KerkVandaag mei 2022

Mei 2022 57e  jaargang nr. 5
Digitale kopy dinsdag 24 mei vóór 18.00 uur naar e-mail:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Pastorale

Voor het Oegstgeester kerkblad Oké, dat in Oegstgeest huis aan huis(!) verspreid wordt, mocht ik een artikel schrijven bij het thema: Leven van de aarde. Hieronder de tekst van dat artikeltje die ik graag met u deel.

Leven van de aarde: een drieluik

Een oud Joods verhaal wil ons aan het denken zetten. God, de Ene, schept hemel en aarde. Lucht, water, land, vogels, vissen, dieren, bomen en planten, het resultaat is ronduit schitterend. Tot slot wordt ook de mens geschapen, kroon op de schepping én behoeder van de aarde. De kersverse mens kijkt verwonderd rond en is sprakeloos. Wat hij ziet is indrukwekkend, zij kan haar ogen bijna niet geloven. ‘Vind je het mooi’, vraagt de Eeuwige, ‘dit heb ik voor jou gemaakt, dé plek om in te leven. Als je wilt mag je het hebben. Het land is voor jou, beheer het en wees er zuinig op.’ ‘Voor mij’, vraagt de mens verbaasd, ‘mag ik dat zomaar hebben?’  ‘Ja’, zegt God, ‘allemaal voor jou, én helemaal gratis.’ De mens is even stil, denkt nog wat na, opent dan zijn mond en zegt: ‘Ga van mijn land af!’

Erets Jisraël

In het oude bijbelse Israël heerste een sterk besef van directe verbondenheid met de grond waarop werd geleefd. De grond als basis om het volk te voeden, maar ook de plaats waar de bewoners aan een toekomst bouwden, waar ze konden aarden. De fysieke en mentale gezondheid van het Joodse volk was afhankelijk van de manier waarop er met het land, het Erets Jisraël, werd omgegaan. Het verhaal van koning Achab en zijn buurman Nabot (1 Kon. 21) is daar een goede illustratie van. Nabot weigert zijn wijngaard aan de koning te verkopen, ook wanneer hij daar een goede prijs, of kwalitatief nog betere wijngaard voor kan krijgen. Met een beroep op de Eeuwige past Nabot er voor de grond af te staan die hij van zijn voorouders heeft geërfd, zelfs als de kóning dat vraagt. Achab is diep gekrenkt en laat, op valse getuigenissen en aangezet door zijn vrouw Izebel, Nabot ter dood brengen. Daarop stuurt God de profeet Elia naar Achab om hem Zijn oordeel aan te zeggen. Vanwege de laffe moord die begaan werd, maar ook omdat met het roven van de wijngaard een toekomst voor Nabot en zijn nakomelingen nu onmogelijk is geworden, want de grond onder hun voeten is hen ontnomen.

Waterbed

In de 19de eeuw begon de industriële revolutie. Ambachtelijke arbeid maakte steeds meer plaats voor gemechaniseerde productieprocessen. De agrarische samenleving, zoals ook wij die kenden, weekte los van haar besef van grondgebondenheid en werd dankzij de technische vooruitgang een productie-, consumptie-, en wegwerpmaatschappij. Die technische vooruitgang heeft ons veel gebracht, maar plaatst ons in deze tijd ook voor grote uitdagingen die om een oplossing vragen. Steeds meer mensen beseffen dat we terug moeten naar een duurzame verbondenheid met de aarde.
Onze aarde, en kosmos waar ze deel van uit maakt, is als een waterbed. Elke aanraking hier veroorzaakt deining elders. Hoe gaan we om met die deining? Het antwoord op die vraag ligt in de manier waarop wij omgaan met het thema: Leven van de aarde.
Leven wij ten koste van de aarde, of leven wij van de aarde? Aan ons de keuze!

Algemeen

4 en 5 mei

Op 4 mei herdenken we alle slachtoffers die tijdens de Tweede Wereldoorlog en de periode daarna, in ons koninkrijk en daarbuiten, door oorlogsgeweld om het leven kwamen. Elk jaar ervaren velen dit herdenkingsmoment als bijzonder en waardevol. Een paar minuten stilstaan om het besef te herijking hoe bijzonder de vrijheid is waarin we nog steeds mogen leven door het offer dat anderen brachten. Die vrijheid mag nooit als normaal worden gezien of vanzelfsprekend worden gevonden. Vrijheid heeft haar prijs en moet elke dag weer op vele manieren en terreinen bevochten worden. Nu er opnieuw een oorlog woedt in ons eigen werelddeel Europa, met alle angst en onzekerheid die daarmee gepaard gaat, zal de Dodenherdenking van 4 mei mogelijk nog intenser beleefd worden. Laten we hen die vielen met liefde en respect gedenken en door op 5 mei bewust onze vrijheid te vieren hen in ere houden.

Gemeenteopbouw

Verbintenis van twee ambtsdragers

Zondag 8 mei wordt een extra feestelijke viering. In die dienst zal de ambtsperiode van Loes Corthals als diaken worden verlengd. Loes heeft aangegeven mogelijk nog een volle periode ambtsdrager te willen zijn, zolang er nog geen nieuwe diaken is gevonden. Zoals zij zegt: ‘Ik laat jullie niet in de steek’. Daar zijn we natuurlijk erg blij mee, maar het tekent ook de situatie zoals die is, het moeilijker kunnen bemensen van de plekken waar een ambtsdrager gewenst en verlangd is voor de continuïteit van de gemeente.
Minimaal net zo blij zijn we met de toezegging van Judith Kroon dat we haar opnieuw in het ambt van ouderling mogen verbinden. Judith wordt ouderling namens de Taakgroep Eredienst, waar ze al jaren onderdeel van uit maakt en die zij nu door haar ouderlingschap direct vertegenwoordigt in de kerkenraad. Doordat zij deze ambtstaak op zich neemt krijgen we in de kerkenraad ook extra denkkracht. Dat helpt bij het beleid maken voor, en voorgaan van de gemeente in de manier waarop we dat willen zijn.
Fijn is ook dat meerdere schouders lichter werk maken, o.a. bij het meedraaien in het rooster van de ouderlingen van dienst en last but not least zijn we ook blij met alle deskundigheid en ervaring die Judith van uit haar werk als onderwijzeres meebrengt. We hopen dat Loes en Judith vooral met plezier hun ambtswerk vervullen en dat we met elkaar, als kerkenraad en gemeente, een goede tijd tegemoet gaan. Dat mag vooral ontspannen zijn, want zoals één van de formulieren van bevestiging zegt: bedenk altijd dat het niet uw, maar Christus’ kerk is.
Omdat Judith en Loes al eens bevestigd zijn in één van de ambten van de kerk wordt deze dienst een dienst van: Gelofte en verbintenis van ambtsdragers die hun dienst voortzetten (Loes) of hervatten (Judith). Laten we in onze gebeden niet vergeten onze plannen te noemen voor Gods aangezicht en een zegen te vragen over het werk dat verzet zal gaan worden.

Activiteiten komende maand/ agenda

Bijbelleesgroep dinsdag 10 mei

De bijbelleesavonden uit het evangelie van Johannes hebben we inmiddels afgesloten. In Maart hadden we de laatste bijeenkomst, maar omdat we elkaar nog niet los wilden laten komen we op 11 mei nogmaals bij elkaar. We bespreken dan met het oog op de viering van Hemelvaart op donderdag 26 mei  Handelingen 1,1-14. U kunt zo aanschuiven als u dat wilt. Al is het maar voor één keertje. Voorbereiding is niet nodig, maar mag wel.

Tweede Pinksterdag 6 juni IKO Fietstocht

Het is nog wel wat ver weg, maar ik meld hier toch alvast even dat we in IKO verband een fietstocht door De Ronde Venen willen organiseren op Tweede Pinksterdag maandag 6 juni. We beginnen om 10.00 uur in de schuur van Ali en Willem Engel aan de Padmosweg 147 met een kort liturgisch moment.
Na de koffie met iets lekkers stappen we op de pedalen om de tocht te aanvaarden. Onderweg is er nog ergens een tussenstop om nieuwe energie op te doen zodat ook het tweede gedeelte tot een goed einde gebracht kan worden.
Het IKO vergadert op 12 mei. Dan zullen de organisatorische puntjes op de i gezet worden. Via de Gemeentebrief en de website van de gemeente wordt u dan geïnformeerd hoe de fietstocht haar verloop zal krijgen. Voor nu dus alvast de datum in de agenda zetten en hopen op heerlijk fietsweer. De rest volgt ter zijne tijd.

Bij de erediensten

Op 1 mei gaat ds. Rineke van Ginkel uit Vreeland voor in de eredienst. Rineke is naast een directe collega ook een studiegenoot van mij. Ik schreef er al iets over in de Gemeentebrief van 29 april. Een week later is dan de verbintenisdienst waarin Loes en Judith verbonden zullen worden in het ambt (zie boven). Op 15 mei is onze buurvrouw ds. Elise Jansen de gastvoorganger en een week later 22 mei is dat ds. G. Y. Vellenga uit  Baambrugge. Hemelvaart valt dit jaar op donderdag 26 mei. Altijd een soort tussenstop op weg naar Pinksteren. Ook al heeft Hemelvaart niet echt een plek verworven in de kerkelijke traditie, in ieder geval niet bij protestanten, toch is het een onmisbare stap op weg naar Pinksteren. Want zoals een lied 663 zingt: Al heeft Hij ons verlaten, Hij laat ons nooit alleen. Door Jezus’ hemelvaart komt er ruimte voor de Geest, de trooster, die zal gaan waaien op Pinksteren. Zondag 29 mei zijn we, net als de eerste leerlingen, in afwachten van de komst van die Geest, die een nieuw begin zal maken, steeds weer (lied 686). De laatste twee vieringen van mei mag ik uw voorganger zijn. We hopen op inspirerende, voedende en mooie vieringen met elkaar.

Tot slot

Met een hartelijke groet, van hart tot hart en van deur tot deur. ds. Piet Ravensbergen
Werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Inloopuur in De Schakel – elke donderdag van 14.00  tot 15.30 uur.

 

Vanuit de taakgroepen

Diaconie

Dienstverlening uit liefde tot God

Dienstverlening uit liefde tot God, een simpele maar toch veel zeggende omschrijving voor diaconie. Er zijn mensen die denkendat diaconie voorbehouden is aan diakenen. Maar wanneer we de omschrijving hierboven letterlijk nemen, denk ik dat ieder (christelijk) mens meer of minder aan diaconie doet. Kijk alleen al naar al het werk dat de afgelopen periode verricht is in de oude dokterspraktijk om daar een geschikte woning van te maken. Kijk eens naar wat een spullen er ingeleverd zijn om het straks een (t)huis te kunnen laten zijn voor vluchtelingen uit Oekraïne. Zoveel liefde, daar speelt God een rol in, dat kan niet anders. Dus kunnen we dat volgens mij ook diaconie noemen. Geweldig dat we dit met elkaar kunnen en mogen doen! Fijn dat Loes ons van het wel en wee op de hoogte houdt via de gemeentebrief en het kerkblad.Een ander stukje diaconie waar u allemaal aan bijdraagt zijn de diaconale collecten. De opbrengst van de diaconale collecten gaan allemaal naar projecten die opgestart zijn uit liefde tot God. En door  uw bijdrage maakt u die stukjes diaconie allemaal mogelijk.De komende periode zijn de collecten bestemd voor:

8 mei KIA noodhulp Nigeria ( op rekening van de diaconie)

In‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌geweld‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌,‌‌‌‌meesten‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌.‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌,‌‌‌ëne.‌‌
Nigeriaanse‌‌‌‌‌‌‌‌,‌‌‌‌‌‌terugkeer‌‌‌‌‌'s.‌‌KIA ondersteunt dit project.

15 mei KIA jeugddorp de Glind (op rekening van de diaconie)

Het dorp De Glind is een veilige haven voor kwetsbare, uithuisgeplaatste kinderen. Kinderen kunnen in deze hechte dorpsgemeenschap herstellen van hun trauma’s, weer gewoon kind zijn en jongeren kunnen er werken aan hun toekomst.
In De Glind, dat ook wel ‘het Jeugddorp’ wordt genoemd, gelooft men sterk in de helende kracht van een stabiel gezinsleven. Ruim 120 kinderen en jongeren worden opgevangen in 28 gezinshuizen die verspreid staan tussen het gewone dorp. KIA ondersteunt dit project. 22 mei PKN pioniersplekken (op rekening van de kerk)
Kenmerkend voor pioniersplekken van de Protestantse Kerk in Nederland is dat zij aansluiting zoeken bij de leefwereld van de bezoekers door het evangelie te delen op een manier die bij hen past. Zo hebben de kinderen bij pioniersplek Het Badhuis in Zwijndrecht hun eigen plek. Bij de kidsclub en Badhuis For Youth is er ruimte voor gezelligheid, leuke activiteiten en goede gesprekken. De PKN ondersteunt het werk van deze nieuwe vormen van kerk zijn door heel Nederland. 26 mei Hemelvaart KIA ongedocumenteer-den (op rek diaconie)Volgens schattingen leven er in Nederland 30.000 migranten zonder verblijfsvergunning. Velen van hen zijn arbeidsmigranten, anderen zijn na een mislukte asielprocedure in Nederland gebleven, omdat het land van herkomst hen niet meer accepteert. Wie zonder papieren in Nederland leeft, heeft maar weinig rechten. Bovendien is er altijd de angst om opgepakt en uitgezet te worden. Diverse kerkelijke initiatieven helpen ongedocumenteerden met informatie, advies en scholing en stimuleren hun zelfredzaamheid. Ook helpen zij bij nieuwe asielprocedures. Kerk in Actie ondersteunt deze initiatieven.

29 mei PKN diaconaat jongeren (op rekening van de kerk)

Jong Protestant, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk, en Kerk in Actie hebben werkvormen ontwikkeld waarmee jongeren kunnen kennismaken met diaconaat. De ervaringen zijn erg positief. Jongeren ontdekken samen met hun jeugdleider en een diaken op welke manieren ze van betekenis kunnen zijn voor de mensen om hen heen en hoe dat ook hun eigen leven verrijkt. Het programma stimuleert hen ook om diaconaal actief te blijven.
Als laatste geef ik u nog het product van de maand door voor de Voedselbank. Ook dit is een stukje diaconie, waar u als gemeente uw steentje aan bijdraagt.

Of zeg maar gerust, tassen vol diverse producten aan bijdraagt. Voor de maand mei is dit wasmiddelen en schoonmaakmiddelen en in juni deodorant en shampoo.

Zoals u ziet, voert u voortdurend een stukje diaconie uit, zonder dat u daar misschien erg in heeft (gehad). Ik kan u zeggen dat het vervullen van het ambt van diaken echt maar een bruggetjes verder is. Het hoeft niet moeilijk te zijn. Denk er eens over na om ons team te versterken.
Een vriendelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,
Erika de Bruine.

 

ZWO

Royale inzet toegestaan
ZWO-ers willen ervoor gaan

Beste gemeenteleden,
Namens de ZWO commissie wil ik u hartelijk bedanken voor de giften die u in de 40 dagen tijd hebt gegeven aan de doelen van Kerk in Actie.
Het thema was dit jaar: Alles komt goed?!
De opbrengst is tot nu toe 1.134,65 euro, maar er zijn nog een aantal nagekomen overboekingen die het bedrag nog zullen verhogen.
Zoals u waarschijnlijk al bekend is wordt dit jaar de plantenmarkt gehouden op zaterdag, 7 mei a.s. van 10.00-14.00 uur op het kerkplein van de Ontmoetingskerk.
We hopen dat u weer in groten getale zult komen, en neem gerust familie en vrienden mee.
Want zien kopen doet kopen!

Met vriendelijke groeten,
namens de ZWO commissie,
Marianne van Voorthuizen.

 

VAN BINNEN

Bericht van het ouderencomité

12 mei: Spelmiddag
19 mei: Wij gaan met elkaar een competitie aan met oude spelen. Na afloop kunnen we onze energie aanvullen met een heerlijk buffet.   
Gasten die geïnteresseerd zijn, zijn van harte welkom.
Wij beginnen om 14.30 uur in De Roeping.
Wij zien u graag weer in gezondheid.

Nel van Oudenallen, Marrie den Braber, Gery van Leeuwen, Joke Honig, Lenie Treur en Trudi de Vries

 

VAN BUITEN

Zaterdag 14 mei: Petrus band live in de Janskerk te Mijdrecht!

Petrus komt naar je toe om samen met jou/jullie uit volle borst te zingen! De Petrus-band (bekend van tv) toert in mei langs plaatselijke gemeenten om gezamenlijk met bezoekers geliefde liederen te zingen die te horen waren in het KRO-NCRV-programma Petrus in het land. Daarin worden vertrouwde, nieuwe én vergeten liederen uit het Liedboek van een nieuw muzikaal jasje voorzien.
De Petrus band bestaat uit 6 leden, op toetsen, gitaar, cello/bas, sax/fluiten, viool/percussie en zang. Het bezoek van deze band is niet alleen een concert maar ook een avond met veel samenzang!
Trakteer jezelf op een avond, gevuld met muzikale verhalen van God, kom onder de indruk, laat je inspireren, krijg energie van het samen zingen, geniet van het tot leven komen van de liederen, vertolkt door een geweldige band.
Het concert is in de Janskerk en duurt van 20.00 tot 21.30 uur (incl. korte pauze). Er wordt gecollecteerd voor een goed doel van Kerk in Actie. Tickets zijn verkrijgbaar via www.zingenindekerk.nl/petruslive
De toegangsprijs is € 7,50 voor volwassenen en € 3,50 voor kinderen t/m 15 jaar.
We hopen op een volle kerk! Muziek brengt ons samen!

 

Kerkdiensten  2022

De diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden.
U klikt hiervoor op "Kerkdiensten", linksboven in uw scherm.
Hierna klikt u "Komende kerkdiensten" rechts op uw scherm.
Dan klikt u op de dienst die u gaat volgen en ziet u de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de verschillende bankrekeningen van de kerk.

 • Collecten voor de kerk kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de diaconie kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL30INGB0003959214 t.n.v Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis.

Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

 

Zondag 8 mei               Bevestiging van ambstdragers
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Na de dienst is er koffiedrinken                                                                               
Kindernevendienst      : “Ik laat je niet alleen”, Numeri 27:12-23
Collecten                     : 1. KiA Vrede Nigeria
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Richt Bouma

Zondag 15 mei 
10.00 uur                    : ds. E. Janssen, Mijdrecht
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Dat kun je wel zien”, Johannes 13:31-35
Tienernevendienst
Collecten                     : 1. KIA, de Glind
                                      2. gebouwen
loemendienst            : Marijke Nagtegaal

Zondag 22 mei   
10.00 uur                    : ds. G.Y. Vellenga, Baambrugge
Kindernevendienst      : “Ik heb iets voor je”, Johannes 14:23-29
Collecten                     : 1. PKN missionair
                                       2. kerk
Bloemendienst            : Jacques Rijkmans

Donderdag 26  mei     Hemelvaart
10.00                          : ds. P. Ravensbergen
Collecten                    : 1. KIA, mensen zonder papieren
                                     2. gebouwen

Zondag 29 mei 
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Waar jij bent, zal ik zijn’, Ruth 1
Collecten                     : 1. PKN jong protestant diaconaat jongeren
                                      2. Kerk
Bloemendienst            : Joke Honig

Zondag 5 Juni             Pinksteren 
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Dat is echt veel”,Handelingen 2:1-24 / Ruth 2
Collecten                     : 1. ZWO
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Pie Lakerveld

 

Agenda

Zaterdag 7 mei                                                                     

 • Plantjesmarkt 10-14.00 uur kerkplein Ontmoetingskerk

Dinsdag 10 mei

 • Bijbelleesavond, 19:45 uur in de consistorie de Schakel

Donderdag 12 mei

 • Ouderenmiddag, 14.30 uur in De Roeping

Maandag 16 mei

 • Kerkenraadsvergadering, 19:45 uur

Donderdag 19 mei

 • Ouderenmiddag, 14.30 uur in De Roeping

Dinsdag 24 mei

 • Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur 
    de volgende is op 28 juni

Maandag 6 juni

 • IKO fietstocht

Elke donderdag inloopuur 14.00-15.30 uur in De Schakel.

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 22 mei

22 mei 2022 - 10:00

Kliederkerk

22 mei 2022 - 15:30

Uiterste inleverdatum kopy KerkVandaag

24 mei 2022 - 18:00

Hemelvaart donderdag 26 mei

26 mei 2022 - 10:00

Eredienst zondag 29 mei

29 mei 2022 - 10:00

Eredienst zondag 5 juni Pinksteren

5 jun 2022 - 10:00

IKO fietstocht 6 juni Tweede Pinksterdag

6 jun 2022 - 10:00