Protocol t.b.v. het gebruik van de PKN Ontmoetingskerk te Wilnis

Deelname aan de eredienst:

*Er is ruimte voor maximaal 35 mensen, exclusief medewerkers, in de zondagse viering.
*Gemeentezang is weer toegestaan.
*Indien er van overheidswege veranderingen in de corona-maatregelen worden aangekondigd, zal besloten worden of de regels gehandhaafd blijven, of aangepast kunnen of moeten worden aan de situatie van dat moment.

Gebruik kerkzaal:
*Op de banken zijn 2 stickers geplakt, deze zijn op 1.5 meter uit het gangpad geplaatst. Men dient plaats te nemen binnen de stickers, dit op aanwijzing van de koster.
*Banken waar geen mensen mogen zitten om de 1.5 meter te waarborgen zijn afgesloten.

DE KOSTER WIJST, ALS GASTHEER / GASTVROUW, DE PLAATSEN AAN  BIJ BINNENKOMST.

Er wordt wekelijks een presentielijst bijgehouden met de namen van de gemeenteleden die in de kerk aanwezig zijn.

De kerk binnenkomen en verlaten:
*De mensen komen via de hoofdingang naar binnen, bij voorkeur vullen vanaf de eerste rij banken, en verlaten, op aanwijzing van de koster, de kerkzaal in omgekeerde richting, dus eerst de achterste bank enz.
*De voorste rij banken is gereserveerd voor de dienstdoenden/medewerkers aan de eredienst. 

Collecteren:
Tijdens de dienst wordt niet fysiek gecollecteerd, aan het einde van de dienst is er bij de hoofduitgang gelegenheid uw gaven in de collectezakken te deponeren.
Men kan ook digitaal de wekelijkse gaven overmaken.    

Consistorie:
In de consistorie komen alleen de predikant, de ouderling van dienst, de diaken van dienst en de medewerkers van de kinder- en/of tienerdienst.
Ook hier wordt 1.5 meter afstand in acht genomen.

Koffiedrinken na de dienst:
Na de dienst wordt er op de in de KerkVandaag aangegeven zondagen weer koffie gedronken.

Ontsmettingsmiddelen:
Bij de ingang van de kerk en in De Schakel zijn ontsmettingsmiddelen aanwezig.

Toiletten:
Er kan weer gebruik gemaakt worden van de toiletten.
In de toiletten zijn papieren handdoekjes aanwezig.

Gebouwen schoonmaken:
Om de gebouwen van frisse lucht te voorzien zal er voldoende geventileerd worden.
Banken en andere attributen die nodig zijn voor de eredienst zullen worden ontsmet.

Uitgelicht

Binnenkort