren; die heeft heel veel ervaring in die dingen. Wie weet wat daar allemaal uit gaat komen.
Of misschien vind je het geweldig om je wat meer in het geloof te verdiepen? Praat eens met Roeline Elzes of Judith Kroon, vooral in de tijd voor Pasen of de Kerst komt zo’n gesprek goed uit. Houd je van tuinieren; Gijs Vis weet vast wel een plekje waar je in de aarde kunt grasduinen! Ben je gek op koffie; er komen vast weer momenten dat er koffie geschonken moet worden in de Schakel. Wie weet met een krakeling erbij!
Ook voor creatievelingen is er van alles te doen. Of vind je het zo leuk om de kinderen bezig te zien;

Plek genoeg om ieders sterke kant voor de dag te halen!

Laat maar weten waar uw talent ligt als u dat met ons wilt delen.
Ziet u;
Als je talent hebt zal het door vlijt worden ontwikkeld.
Heb je het niet, dan zal vlijt het gemis ervan compenseren.
                                                                            John Ruskin

En wie weet krijgen we een heuse “Talentenbank”,
waar ieder die dat wil haar of zijn talenten kan aanbieden om anderen te helpen.

Roeline heeft haar talenten zo dikwijls aangesproken om anderen te helpen, dat ze maandag 26 april een lintje namens de Koning heeft ontvangen! En dat was dik verdiend!!! We feliciteren Roeline dan ook hartelijk met dit bewijs van erkenning voor haar inzet.

Tenslotte wat Japanse wijsheden (onze zoon Tristan heeft een Japanse vriendin, en waar je mee omgaat….)
Wat betreft de corona;
Na drie jaar kan zelfs een ramp haar nut hebben”
Wat betreft de toekomst;
Ook een weg van duizend mijl begint met de eerste stap”
en, misschien nog belangrijker:
“Met een vriend aan onze zij is geen weg te lang”.

Ach, en tenslotte kon ook Jacob met zijn heup uit de voeten; het is een kwestie van aanpassen! Ik wens jullie allen veel wijsheid toe.
(Misschien ontdek je wel overeenkomsten tussen de talentenbank en de vacaturelijst in deze KerkVandaag ;))

Met een hartelijke groet, Ingrid Schutte – Lettink

 

Verkort verslag van de kerkenraadsvergadering van

15 maart 2021_________________________________

1. Opening 

De preses opent de vergadering met een gedicht 40dagenbewust uit ‘Pluk het Jaar’ van Marjet de Haan gevolgd door een gebed.

2. Vaststelling agenda 

De agenda wordt iets gewijzigd. Punt 3 gaat deels over de toekomst, deels over de huidige vieringen. 

3. De toekomst van onze kerk

-Op de ledenvergadering via YouTube van 6 maart 2021 is het onderwerp “De toekomst van onze kerk” besproken, er zijn vanuit de gemeente geen reacties op gekomen. Het gemis van directe communicatie met de gemeente is gevoeld.
-De kerkenraad is bezig met het vormen van een werkgroep Team Toekomst. Piet schrijft een concept-opdracht met een formulering welke informatie de KR wil en hoe het proces ingestoken zou moeten worden. Deze opdracht zal met de werkgroep besproken worden. De installatie wordt in de zomer gepland en de start van het werk volgt in september 2021. De concepttekst zal in de KR van mei worden vastgesteld.
-Kerklid Willem Engel wil graag weer zingen in de diensten, vooral voor de beleving. Volgens de regels van de PKN mogen 4 voorzangers zingen op 5 m. afstand van de kerkbezoekers. Ook mogen 30 bezoekers in een dienst aanwezig zijn. Maar wat is wijsheid?
Nu hebben we afwisselend instrumentaal gespeelde liederen, declamaties en YouTube filmpjes. De KR heeft besloten 1 regel aan te houden en niet te zingen, om te voorkomen dat bij iedere wijziging in het landelijk beleid, wij ons beleid weer moeten aanpassen voor kortere of langere tijd.
Annemiek verwoordt het besluit van de KR naar Willem Engel toe. De pijn van het niet kunnen zingen wordt erkend en is bekend. 

4. Vanuit de taakgroepen

a. Moderamen 

 • Hoe waren de reacties op het houden van een digitale voorjaarsledenvergadering? Jammer dat er geen vragen vooraf waren; het was dapper van de penningmeester om de cijfers voor de camera uit te leggen; de cijfers op de beamer waren klein en slecht te zien, wel heeft iedereen vooraf de cijfers thuis gekregen bij de Gemeentebrief.
  Er komen wel wat reacties van kijkers op het vieren van de digitale kerkdiensten. Er zijn veel tevreden mensen, de afwisseling door het tonen van YouTube filmpjes is positief.

b. pastoraat:

 • De zieken en zij die onze aandacht nodig hebben worden genoemd. 

c. overige taakgroepen:

 • De kerkenradendag van de Primaire Nascholing van onze predikant was op 13 maart 2021. Het is een hele fijne dag geweest volgens Loes en Femke, ondanks dat het digitaal was. De nascholing ging o.a. over spiritualiteit en vaardigheden. Femke stuurt de presentaties door aan de kerkenraadsleden.

5. Notulen 

Notulen kerkenraad 15 februari 2021

De notulen worden vastgesteld. De actielijst wordt bijgewerkt.  

Notulen Moderamenvergadering van 1 maart 2021

 • Gift van EUR 250 aan het Kids College:
  het moderamen stond niet te trappelen om geld over te maken voor het opknappen van een schoolplein (‘even geld ophalen’). Toch is besloten om geld te schenken (niet vanuit de diaconie, maar vanuit de kerk) om verschillende redenen. Het plein wordt straks ook voor de kinderen uit de wijk toegankelijk en we willen immers kerk voor het dorp zijn. Bovendien willen we het dunne lijntje tussen het Kids College en onze kerk niet verbreken. Er komen bordjes op het plein te hangen waarop de sponsors worden genoemd, en daardoor wordt aan iedereen duidelijk gemaakt dat onze kerk meelevend is. Piet schrijft hierover in de komende Gemeentebrief.

Het verslag wordt goedgekeurd en zal op de eerstvolgende moderamenvergadering worden vastgesteld.

6. Vacaturelijst

De twee vacaturelijsten die Annemiek gemaakt heeft worden samengevoegd. De lijst wordt nog bijgewerkt, want een paar vacatures zijn al ingevuld. Deze vacaturelijst zal niet meer maandelijks in de KerkVandaag worden gepubliceerd, maar bv. 4x per jaar. Ingrid zal hierover een stukje schrijven voor de KerkVandaag van mei.
Annelies oppert om een talentenbank op te zetten: b.v. iemand wandelt graag en wil best Actie Kerkbalansbrieven of anderszins rondbrengen, iemand houdt van tuinieren, enz. Deze suggestie kwam van de Vereniging van Kerkrentmeesterlijk Beheer. Niet steeds mensen pressen voor bepaalde vacatures, maar vragen: wat zou jij willen doen, waar ben je goed in? Piet en Ingrid zullen dit verder bespreken.

7. Rondvraag

Een gemeentelid heeft gevraagd wanneer de kerk weer opengaat om even binnen te lopen en een kaarsje op te kunnen steken. Piet schrijft een oproep in de Gemeentebrief, wie dit eventueel wil bemensen.

8. Sluiting

Femke sluit deze vergadering met het lezen van een tekst uit het ouderlingenblad over een gedeelte van de Bergrede met commentaar van Anne Nijland.
De preses dankt een ieder voor zijn/haar inzet en wenst ons een goede avond.

 

Vanuit de taakgroepen

 

Diaconie  

Dienstverlening
uit liefde tot God

Laat ik deze keer beginnen met een mededeling van huishoudelijke aard. Op Witte Donderdag hebben we de Maaltijd van de Heer weer fysiek mogen vieren. Dit is goed verlopen en is de aanzet geweest om als diaconie te besluiten dit vanaf nu binnen de geldende coronamaatregelen weer zo op te gaan pakken. De predikant reikt het brood uit met plastic handschoentjes, de wijn wordt uitgeschonken in kleine roestvrijstalen cupjes, die in een mooie houten standaard staan. De volgende viering wordt gehouden op 30 mei. (Om verschillende redenen zijn de activiteiten van de diensten van 30 mei en 27 juni omgewisseld).
Dit betekent ook dat de collecte voor 30 mei voor ons eigen ZWO project in Myanmar bestemd is.

De andere collecten in de komende periode zijn als volgt:

9 mei – Diaconie KIA – Lichtpunten voor Syrische Vluchtelingen
Van de miljoenen Syriërs die door de oorlog hun land zijn ontvlucht, zijn de meeste terecht gekomen in de buurlanden Libanon, Jordanië en Irak. Ze leven er in grote armoede. Door de economische crisis en de coronapandemie is het moeilijk om een nieuw bestaan op te bouwen. Kerk in Actie ondersteunt Syrische vluchtelingen en arme lokale families met een opleiding in sectoren waar veel vraag is naar personeel, of met het opzetten van een eigen bedrijf. Daardoor worden ze minder afhankelijk van hulp en dat maakt hen weerbaarder.

13 mei – Diaconie Plaatselijk – Gezinsbuddy De Ronde Venen 
Stichting Gezinsbuddy kampt met een toestroom van hulpvragen door de coronacrisis. De organisatie ondersteunt eenoudergezinnen door hen aan een buddy te koppelen, die hen een luisterend oor en praktische hulp biedt. Ze zijn op zoek naar nieuwe vrijwilligers om aan deze hulpvragen te kunnen voldoen. Daarnaast kunnen ze in deze tijd ook zeker uw financiële steun gebruiken. Meer hulpvragen betekent automatisch meer uitgaven.

16 mei  - Diaconie – noodhulp Oost Timor
Op 5 april raasde de tropische cycloon Seroja over Indonesië en vond ook zijn doortocht naar het Eiland Oost-Timor. De plek, die we kennen van de verhalen van onze vorige voorganger en van de gasten uit Indonesië, die we in onze gemeente hebben mogen ontvangen toen zij afscheid nam. We zijn dankbaar dat alle bekenden het overleefd hebben, maar maken ons zorgen over de wederopbouw van dit eiland en natuurlijk over het dorp waar zij  wonen. De zware regenval heeft een sterke modderstroom veroorzaakt, die grote delen van het dorp verwoest heeft. Ook de kerk is ernstig beschadigd. We vinden het heel belangrijk dat de mensen hier zo snel mogelijk weer op de been geholpen worden en weer hoop in de toekomst krijgen. De diaconie heeft daarom in overleg met het moderamen besloten om op 16 mei de tweede collecte te laten vervallen en u te vragen al uw gaven deze zondag bijeen te leggen voor de diaconale collecte voor Oost Timor. 

23 mei Pinksteren – ZWO KIA – De bijbel geeft hoop in Egypte (zending) Het Egyptisch Bijbelgenootschap organiseert elk jaar een bijbelcompetitie voor kinderen van 6 tot 12 jaar. “Zes jaar geleden begonnen we – via de kerken – met het uitdelen van losse Bijbelboeken, met een aantal vragen bij elk hoofdstuk. De kinderen konden de vragen niet beantwoorden zonder de hoofdstukken te lezen en moesten daarbij hun ouder(s), broer of zus om hulp vragen. Zo ging de hele familie aan de slag met de Bijbel,” vertelt coördinator MumtazAbd-elMessiah. Kerk in Actie ondersteunt dit project.

6 juni – Diaconie KIA – Werelddiaconaat in Oeganda
Moeders zijn de ruggengraat van de Oegandese samenleving, maar armoede, ziekte en huiselijk geweld maken hun leven zwaar. Het jarenlang gruwelijke geweld van het Verzetsleger laat nog steeds littekens na bij ontwrichte gezinnen in afgelegen dorpen in Noord-Oeganda. Moeders hebben moeite hun kinderen van eten te voorzien en naar school te laten gaan. De vrouwenvereniging Mothers Union van de Orthodoxe Kerk (ondersteund door Kerk In Actie) begeleidt deze vrouwen om hun grootste uitdagingen te overwinnen. Samen werken ze aan verbetering. Zo vertelt Sylvia: “De zorg voor mijn acht (klein)kinderen valt me zwaar. Nu ik meer weet over hygiëne hebben ze minder last van diarree en malaria. Ook kreeg ik zaden voor soja en groenten. Nu verbouw ik gezond voedsel en heb ik eigen inkomsten. Ik ben nu lid van een spaargroep. Mijn man en ik kregen relatietherapie.”
Zo worden kwetsbare gezinnen in Noord-Oeganda sterker.
We rekenen weer op uw bijdrage, welke u tijdens de digitale collectemomenten die ingebouwd zijn in de Erediensten kunt overmaken of op een ander voor u geschikt moment. Hartelijk dank, namens de organisatoren van deze mooie projecten!

Het product voor de maand mei bij de Voedselbank is wasmiddelen en schoonmaakmiddelen. En de maand daarna gaan we weer voor toiletpapier.

Een vriendelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,
Erika de Bruine

 

ZWO

    Royale inzet toegestaan
                ZWO-ers willen ervoor gaan

Beste gemeenteleden,

De opbrengst van de 40 dagen collectes en de Paascollecte bedraagt 1.470,- euro. Een fantastisch bedrag waar we heel blij mee zijn. Hartelijk dank hiervoor!
Zoals u in de gemeentebrief hebt kunnen lezen kan ook dit jaar, voor de 2de keer, de Plantenmarkt helaas niet doorgaan. Gelukkig kunt u wel planten bestellen bij Alie Vis. Dit kan tot 8 mei a.s. Telefoonnummer: 0297-274052 of per email: avisvanvliet@casema.nl
U kunt uw voorkeur voor de kleur doorgeven.
De planten en de rekening worden half mei a.s. bij u thuis bezorgd.
Als u nog andere eenjarige planten wilt bestellen dan kunt u dit laten weten. Alie zal dan bij de kweker navragen of de gevraagde planten leverbaar zijn.
Er is weer een mooi assortiment van o.a. geraniums, petunia’s, margrieten, salvia’s en dahlia’s. En Alie kennende weten we dat ze deze rechtstreeks bij een kweker koopt en dat de kwaliteit ervan uitstekend is!
De opbrengst is bestemd voor ons project van Kerk in Actie in Mayanmar. Het betreft mensen met een lichamelijke beperking, die buiten de samenleving vallen en nergens bij horen.
The Leprosy Mission International Myanmar (TLMI-M) biedt mensen toegang tot o.a. onderwijs, medische zorg, vak trainingen en microkrediet.

Zoals u waarschijnlijk weet zijn er op dit moment veel politieke spanningen in Myanmar. Naast de Coronacrisis die de meest kwetsbare mensen het zwaarste treft, is de situatie voor hen ronduit nijpend. Daarom hopen we dat u net als vorig jaar weer volop planten wilt kopen zodat wij weer een mooi bedrag voor ons project aan Kerk in Actie kunnen overmaken.

Alvast bedankt voor uw steun!
Namens de ZWO commissie, Marianne van Voorthuizen.

 

VAN BINNEN

Bedankje

Hierbij wil ik iedereen hartelijk bedanken voor alle aandacht tijdens mijn ziekte, thuis en in het ziekenhuis. Voor de vele kaarten, telefoontjes en bloemen. Dat heeft mij ontzettend gesteund.
Ik ga nu voor verder onderzoek naar mijn lymfatische leukemie.
Het gaat weer de goede kant op en ik voel me elke dag sterker worden.
Nogmaals hartelijk dank, ook namens mijn kinderen en kleinkinderen,
Emmy Oudshoorn-Verbruggen

 

Kerkdiensten  2021

Zolang de door de overheid aangekondigde maatregelen ter voorkoming van besmetting van het coronavirus gelden, zullen er ’s zondags besloten diensten worden gehouden, met een maximum van 30 aanwezigen (vanwege het aantal beschikbare zitplaatsen). Deze diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden. U klikt hiervoor op Eredienst, links in uw scherm. Hierna klikt u onderaan de tekst op de regel Eredienst ….. van de zondag die u wilt beluisteren en vervolgens ziet u weer onderaan de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de verschillende bankrekeningen van de kerk.

 • Collecten voor de kerk kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de diaconie kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL30INGB0003959214 t.n.v Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis.

Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

 

Zondag 9 mei 
10.00 uur                    : ds. F. van Willigen, Uithoorn
Kindernevendienst      : “Om te bewaren” Johannes 15: 9-17
Collecten                    : 1. KiA noodhulp Libanon/Syrie
                                     2. Gebouwen   
Creche                        : Joost de Bruine
Bloemendienst            : Bram de Vries

Donderdag 13 mei      Hemelvaart
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Collecten                    : 1. Diaconie plaatselijk
                                     2. Kerk
Crèche                        : Femke Immerzeel

Zondag 16  mei 
10.00 uur                    : dhr. M. Brederoo, IJsselstein
Kindernevendienst      : “Gebed voor de wereld” Johannes 17:14-26
Collecten                     : 1. Diaconie Noodhulp Oost Timor
Crèche                        : Jeanette Kool
Bloemendienst            : Marrie den Braber

Zondag 23 mei           Pinksteren 
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Ik zie het aan je!” Handelingen 2:1-24
Collecten                     : 1. KiA zending Egypte 
                                       2. Kerk
Crèche                        : Sjaan den Boer
Bloemendienst            : Richt Bouma

Zondag 30 mei           Maaltijd van de Heer
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      :
Collecten                     : 1. ZWO Myanmar
                                      2. Gebouwen
Crèche                        : Marijke Nagtegaal
Bloemendienst            : Marijke Nagtegaal

Zondag 6 juni   
10.00 uur                    : ds. E. Aarsen- Schiering, Amsterdam Z.O.
Kindernevendienst      :
Collecten                    : 1. KiA Oeganda
                                     2. Kerk
Crèche                        : Aartje Verkaik
Bloemendienst            : Jacques Rijkmans 

 

Agenda

Maandag 17 mei

 • Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 25 mei

 • Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur  
  de volgende is op 22 juni

Uitgelicht

Binnenkort