Privacyverklaring

Privacyverklaring

                   PRIVACY VERKLARING ONTMOETINGSKERK
                                      PKN GEMEENTE WILNIS

Deze privacyverklaring is van kracht met ingang van mei 2018

Contact gegevens:
Ontmoetingskerk PKN gemeente Wilnis (hierna te noemen “de kerk”)
Dorpsstraat 20
3648 AH Wilnis
telefoon administratie: 0297-282058
email     administratie: administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die “de kerk” verwerkt van haar leden en van hen die in dienst zijn van of werkzaamheden verrichten voor “de kerk”.

Indien u lid bent (geweest) of wordt van “de kerk”, een bijdrage geeft of om andere redenen persoonsgegevens aan “de kerk” verstrekt, geeft u uitdrukkelijk toestemming om uw persoonsgegevens in lijn met dit privacy beleid te laten verwerken.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
achternaam,  voorna(a)m(en) en geslacht
adres, postcode en woonplaats
geboortedatum en -plaats
huwelijksdatum en -plaats incl. achternaam en voorna(a)m(en) partner
overlijdensdatum en -plaats
telefoonnummer en email adres
bankrekeningnummer
inschrijvingsdatum als lid van “de kerk”
Overige persoonskenmerken die nodig kunnen zijn voor “de kerk” zoals bijv. social media accounts.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die worden verwerkt door “de kerk”:
Persoonsgegevens van leden onder de 18 jaar zullen alleen verwerkt worden als er toestemming is gegeven door een ouder, voogd of verzorg(st)er.

Met welk doel en op basis van welke grondslag kan “de kerk” persoonsgegevens verwerken:
– het afhandelen van de (vaste vrijwillige) bijdragen en giften
– het verstrekken van informatie aan de leden (o.a. via kerkblad en
   website)
– het op de hoogte houden van voorgenomen activiteiten en
   gebeurtenissen (kerkdiensten, verjaardagen, vergaderingen enz)
“De kerk” stelt uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter beschikking  aan derden.

Bewaartermijn:
“De kerk” bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen:
“De kerk” gaat zorgvuldig en integer met uw gegevens om en neemt de bescherming van uw gegevens serieus. “De kerk” neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang en ongewenste openbaarmaking tegen te gaan. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met “de kerk” via email:  administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Meldplicht datalekken:
Sinds 2016 geldt de meldplicht datalekken.
Bij een ernstig datalek is “de kerk” verplicht dit direct te melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Volgens de nieuwe privacywet AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) moet “de kerk” ieder datalek binnen “de kerk” registreren en overleggen aan de Autoriteit Persoonsgegevens wanneer daarom wordt gevraagd. Een datalek zal “de kerk” ook altijd melden aan de betrokkenen, dus de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt of gewijzigd.

Inzagerecht, verwijdering en vragen/klachten:
– via de ledenadministratie van “de kerk” kan een verzoek worden
   ingediend om de  eigen persoonsgegevens in te zien, te
   ontvangen, te wijzigen of te verwijderen
– indien u bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van
   uw persoonsgegevens als hiervoor bedoeld, kunt u contact
   opnemen met de  ledenadministratie
   (email:  administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl)
– indien u klachten heeft over de wijze waarop “de kerk” uw
   persoonsgegevens  verwerkt of uw verzoek behandelt, kunt u
   contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming
– eventuele andere vragen of opmerkingen over dit privacy beleid
   kunnen worden gericht aan de ledenadministratie  
   (email: administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl).

Wijzigingen in het privacy beleid:
“De kerk” behoudt te allen tijde het recht het vastgestelde beleid te wijzigen.
Op de website van “de kerk” vindt u altijd de meest recente versie.
Als het nieuwe privacy beleid gevolgen heeft voor de wijze waarop “de kerk” reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerkt, dan brengt “de kerk” u daarvan per email of brief op de hoogte.

Geplaatst door: Verloop
op 11 March, 2019 in