KerkVandaag september 2021

September 2021 56e  jaargang nr. 8
Digitale kopy dinsdag 21 september vóór 18.00 uur naar e-mail:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Pastorale

Een aap op je schouder

Vakantie kan een periode van heling worden. Even afstand nemen van alles waar je mee bezig bent, of wat je bezig houdt. Meestal is dat van je werk, of van de dagelijkse gang van zaken, maar het kan natuurlijk ook van de perikelen in het gezin en de familie zijn, of van het grotere geheel van alles wat er in de wereld gebeurt. Je leeft nu eenmaal niet alleen voor jezelf, maar in een mondiale samenleving en dus samen met anderen. En wat anderen doen, of juist niet doen, is daarom ook van invloed op het persoonlijke leven. Daar zijn we ons niet altijd bewust van, dat hoeft en kan ook niet altijd, maar ten diepste weten we dat wel en bovenal voelen we dat. Als iets ons echt raakt ervaren we dat aan den lijve. We worden dan zogenaamde ervaringsdeskundigen.

Ik weet niet hoe het u vergaat, maar ik denk dat we als mensen regelmatig de vraag aan onszelf stellen: waar doe ik het allemaal voor? Of wat heeft het voor zin als ik me voor dit, of voor dat, nog langer inzet gelet op het (schijnbaar) minimale resultaat dat het oplevert? Dat is een heel gezonde en noodzakelijke vraag om je te helpen met aandacht te (blijven) leven en de dingen te doen, of juist niet meer te doen, die je tot dat moment gedaan hebt. Kortom, het houd je scherp en geestkrachtig en voorkomt dat je in een soort sleur terecht komt die eerder vermoeiend is dan dat het je energie oplevert.
We zoeken met elkaar naar het goede leven, of misschien beter gezegd naar leven dat goed is, ook al betekent dat niet dat er dan geen zorgen of tegenslagen zijn. Een goed leven is een leven dat aandachtig geleefd wordt. En aandachtig leven is volgens priester André Zegveld, de kern van bidden.

Toch is de vraag naar de zin, het ‘nut’, van iets ook een riskante vraag en bovenal een theoretische vraag. Want als alleen het meetbare resultaat bepaalt of iets er toe doet, of juist niet toe doet, dan is het gevaar niet denkbeeldig dat het de motivatie aantast om je voor de volle honderd procent aan je (levens)taken te wijden.
Theorie en praktijk zijn twee dingen die elkaar aanvullen, maar ook kunnen frustreren. Als dat gebeurt dan krijg je last van een aap op je schouder die je demotiveert en influistert dat het nutteloos is nog langer te doen waar je mee bezig bent. Vakantie helpt die aap weer terug te jagen de boom in zodat er ruimte komt om met hernieuwde kracht de schouders te zetten onder wat gedaan mag worden en met aandacht verder te leven.

Algemeen

Gemeente- en activiteitengids 2021/22

De jaarlijkse Gemeente- en activiteitengids valt dit jaar gelijktijdig op de mat met de KerkVandaag van oktober. In die maand beginnen dan ook de eerste gemeente-activiteiten. Dit jaar bewust een maand later in de hoop dat we dan minder gehinderd worden door covid-19 en er meer ruimte komt elkaar op ‘de oude wijze’ te ontmoeten. We pakken o.a. de draad weer op van de Koffie met Krakelingochtenden en de bijbelleesavonden. De evangelist Johannes wordt onze gespreksgenoot. Exacte data en wat er verder in het vat zit leest u in de G en A gids, of in de IKO-folder. Ook die verschijnt dit jaar ‘pas’ in oktober.

Patmos

De oriëntatiereis naar Patmos (Griekenland) die gepland stond voor 2020 zal nu plaatsvinden van 20 t/m 27 september 2021. Met een collega en een klein aantal andere mensen zullen we in die week onderzoeken/verkennen of het mogelijk is een reis samen te stellen met een goed programma voor een retraite op Patmos. We zoeken naar een balans tussen: informatie, verdieping, inspanning en ontspanning. Als dat lukt dan kan die reis aan gemeenten worden aangeboden en dus ook aan Wilnis. Natuurlijk houden we u op de hoogte van onze ervaringen en opties voor de toekomende tijd.

Gemeenteopbouw

Gemeentezondag 3 oktober

Dit is wel de KerkVandaag van september, maar omdat de uitgave van oktober mogelijk na de Gemeentezondag wordt rondgebracht nu alvast aandacht voor de Gemeentezondag. In de Gemeentebrief van 23 juli schreef ik nog zondag 2 oktober, maar dat moet toch echt 3 oktober zijn.
De landelijke kerk heeft voor de startzondagen dit jaar het Onze Vader centraal gesteld en dan met name de bede: “Uw Koninkrijk kome”. Vanuit die gedachte, dat we nu al als gemeente van Christus het koninkrijk van God oefenen hebben we nagedacht over de invulling van de Gemeentezondag.
Om 8.30 uur beginnen we onze Gemeentezondag met een ontbijt voorafgaande aan de eredienst. Voor zover de ruimte en de coronamaatregelen dat toelaten willen we daarbij met elkaar aan tafel gaan. Aan u de vraag of u iets wilt meenemen voor dat ontbijt en als achter dat gerecht een verhaal of emotie schuilgaat hopen we dat u dat met ons wilt delen. Waarom nu juist dat gerecht met dit verhaal? Levens- en geloofsverhalen kleuren ons leven en die verhalen delen we graag met elkaar. Als u iets wilt meebrengen , geef dat dan vanwege de catering even door aan Annemiek Vis, Erika de Bruine, of Suze en Huib de Haan.
Vanaf 10.00 uur denken we in de viering met elkaar na over de vraag wat het betekent om nu al koninkrijk van God te zijn en daarin met elkaar maaltijd (ontbijt) te houden. U leest daar ook al iets over in het volgende stukje
Om 11.30 uur starten we na de koffie met een viertal activiteiten waaruit een keuze gemaakt kan worden. Voor creatievelingen is er de mogelijkheid te gaan schilderen, of een filmpje te maken. Wandelaars kunnen gezamenlijk, of in groepsverband een uur op pad en de vierde optie is deelnemen aan het spellencircuit: Sjoelen, pictionary en ganzenbord. Heeft u dit laatste spel misschien nog bij u in de kast staan? Mogen we het dan van u lenen op de Gemeentezondag?
Om 12.30 uur sluiten we af. We praten nog even na met een broodje en wat er over bleef van het ontbijt.
We hopen en rekenen op een inspirerende dag als opmaat voor de herfst- en winterperiode waarin we met aandacht voor elkaar en medemensen gemeente van Christus durven zijn.

Onze diaconie

Met de beelden van 16 augustus nog op het netvlies- mensen die in paniek zich vastklampen aan een vliegtuig om de zojuist door de Taliban veroverde stad Kaboel in Afghanistan te ontvluchten - wordt opnieuw zeer pijnlijk zichtbaar hoe dringend en noodzakelijk ook vanuit christelijke geloofsgemeenschappen hulp aan mensen in nood nodig is en blijft. Die hulpverlening is een taak van de gehele gemeente, maar wordt georganiseerd en geïnitieerd door de diaconie. Als gemeente besteden we dat niet uit aan de diakenen maar vragen we hen ons daarin voor te gaan en steeds te bepalen bij menselijke nood dichtbij en wereldwijd. Die diaconale opdracht is direct verbonden met de viering van het Avondmaal, c.q. de Maaltijd van de Heer. Een andere belangrijke taak van diakenen.
Aan de tafel worden alle gaven - tegenwoordig in de vorm van geld - en het brood en de wijn ingezameld. De tafel is de plek van breken en delen en dient ons tot voedsel voor lichaam en geest. In de eerste christelijke gemeenschappen was dat ook lichamelijk letterlijk zo.
Hongerigen werden aan de tafel gevoed van de gaven die rijken meebrachten. Daarom hebben diakenen een centrale rol bij het bedienen van de Maaltijd. Zij zamelen in, nodigen de gemeente en breken en delen met anderen. Tijdens het vieren van het Avondmaal worden de gaven van brood en wijn vaak eerst gedeeld aan de gemeenteleden en eten en drinken aansluitend de ambtsdragers (diakenen, ouderlingen en predikant) brood en wijn. Dat past in onze cultuur: je geeft eerst aan de ander voordat je zelf neemt. Liturgisch past het minder goed bij de intentie van het Avondmaal. De gang die in de liturgie gemaakt wordt is: er wordt ontvangen, je krijgt, om vervolgens te breken en te delen met anderen. Jezus zelf stelt het Avondmaal in, breekt en geeft aan zijn discipelen en geeft hen de opdracht dat weer door te  geven. Er loopt dus een lijn van Jezus, die het Avondmaal instelt, tot aan de gemeenteleden die van de ambtsdragers het brood en de wijn ontvangen. Die lijn wordt liturgisch gesymboliseerd door de ambtsdragers (als representanten van Christus) in de gemeente die als eerste ontvangen. Zij nemen, breken, eten en drinken tot Zijn gedachtenis en daarna bedienen zij de samengekomen gemeenten. In de Maaltijdviering van 12 september willen we – net als in de laatste Maaltijdviering vóór alle coronamaatregelen , nu nog als proef - op deze manier het Avondmaal vieren. Na een aantal keren zal deze vorm van vieren geëvalueerd worden en besluiten we er op deze wijze al dan niet mee door te gaan. In de KerkVandaag van oktober zal de rol van diakenen in de eredienst nog wat verder worden toegelicht. Met name hun specifieke taak bij het inzamelen van de Gaven en doen van voorbeden komt dan aan de orde.

Bij de erediensten

Op 12 september vieren we dus met elkaar het Avondmaal, als voortgezette proef in een iets andere vorm. De week daarvoor, 5 september, is een gewone eredienst waarin ik voor ga. Op 19 september is onze plaatsgenoot ds. Arianne van den Berge- Geudeke de voorganger. De week daarna, 26 september is de dienst van kerk en school. Omdat ik dan in Griekenland ben gaat ds. Gerda Jongsma voor. We hopen op warme en inspirerende vieringen.

Tot slot

Door al het nieuws dat dagelijks tot ons komt hoor je dezer dagen nog wel eens verzuchten: het zijn roerige tijden waarin we leven.
Een begrijpelijke verzuchting. Mondiaal en dichterbij gebeurt er van alles waartoe we ons verhouden moeten.
Maar steeds wanneer u naar de kerk komt, of langs haar heen gaat op weg naar elders hoeft u maar omhoog te kijken om te weten waar het omgaat. Daar wappert nog steeds de vlag met de woorden: Heb lief, houd moed.
Een aansporing die we alleen maar ter harte hoeven te nemen.
Met een hartelijke groet, van hart tot hart en van deur tot deur. ds. Piet Ravensbergen
Werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Inloopuur in De Schakel – elke donderdag van 14.00  tot 15.30 uur.

 

Vanuit de taakgroepen

Diaconie 

Dienstverlening uit liefde tot God

Ook al is het maar twee maanden geleden dat ik de vorige kopy voor de KerkVandaag schreef, het lijkt wel een eeuwigheid.

Er is dan ook het een en ander te melden. Komende periode gaan we verder met het meer zichtbaar maken van de rol van de diaconie binnen de Eredienst. Binnenkort hebben we een overleg over de symboliek bij de viering van het Heilige Avondmaal. In het stukje van onze predikant heeft u daar al meer over kunnen lezen, dus ik zal daar verder hier niet over schrijven, dan alleen het verzoek om ons een reactie te geven hoe u deze nieuwe vorm van de viering ervaart. Of we het al dan niet in deze vorm in de toekomst blijven voortzetten moet een beslissing van ons allemaal worden en niet alleen van de diaconie. In datzelfde overleg zullen we ook bespreken hoe we meer inhoud kunnen geven aan de taak van de diaconie om betrokken te zijn bij de voorbeden. Diaconaal gezien horen “bid en werk” namelijk helemaal bij elkaar.

Zodra de anderhalve meter-maatregel in de maatschappij komt te vervallen zullen we de collectezak weer rond laten gaan door de banken. We hebben besloten om dat nu nog niet te doen, omdat we dan nog zo moeten schuiven en rondlopen om iedereen te bereiken. U heeft vast al gemerkt dat we als alternatief besloten hebben om tijdelijk bij de uitgang te staan met de collectezakken, zodat iedereen die aanwezig is in de kerk, zijn/haar gaven weer direct kan geven.
Voor een ieder die thuis de dienst volgt, blijft het digitale collectemoment nog even in stand. De diaconale rol bij het inzamelen van de Gaven gebeurt bij onze gemeente niet alleen in de Eredienst maar ook daarbuiten door bijvoorbeeld “het product van de Maand” voor De Voedselbank. Overigens een mooie taak om te doen. Elke keer als ik thuis kom of de deur uit ga, loop ik langs de mand en kijk ik nieuwsgierig of er iets gebracht is. De verrassing is groot, als er dan bijvoorbeeld ineens weer zes flessen afwasmiddel in staan. Of op zondagmorgen de Schakel binnenlopen en zien dat de krat weer gevuld is. Schitterend! En dan het enthousiasme waarmee iedere maand de Gaven weer in ontvangst genomen worden als we ze afleveren bij De Voedselbank. Wilt u dat gevoel van dankbaarheid ook ervaren? Ik sta deze bijzondere taak vol liefde aan u af. Het kost niet veel tijd en is een duidelijk afgebakende activiteit. Laat het ons maar weten!

De komende periode vragen we extra aandacht voor de volgende collecten:

12 september en 3 oktober – ons eigen ZWO project – Myanmar

19 september – Kerk in Actie – Zendingswerk Syrië - ZWO
Uitzichtloos en rampzalig. Dat is nog altijd hoe je de situatie op veel plekken in Syrië kunt omschrijven. En nog steeds probeert de kerk mensen zo goed en zo kwaad als dat lukt te helpen. Ze deelt maaltijden en medicijnen uit en zoekt onderdak voor mensen zonder huis. Kerk in Actie steunt dit belangrijke werk en helpt de kerk moed te houden. Zodat ze, ook in deze zwarte tijden, een plek van hoop en herstel kan blijven.

26 september – Scholenproject – Stichting Israël en de Bijbel – Diaconie https://www.israelendebijbel.nl/nl/
Stichting Israël en de Bijbel (Harmelen). Zij zetten zich in om de Joden / de mensen te vertellen over de Here Jezus. Wekelijks vertellen onze veldwerkers over wonderlijke ontmoetingen, bijzondere gesprekken en Bijbels die dankbaar worden aangenomen. Er is honger onder het Joodse volk naar Gods Woord! Naast dat we er op uitgaan om het Woord te verspreiden, werken we als stichting ook aan nieuwe Bijbeluitgaven en andere materialen om het Joodse volk te bereiken met hun Messias. Twee doelgroepen waar we ons de afgelopen tijd in het bijzonder op hebben gericht zijn de Israëlische backpackers en de ultraorthodoxe Joden.

Zoals al vermeld in de KerkVandaag  van juli is het product van de Maand in september poedersuiker en stroop. In november vraagt De Voedselbank weer WC-papier (4,6 of 8 rollen)

Een vriendelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,
Erika de Bruine.

 

VAN U IS DE TOEKOMST!

WTG Ontmoetingskerk Wilnis

WERKGROEP TOEKOMST VAN DE GEMEENTE

In de afgelopen periode zijn we als WTG bij elkaar geweest om een eerste verdeling van de taken te maken. Zo zal Eva het voorzitterschap van deze werkgroep op zich nemen en ondergetekende het secretariaat. Wanneer u iets wilt delen met de werkgroep kunt u dat bij mij aanleveren op de manier die u wilt. (Telefoon, email, app of brief, even aanhouden als u me ziet) In een later stadium wanneer de leden van de werkgroep zich gaan specialiseren op bepaald gebied binnen onze opdracht, kunnen reacties ook naar de specialisten gestuurd worden, dat zullen we t.z.t. bekend maken. In de vorige KerkVandaag schreef ik dat de belangrijkste vraag die we ons moeten stellen is “Wat betekent voor ons gemeente zijn? Wie zijn we? Waar staan we voor?” Om hier letterlijk een antwoord op te kunnen geven, zullen we de situatie van onze gemeente in beeld brengen. Wat hebben we op dit moment aan financiën? Van wie zijn deze financiën juridisch gezien?

Hoe ontwikkelen onze financiën zich als we het huidige financiële beleid blijven volgen? Hoeveel leden houden we over als het ledenverloop blijft zoals het nu is? Met een beetje statistiek is hier zo een beeld van te vormen. Figuurlijk gezien is deze vraag niet zomaar te beantwoorden. Het antwoord zal sterk persoonlijk afhankelijk zijn. Maar hoe gaan we dan om met al die verschillende invullingen? Dat is best lastig en daarvoor zullen we informatie inwinnen bij het landelijk PKN centrum. Op de najaarsledenvergadering van 3 november as. willen we u als gemeente informeren over wat we tot dan toe bereikt hebben en daarnaast uw mening vragen over een aantal zaken.
We denken op dit moment na hoe we dat tijdens die avond vorm willen geven. Kortom: de kop is er af en de werkgroep is enthousiast informatie aan het vergaren.

Namens de werkgroep Toekomst van de Gemeente,
( Eva, Geesje, Roeline, Bram) hartelijke groeten,
Erika de Bruine

 

zwo  

      Royale inzet toegestaan
      ZWO-ers willen ervoor gaan

Beste gemeenteleden,
We kunnen u op dit moment nog weinig nieuws melden.
Enkele van onze ZWO-leden zijn nog op vakantie. In september hopen we weer met elkaar te vergaderen en nieuwe plannen te maken, voor zover dat in deze tijd mogelijk is. We zijn wel van plan om in oktober weer een schoenendoosactie te houden, In het volgende kerkblad zullen we u daar meer informatie over geven.
Ons project van KerkinActie voor gehandicapten in Myanmar hebben we afgesloten en we gaan op zoek naar een nieuw project dat ons erg aanspreekt. Naast dit nieuwe project van KerkinActie willen we ook ons best doen om geldelijke bijdragen te leveren aan andere doelen die op ons pad komen, zoals bijv. KASFOOC of tijdelijke noodhulp e.d. We hopen u in het volgende kerkblad meer over onze plannen voor dit jaar te kunnen vertellen.
Namens de ZWO-commissie, Ineke Vrielink

 

Van de Kerkrentmeesters

De organisatie van de Najaarsmarkt heeft helaas moeten beslissen om ook dit jaar geen markt te organiseren in september.
Er is nu, half augustus, te weinig tijd om iets goed op touw te zetten en het zal, vanwege de onzekere omstandigheden, lastig worden om de nodige mensen te vinden om ons te helpen bij de uitvoering van de activiteiten. Zeker het opzetten van een kramenmarkt vraagt veel tijd en intensief contact met de kraamhouders, net als voor de vele kleinere activiteiten erom heen. Maar volgend jaar willen we zeker weer een Najaarsmarkt gaan organiseren! We gaan ervan uit dat alles dan weer normaal zal zijn en dan beginnen we weer met frisse moed om een mooi feest te organiseren.
Namens de organisatie,
Willem Engel, Nant Hartel en Annelies van Ankeren 

Op en rond het kerkelijk erf gaan de werkzaamheden door, zoals schilderwerk aan de pastorie, het tuinonderhoud, de schoonmaak, enz. De nieuwe geluidsinstallatie in de kerkzaal werkt nu goed en gelukkig kunnen we met steeds meer mensen bijeenkomen in onze kerkelijke gebouwen en op het terras achter De Schakel. Dus tot ziens in de Ontmoetingskerk!
Namens het College van Kerkrentmeesters
Annelies van Ankeren, tel. 289054
Email jevanankeren@gmail.com.

 

Taizé-vieringen in de Ronde Venen

Dit seizoen worden er twee Taizévieringen gehouden, beide in De Rank, Prins Bernhardlaan 2 in Mijdrecht. Ze vinden plaats op de eerste zondag van de winter- respectievelijk zomertijd, dat is op 31 oktober en 27 maart.
Om 17:00 uur worden de te zingen liederen ingestudeerd, gevolgd door een eenvoudige maaltijd om 18:00 uur. De viering begint om 19:00 uur. Naast deelname aan het volledige programma is het ook mogelijk om aan te schuiven om 18:00 uur of uitsluitend deel te nemen aan de viering zelf.
Opgave voor het instuderen van de liederen en de maaltijd is noodzakelijk. Dat kan door het sturen van een email aan taizederondevenen@gmail.com
Iedereen is hartelijk welkom om deel te nemen aan deze inspirerende vieringen!

 

van binnen

Bericht van het ouderencomité

Een nieuw seizoen met gezellige middagen staat gepland.

Dit keer was dat niet zo moeilijk, wij hebben de meeste onderwerpen van verleden jaar weer kunnen gebruiken. Nu maar hopen dat wij ze ook komend seizoen kunnen uitvoeren.

Op 9 september beginnen wij met een gezellige spelmiddag om 14.30 uur in De Roeping. Wij gebruiken de grote zaal, zodat wij 1,5 m uit elkaar kunnen zitten.

Op 23 september hebben wij ons jaarlijkse uitje, welke wij afsluiten met een heerlijke pannenkoek bij “De Strooppot”.

Kom alleen naar de middagen als U in goede gezondheid verkeert en liefst ook gevaccineerd bent.
Bij vaste bezoekers wordt binnenkort het programma thuisgebracht.
Wilt U een keer komen kijken, dan krijgt u het programma uitgereikt op 9 september in De Roeping of kijk op de website van De Ontmoetingskerk:
https://www.pknontmoetingskerkwilnis.nl/content/ouderenmiddagen-20212022

Wilt u gehaald en gebracht worden, neem dan contact op met Nel van Oudenallen, tel. 0297 273114

 

ONS JONGERENWERK

Binnen de kerkenraad hebben we al een tijd geen jeugdouderling of jeugddiaken meer. Deze functies zijn vacant. Toch willen we betrokken blijven bij onze jongeren en hopen we dat onze jongeren betrokken willen blijven bij de Ontmoetingskerk van Wilnis of in ieder geval steun zullen blijven hebben aan het “Christelijke geloof” zoals wij dat als gemeente ervaren. Vanwege de coronamaatregelen werd het een uitdaging om in contact met onze jongeren te blijven. Het Kookeiland en de Tienernevendienst konden niet door gaan.
Afgelopen periode is de betrokkenheid dan ook afhankelijk geweest van spontane acties van een aantal gemeenteleden. Kortom: er bestaat op dit moment geen duidelijk beleid rondom het jongerenwerk in onze gemeente. Daarom gaan we terug naar de kernvraag:   Wat kunnen we als gemeente betekenen voor de ouders wat betreft geloofsopvoeding? Deze vraag willen we in september voor gaan leggen aan een aantal ouders van onze jongeren. Zonder samenwerking met het thuisfront kunnen we de jongeren niet stimuleren/enthousiasmeren of betrokken houden. Afhankelijk van wat er uit de gesprekken met de ouders naar boven komt, zullen we al dan niet een aantal activiteiten voor de jongeren gaan opstarten. Het liefst willen we de ouders bij het organiseren van deze activiteiten betrekken. Ik ben benieuwd wat er uit gaat komen. Wat in ieder geval wel besloten is, is dat we vanaf de Gemeentezondag op 3 oktober de Tienernevendienst weer gaan oppakken zoals we dat vóór de coronamaatregelen deden. Op 3 oktober zullen Heleen Oudijk en Erika de Bruine samen de aftrap nemen. Daarna (vanaf 17 oktober) zal er weer iedere derde zondag van de maand door één van hen een Tienernevendienst georganiseerd worden. We richten ons hierbij naar het landelijk jaarthema van de PKN “Van U is de toekomst” en zullen de volgende onderwerpen gaan verwerken in de bijeenkomsten:

Toekomst – Wat is dat?; Toekomstdromen en wat komt daarvan terecht; Toekomst en duurzaamheid; Toekomst van de Ontmoetingskerk Wilnis; Toekomst – Wat zegt het Onze Vader daarover?; Toekomst en techniek; Toekomst en relaties; Toekomst en Christelijke Feestdagen.
Vriendelijke groet, Erika de Bruine

 

van buiten

ROON STAAL OP 7 OKTOBER IN VINKEVEEN

VINKEVEEN - Zanger en pianist Roon Staal treedt donderdag 7 oktober op in De Morgenster. Het concert is onderdeel van zijn jaarlijkse Herfst Tour en start om 20.00 uur. De 41-jarige singer-songwriter bezoekt van 30 september t/m 31 oktober in totaal 21 locaties in Nederland.Tijdens de concerten brengt hij zowel enkele van zijn originele werken (Promise, The Garden Of Light, Morgen Komt Eraan en het nieuwe By Her Side) als bekende covers zoals Smile, I Have A Dream, Danny Boy, Look For Me In Rainbows en andere werken van o.a. The Beatles, Abba en Simon & Garfunkel ten gehore.

Musicals

Staal staat bekend om zijn imponerende pianospel in combinatie met zijn soepele, warme stem waarmee hij op authentieke wijze het publiek in vervoering brengt. De kleinschalige concerten scheppen daarbij een intieme sfeer tussen de artiest en het luisterend publiek. Toch stond hij al vanaf jonge leeftijd in de grotere theaters zoals Carre Amsterdam, Luxor Rotterdam en het Beatrix Theater in Utrecht.
Hij speelde hoofdrollen in de musicals Les Miserables (1991), Tommy (2001), Rembrandt (2006) en Petticoat (2010), waarvoor hij genomineerd werd voor een Musical Award. Ook in het buitenland treedt hij af en toe op zoals in Rusland en Japan.
Momenteel werkt hij aan een Amerikaanse album release waarvan de single Dreamer in deze nazomer uitkomt. 

Alle informatie m.b.t. de Herfst Tour en het concert in Vinkeveen kunt u vinden op de website www.roonstaal.com. Reserveringen kunnen daar worden gemaakt of via 06-15403125.
Tickets kosten € 20,00.

 

Bedankt

Bedankje
Hierbij dank ik iedereen hartelijk voor het geweldige medeleven bij het overlijden van Petri. Nu moet ik alleen verder maar met steun van jullie en de kinderen en van Onze Vader boven lukt het wel.
Iek Nap

 

 ‘Ik ben een ander dan ik was voorheen’
Wij zijn dankbaar voor de vele kaarten, lieve woorden en gebaren na het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader, opa en opi
Leendert Nicolaas Krijgsman
Het is hartverwarmend, troostend en sterkend. Dank!
Mart Krijgsman-Heerschap
kinderen, klein-en achterkleinkind

 

Kerkdiensten  2021

Zolang de door de overheid aangekondigde maatregelen ter voorkoming van besmetting van het coronavirus gelden, zullen er ’s zondags diensten worden gehouden, met ruimte voor ongeveer 40 kerkgangers(vanwege het aantal beschikbare zitplaatsen). Deze diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden.
U klikt hiervoor op "Kerkdiensten", linksboven in uw scherm. Hierna klikt u "Komende kerkdiensten" rechts op uw scherm. Dan klikt u op de dienst die u gaat volgen en ziet u de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de verschillende bankrekeningen van de kerk.

  • Collecten voor de kerk kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
  • Collecten voor de diaconie kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
  • Collecten voor de ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL30INGB0003959214 t.n.v Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis.

Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

 

Zondag 5 september      
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen   
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Laat je je zien?”, Johannes 7:1-24
Collecten                     : 1. KiA: Ghana
                                      2. Gebouwen
Crèche                        : Marijke Nagtegaal
Bloemendienst            : Ineke Vrielink
 

Zondag 12 september  Maaltijd van de Heer
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Ken je mij?”, Johannes 7: 25-31
Collecten                     : 1. ZWO Myanmar
                                      2. kerk
Crèche                        : Aartje Verkaik
Bloemendienst            : Pieta Lettink
 

Zondag 19 september 
10.00 uur                    : ds. A. v.d. Berge-Geudeke, Wilnis
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Waarom zoek je Jezus?”, Johannes 7:32-39
Collecten                     : 1. KiA, Syrië
                                      2. gebouwen
Crèche                        : Anke en Jolin
Bloemendienst            : Erika de Bruine
 

Zondag 26 september  Scholendienst   
10.00 uur                    : ds. G. Jongsma, Staphorst
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Dat geloof je toch niet?”, Johannes 7:40-52
Collecten                     : 1. Scholenproject,Stichting Israel en de Bijbel
                                      2. kerk
Crèche                        : Joost de Bruine
Bloemendienst            : Bram de Vries
 

Zondag 3 oktober  Gemeentezondag/Werelddiaconaat
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Waar is iedereen?”, Johannes 8:1-11
Tienernevendienst     
Collecten                     : 1. ZWO
                                      2. gebouwen
Crèche                        : Femke Immerzeel
Bloemendienst            : Marrie den Braber

 

Agenda

Maandag 6 september
                 - Moderamenvergadering                                                

Donderdag 9 september
                 - Ouderenmiddag, 14:30 uur in de Roeping.

Maandag 13 september
                 - Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 21 september
                - Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur, 
                  De volgende is op 26 oktoberDonderdag 23 september
                - Jaarlijkse uitje, Ouderenmiddag

 

 

Uitgelicht

Binnenkort