Taakgroepen

    Taakgroep Pastoraat 21-40

    F. Immerzeel (Femke), tel. 272034

    Email: pastoraat21-40@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

 

 

 

 

Samenstelling Diaconie:

Loes Corthals         Voorzitter + contactpersoon ZWO
Erika de Bruine       Secretaris + lid van het moderamen
Jeroen Angenent    Jeugddiaken
 

 Als diakenen is het onze taak en ons doel om open te staan voor de noden in de wereld – ver weg en dichtbij. Naar vermogen bieden we ondersteuning binnen de eigen kerkelijke gemeente en daarbuiten. We zijn verantwoordelijk voor het inzamelen van de collecten tijdens de erediensten en de bediening tijdens de vieringen van de Maaltijd van de Heer. Uit de door de gemeente bijeengebrachte collecten en giften worden, naast bijdragen aan acties voor slachtoffers van natuurrampen en de vaste afdracht van collecten voor bijv. het Binnenlands Diaconaat en Kinderen in de knel, met de grootste zorg verschillende doelen ondersteund in onze directe omgeving, zoals de Voedselbank, het Johannes Hospitium, de opvang van verslaafden en de huisvesting van vluchtelingen in onze regio. We participeren in het Diaconaal Platform De Ronde Venen. Dit Platform kan geen structurele financiële ondersteuning bieden, maar probeert tijdelijk mensen in acute nood te helpen; daarnaast wordt hulp en begeleiding verleend bij het aankloppen bij overheidsinstanties. Ook beschikt het Platform over een aantal vrijwilligers voor bijv. huishoudelijke of andere vormen van hulpverlening.

pastoraat

   Taakgroep Pastoraat 41-64

   J. Oostenbruggen (John), tel 286745

    E-mail: pastoraat41-64@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Pastoraatgroep 41-64 houdt zich bezig met het zoeken naar vormen van contact met elkaar en hoopt daarbij op een goede en open sfeer in onze gemeente, waarin zorgen en problemen op basis van vertrouwelijkheid gedeeld en besproken kunnen worden. 

Deze taakgroep is verantwoordelijk voor het jeugdwerk zoals de clubs en de kindernevendienst.

Taakgroep jeugd en jongeren

J. Oostenbrugge (John) tel. 285980

E-mail: jeugd@pknontmoetingskerkwilnis.nl

ZWO

 
 
 
 
 
 
 

Doelstelling van de ZWO:

Als ZWO commissie proberen we gemeenteleden bewust te maken van de situatie in de wereld en een ieder te motiveren tot inzet voor medemensen in nood, zowel materieel als geestelijk, wereldwijd.

 

De Z van Zending staat voor delen van het geloof

De W van Werelddiaconaat voor recht doen aan mensen

En de O van Ontwikkelingssamenwerking voor duurzaamheid en rechtvaardigheid.

 

Op dit moment bestaat onze commissie uit de volgende gemeenteleden:

Ali Vis

Ineke Vrielink  (contactpersoon ZWO)

Marri Bluemink

Marianne Voorthuizen

Tineke Sytsema

 

Mocht u vragen hebben of contact met ons willen hebben kunt u mailen naar:

administratie@pknontmoetingskerkwilnis.nl 

65+

     Taakgroep Pastoraat 65+

     A. Vis-Verweij (Ada) tel. 284828

     E-mail: pastoraat65@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Taakgroep Eredienst

J. van Peursem (Jan) tel. 263144

E-mail: eredienst@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Taakgroep vorming en toerusting

E-mail: voto@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Taakgroep Publiciteit

W. Verloop (Wim) tel. 264144

E-mail:   publiciteit@pknontmoetingskerkwilnis.nl
 

Het kerkblad verschijnt eenmaal per maand
Inleveren kopij: A. Vis-Brinksma (Annemiek)
Burg. Van Trichtlaan 140 Tel. 282603
A. Vis - Verweij

E-mail: kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 1 augustus

1 aug 2021 - 10:00

Eredienst zondag 8 augustus

8 aug 2021 - 10:00

Eredienst zondag 15 augustus

15 aug 2021 - 10:00

Eredienst zondag 22 augustus

22 aug 2021 - 10:00

Eredienst zondag 29 augustus

29 aug 2021 - 10:00

Eredienst zondag 5 september

5 sep 2021 - 10:00

Ouderenmiddagen 2021/2022

9 sep 2021 - 14:30

Koffie met een krakeling

5 okt 2021 - 10:00