KerkVandaag Juli/Augustus 2022

Juli/Augustus 2022 57e  jaargang nr. 6
Digitale kopy dinsdag 23 augustus vóór 18.00 uur naar e-mail:|
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Pastorale

En nu?

Een van de deuren van de grote zaal van De Schakel heb ik opengezet. Zittend in de opening probeer ik met mijn laptopje nog wat wind te vangen terwijl ik de eerste woorden typ voor de zomereditie van de KerkVandaag van juli en augustus. Het is warm en het kerkelijke leven, zo dat al een aparte vorm van leven is, lijkt op een laag pitje te staan. Je voelt dat de vakantie in de lucht hangt. Alsof het leven trager wordt en het tempo van alledag naar beneden wordt bijgesteld. Mijn gedachten gaan terug naar de maandag deze week waarop we als kerkenraad onze zogenaamde Heidag hadden. Een Heidag dankt haar naam aan een lang verleden, iets met Hei en motivatie, maar wordt nu gekenmerkt door gezamenlijk te eten voordat de laatste vergadering voor de zomer begint. Dat deden we dus ook maandag 20 juni. Geen echte hei meer vinden, maar wel nog voldoende motivatie bij de kerkenraadsleden.

Speciale aandacht was er op deze vergadering voor het themanummer: Samenwerken dat het  blad # Protestant  2. 2022 werkers in de kerk aanreikt. Een blad vol met verhalen, interviews en achtergrondartikelen waarin diverse vormen van samenwerken tussen twee of meer gemeenten aan de orde komen. Een thema dat dus uitstekend aansluit bij ons denken over de toekomst van de gemeente waar wij inmiddels aan de hand van de Werkgroep Toekomst Gemeente (WTG) de eerste stappen voor hebben gezet.

Het is een open deur om te zeggen dat er in heel veel gemeenten gezocht wordt naar een bepaalde vorm van samenwerken om ook in de toekomende jaren een vitale en aantrekkelijke gemeente te kunnen blijven.

Twee gegevens die het voor heel veel gemeenten,  en zeker ook voor onze gemeente, noodzakelijk maakt te zoeken naar een vorm van samenwerken wil ik graag  met u delen. Het eerste is dat het steeds moeilijker wordt plekken te bemensen die wel moeten worden ingevuld om de geloofsgemeenschap draaiende te houden en voort te zetten. Het tweede is, wat wel een beetje statisch genoemd wordt, de verdamping van de 50-minners. Het is een punt van aandacht in veel sociale verbanden en dus ook in de kerk. Er is eenvoudig gezegd vaak niet langer voldoende kader om een gemeente te kunnen leiden en sturen. Dat kunnen we jammer vinden, maar is nu eenmaal een gegeven.
Er zal naar andere vormen van bestuur, lees samenwerken,  gezocht moeten worden met het oog op de toekomst. Wat ons mag motiveren is dat niet wij de toekomst gaande, maar dat Gods toekomst ons gaande houdt. Wij hoeven alleen maar de tekenen van de tijd te zien en lezen en de bakens uit zetten voor die toekomst.

Gemeenteopbouw

Gemeentebrief

Met ingang van de maand juli verschijnt de Gemeentebrief tot en met eind augustus om de week. De eerste valt op vrijdag 1 juli op de (digitale) mat, en de volgende dan op 15 juli. Gedurende mijn vakantie (4 t/m 21 juli) zal Erika de Bruine de GB voor haar rekening nemen. Mocht u iets willen aanleveren voor een Gemeentebrief doe dat dan via onze scriba Annemiek Vis, dan weet u zeker dat het ook geplaatst zal worden. scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl

Activiteiten komende maand/ agenda

Inloopuur

In de maand juli is er op donderdagmiddag geen Inloopuur in De Schakel. Het grootse deel van die maand ben ik zelf op vakantie en omdat er niet voldoende mensen waren die gastheer of vrouw konden zijn hebben we dit besluit genomen. Vanaf 4 augustus bent u weer welkom tussen 14.00 en 15.30 uur voor een kopje koffie of thee, een moment van rust in de kerk, of een gesprek van mens tot mens.

Kamp Woudenberg

Augustus is natuurlijk de maand van het roemruchte kamp Woudenberg, van 13 t/ 17 augustus. Thema dit jaar is: Vikingen. Tijdens de inschrijvingsavond van dinsdag 24 mei 2022 zijn er 63 kampkinderen ingeschreven! Opnieuw een grote groep jongeren van de basisschool die hopen op een onvergetelijk kampweekend. Aan de voorbereiding en motivatie zal het niet liggen. Er is al weer heel veel werk verzet om ook dit kamp tot een succes te maken. Met het thema Vikingen, een beetje mooi weer en zoveel enthousiaste kinderen en kampleiders moet dat zeker gaan lukken.

Bij de erediensten

Na zondag Trinitatis zijn we nu in de ‘groene’ periode aangekomen. Van 10 juli t/m 28 augustus begroeten we in de Ontmoetingskerk maar liefst 7 gastvoorgangers. Dat heeft natuurlijk alles met mijn eigen vakantie te maken en het weekend waarin ik als leiding, al dan niet met korte ij, mee mag naar Kamp Woudenberg. Op 10 juli is ds. R.J. Blokland uit Maarssenbroek onze voorganger. Een week later onze eigen broeder Rolf Verkaik en weer een week later 24 juli ds. J. Compagner uit Woerden. Op 7 augustus gaat ds. G.J. Landman uit De Bilt voor. Op 14 augustus ds. A. Buitenbos uit Ouwerkerk aan de Amstel en op 21 augustus is  Gerda Jongsma weer in ons midden. Bram-Willem Aarnoutse, dan inmiddels predikant in Breukelen, staat ingeroosterd voor 28 augustus. Zo mogelijk treft u in de Gemeentebrief woorden bij de zondag, maar dat zal waarschijnlijk niet wekelijks lukken omdat de GB in juli en augustus om de week verschijnt. Vaak is twee weken voordat een predikant ergens voorgaat nog niet bekend wat zij of hij aan de orde wil stellen in de viering. Althans zo gaat het bij mij, en ik vermoed zomaar ook bij anderen.

Tot slot

Heleen en ik vieren vakantie van 4 t/m 24 juli. Natuurlijk doen we dat zoals we dat meestal doen kamperend. De intentie van deze vakantie is het lopen van het tweede deel van het Pieterpad van noord naar zuid. Of we de resterende 250 kilometer Pieterpad ook in deze vakantie zullen afleggen laten we geheel van de mentale, fysieke, of welke omstandigheid dan ook afhangen. U hoort later wel hoever we al dan niet gekomen zijn. Mocht er pastorale hulp noodzakelijk zijn dan kunnen we als gemeente een beroep doen op één van de collega’s uit Mijdrecht. Neemt u dan contact op met onze scriba Annemiek Vis scriba@pknontmoetingskerkwilnis.nl  of, 0297-282603. Maar wie weet is dat geheel niet nodig en ontmoeten we elkaar weer in de weken daarna. Of u nu weg gaat, of gewoon thuis blijft, hopelijk vindt u wat ruimte om te herademen en vernieuwde energie op te doen.

Met een hartelijke groet, van hart tot hart en van deur tot deur. ds. Piet Ravensbergen
Werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Inloopuur in De Schakel – elke donderdag van 14.00  tot 15.30 uur (niet in juli).

 

Verkorte notulen van de kerkenraadsvergadering gehouden op 16 mei 2022

 1. Opening 

De preses, Ingrid Schutte, heet iedereen van harte welkom. Zij opent de vergadering met het lezen van Marcus 2 : 1-5 over wat er vooraf gaat aan de genezing van een verlamde. Hoe heeft de verlamde man dit ervaren? De vriendschap, het doorzettingsvermogen, het geloof, een donker gat waar je door naar beneden wordt gelaten, hoe wordt hij beneden ontvangen… Daarna gaat zij ons voor in een gebed.

 1. Vaststelling agenda 

De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. 

 1. Installatie nieuwe ambtsdragers

Judith Kroon wordt hartelijk welkom geheten, zij wordt opnieuw ouderling. Judith tekent het ‘rode boekje’. Ingrid geeft haar een tekst van Koningin Beatrix mee en wenst haar een goede tijd toe. Loes verlengt haar ambtsperiode waarvoor veel dank.

 1. Bezinning, toekomst van onze kerk

De werkgroep WTG is klaar met haar opdracht en Erika heeft gevraagd wie verder willen met een verlenging van de opdracht. De meesten willen door. De WTG wil nog niet met een afgevaardigde van de PKN spreken, het is beter eerst te weten wat de buurgemeenten willen. Annemiek maakt een afspraak met de moderamina in oktober/november. Wij brengen het door de WTG verwoorde gezichtspunt in, hoe zien de andere gemeenten een (verdere) samenwerking? Op welk gebied kunnen we samenwerken? Het antwoord wordt teruggekoppeld naar de WTG. De WTG blijft standby tot januari 2023. Erika zal dit doorgeven aan de groep.

 1. Vanuit de taakgroepen
 1. Moderamen
 • Evaluatie Paaswandeling: het is een positief evenement geweest, met verbeterpunten. We hebben prettig samengewerkt met de Hervormde Gemeente, die de mensen voor de personages leverde. Eigenlijk was het meer meehelpen dan samenwerken. Het verhaal stond inhoudelijk al vast voordat we meededen en daar kon vanwege de tijdsdruk niet veel meer in veranderd worden. Het werd vanuit de theologische kleur van de Hervormde Gemeente verteld, waar onze theologische kleur minder bij aansluit. Doen we een volgende keer mee? Elk jaar de wandeling organiseren is veel, is iedere twee jaar beter?
 • Als we voor een volgende keer gevraagd worden mee te doen, dan willen we dat sterker op basis van samenwerking. Loes heeft ideeën hoe wij het paasverhaal in kunnen steken en zet dit op papier. Dit voorstel leggen we zo mogelijk dan voor aan de Hervormde Gemeente.
 • Ron Schepenzeel wil de kosters helpen. De avond van Joost de Bruine met de kosters is niet doorgegaan, er komt een nieuwe afspraak.
 • De diaconie organiseert de gemeentezondag op 4 september, de dienst zal een diaconaal karakter krijgen, waarschijnlijk rondom Wajir.
 1. Pastoraat

De namen van hen die onze extra aandacht nodig hebben worden genoemd.

 1. Overige taakgroepen
 • Bij onze buren, de familie Groeneveld, zijn de Oekraïense vluchtelingen gearriveerd. Eén van hen is advocaat en wil graag iets voor ons terug doen zoals juridisch advies geven. Voor de Oekraïners in Wilnis, Vinkeveen en Abcoude is een middag georganiseerd waar ze elkaar konden ontmoeten, wat een goede tijd is geworden. Mogelijk kunnen we ook zo’n bijeenkomst in De Schakel organiseren. We kunnen/willen onze nieuwe buren ook uitnodigen voor de gemeentedag of het koffie drinken na de dienst.
 • Kerkrentmeesters: de organisatie van de Najaarsmarkt is weer gestart.
 1. Bespreken en vaststellen notulen kerkenraadsvergadering van 21 maart 2022

Bespreking notulen moderamenvergadering van 2 mei 2022

Notulen kerkenraadsvergadering van 21 maart 2022:

De notulen van 21 maart 2022 worden vastgesteld.

Notulen moderamenvergadering van 2 mei 2022

Opmerkingen:

 • Het Wilhelmus is gezongen voor Koningsdag en in de dienst, in plaats van na Koningsdag en buiten de dienst (na de handdruk van de ouderling van dienst/voorganger). Dat laatste is een gewoonte.
 • De collecte van 5 juni wordt bestemd voor Wajir in Afrika. Ad Groeneveld heeft een brief geschreven waarin hij aangeeft dat wij druk zijn met vluchtelingen uit Oekraïne, maar in Wajir gaan mensen dood door de gevolgen van de heersende droogte.
 • Er is een waterput nodig waarvoor geld wordt ingezameld. De KR geeft toestemming om het collecterooster hiervoor te wijzigen. Willen we een actie hierom heen houden? Loes overlegt dit.
 • Er gaan 13 personen mee met de reis naar Patmos van 19 t/m 26 september 2022.
 • Er zijn ‘nieuwe’ stoelen (overgenomen van PKN Mijdrecht) in De Schakel. Helaas schuiven korte mensen ervan af. Besloten wordt om de 18 stoelen die opgestapeld staan in de consistorie in De Schakel te zetten.

Het moderamenverslag van 2 mei 2022 wordt goedgekeurd.

 1. Evaluatie kerkdiensten

Ingrid: de Paascyclus was mooi. Judith geeft aan dat de diensten binnenkort met de taakgroep Eredienst geëvalueerd worden. Het bijbehorende boekje was (te) dik en hoe dikker hoe lastiger het te drukken en nieten is. Misschien de Bijbelteksten niet meer afdrukken omdat ze ook op de beamer staan? Of een bijlage met de Bijbelteksten? Maar het is ook een naslagwerk om mee te nemen. Dit wordt meegenomen in de evaluatie.
Kerkdiensten live blijven streamen?
We kunnen de kerkdiensten weer zonder voorwaarden vanwege Covid bezoeken, gaan we door met de live streamuitzendingen? Kunnen we mensen stimuleren om naar de kerk te gaan als je de uitzending stop zet? Soms is er via 10 computers ingelogd, uiteindelijk wordt een dienst 50 tot 100 keer nog later bekeken. Het voorziet in een behoefte. Aan huis gebondenen kijken ook mee en het past in deze tijd om dit middel te hebben. Zo kunnen we ook breder kerk zijn dan alleen in de kerkzaal. De meerderheid van de KR is er voor om te blijven uitzenden.
Afgelopen zondag is vergeten om de Paaskaars van de nevendienst aan te steken. Dit wordt gedaan door de leiding van de nevendienst of de predikant. Aan Petra van der Eijk (aanspreekpunt nevendienst) wordt gevraagd of ze de leidsters wil informeren om te letten op het aansteken van de kaars.
Een filmpje in de dienst bleef halverwege steken. Is het een idee om een filmpje op een USB-stick te zetten? Loopt het filmpje dan wel? De kerkrentmeesters bespreken dit in hun volgende overleg.
De microfoon voor de predikant is vrij stug en lastig te buigen, het geluid komt niet altijd goed over. Als de ouderling van dienst of de koster merkt dat het geluid hierdoor niet goed is, is het verstandig daar even op te wijzen en aandacht aan te besteden.

 1. Rondvraag/opmerkingen

Erika geeft aan dat de poster van de Voedselbank uit de kast aan de weg is weggehaald en dat er geen nieuwe komt.
Piet laat weten dat op 2e Pinksterdag, 6 juni, een fietstocht wordt georganiseerd en drie kerken in Wilnis, Vinkeveen en Abcoude zijn open waaronder de Ontmoetingskerk.
Examenkandidaten krijgen een Chocolonely reep; namen van kandidaten graag opgeven aan Piet.

 1. Sluiting door Rolf

Rolf sluit de vergadering af met een gebed.
De preses dankt een ieder voor zijn/haar inzet en wenst ons wel thuis.

 

Vanuit de taakgroepen

Diaconie

Dienstverlening uit liefde tot God

We zitten binnen de diaconie niet stil. Telkens biedt zich iets anders aan waar we mee aan de slag kunnen/willen. Nog maar net een paar maanden geleden zijn de Oekraïense vluchtelingen welkom geheten, daarvan heeft Loes een deel van de verantwoordelijkheid op zich genomen en ook Gerrit is daar heel nauw bij betrokken geweest. Afgelopen maand is Erika aan de slag geweest met Actie-Vakantietas in samenwerking met de PG-gemeente Mijdrecht en De Voedselbank. Ondertussen wordt binnen het Diaconaal Platform De Ronde Venen samen met de burgerlijke gemeente nagedacht over een structurele oplossing voor de opvang van acute daklozen, die zich ook in de gemeente De Ronde Venen helaas voordoen. Deze activiteiten geven mij het gevoel diaken in de praktijk te zijn. Activiteiten die energie geven en veel verder reiken dan de meer theoretische taken van betrokken zijn bij de voorbeden en de collectedoelen op te stellen. Maar diaken zijn we niet alleen, we vertegenwoordigen als diaken de gemeenteleden van de Ontmoetingskerk en zonder u hadden we bovengenoemde activiteiten ook niet tot zo’n mooi resultaat kunnen brengen!

Maar naast deze activiteiten hebben we ons ook nog weer bezig gehouden met de rol van de diaken in de Eredienst. We hebben in overleg met de kerkenraad en het moderamen besloten dat we de diaken de aankondigingen van de collectedoelen daadwerkelijk in de dienst willen laten doen en daaropvolgend ook het gebed over de gaven. Op 26 juni zijn we daar mee begonnen en vanaf die zondag worden dus de collecten niet meer tijdens de mededelingen bekend gemaakt, maar doet de diaken dit later in de dienst. We vernemen graag van u hoe u dit ervaart. De komende maanden is het rustig, vakantietijd, maar achter de schermen maken we ons op voor een diaconale dienst op de Gemeentezondag van 4 september.

In juli vervolgen we het product van de maand voor De Voedselbank met grote potten Bietjes en Sperziebonen. En de maand daarop potjes met olijven en pepervaatjes. In september vraagt De Voedselbank pompjes handzeep en vaatwastabletten.

Tot aan de volgende KerkVandaag zijn de collectedoelen als volgt:
10 juli: Kliederkerk Ontmoetingskerk Wilnis
17 juli: Sierra Leone, gevolgen van de explosie
24 juli: Jeugdwerk Ontmoetingskerk Wilnis
31 juli: De Voedselbank
7 augustus: De regenbooggroep
14 augustus: KIA zending, armoede in Egypte
21 augustus: Stichting Exodus Nederland
28 augustus: Stichting Bootvluchteling
4 september: Volgt nog via de weekbrief, is de Gemeentezondag met een diaconale dienst.

Over een aantal van bovenstaande collecten geef ik graag meer informatie, zodat het voor u duidelijk is, waaraan u uw gaven geeft.

Sierra Leone, gevolgen van de explosie (diakonie)

Op 6 november 2021 werd Sierra Leone getroffen door een grote explosie, doordat een tankwagen met benzine ontplofte bij een aanrijding. Nog altijd heeft wat er die dag gebeurd is, grote impact op het leven van velen in Sierra Leone. Was er al sprake van grote armoede, nu is er vooral ook een tekort aan medische apparatuur, verbandmiddelen en medicijnen om de vele gewonden van de explosie te kunnen verzorgen. De ziekenhuizen zijn overvol en/of mensen hebben geen geld om de zorg te betalen. De plaatselijke kerken hebben ziekenhuizen opgezet om de mensen hulp te bieden.

De regenbooggroep (diakonie)

De regenbooggroep zet zich in Amsterdam in voor mensen in Armoede. Zij bouwen aan een stad waarin plek is voor iedereen. Dakloos, met psychiatrische problemen, gebukt onder schulden verslaafd of eenzaam. In de negen inloophuizen verspreidt over de stad geven zij hen aandacht en zorg. Met een collectebijdrage van bijvoorbeeld € 10,- kunnen drie complete maaltijden en twee douchebeurten verzorgd worden.

KIA Armoede in Egypte (zendingsproject, ZWO)

Op het platteland van Egypte is er veel armoede. KIA steunt een groot ontwikkelingsprogramma van de Koptische-Orthodoxe kerk, waarin zij de dorpelingen motiveert om hun armoede zelf te lijf te gaan en te werken aan een betere toekomst. In elk dorp werkt de kerk drie tot vijf jaar lang samen met de inwoners aan een betere gezondheidszorg, onderwijs en werkgelegenheid. Er worden alfabetiseringscursussen georganiseerd en ondernemers kunnen kleine kredieten afsluiten en huizen worden gerepareerd.

Stichting Exodus Nederland

De (ex-)gedetineerden die gemotiveerd zijn om na hun straf in de gevangenis succesvol terug te keren in de samenleving kunnen bij Exodus terecht voor professionele ondersteuning of een vrijwillig maatje. Of allebei. Exodus onderscheidt zich van andere nazorgorganisaties doordat het programma een integrale en structurele aanpak beoogt, die ingrijpt op alle aspecten van het leven van de (ex-)gedetineerde. We gaan daarbij uit van de vier pijlers wonen, werken, relaties en zingeving. Daarnaast is ook de persoonlijke, kleinschalige aanpak essentieel voor de werkwijze van Exodus.

Stichting Bootvluchteling

Ieder mens verlangt ernaar gezien te worden. Stichting Bootvluchteling ziét mensen en komt echt dicht bij de mens. Stichting Bootvluchteling staat voor het verlenen van humanitaire (nood)hulp. Waar systemen onmenselijk worden en compassie wordt verloren, daar komen zij in actie. Zij richten zich op mensen op de vlucht aan de randen van Europa. Het medisch team verleent (nood)zorg in het kamp op Lesbos en in Oost-Europa. De psychologische hulpverleners op Lesbos richten zich op de psychische gezondheid van mensen op de vlucht. Daarnaast neemt Stichting Bootvluchteling verantwoordelijkheid om de wereld te informeren over de onmenselijkheid en mensenrechtenschendingen die zij dagelijks in hun werk tegenkomen.

Een vriendelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,
Erika de Bruine.

Van de Kerkrentmeesters

De kerkrentmeesters en de vele vrijwilligers zijn op de achtergrond druk met van alles en nog wat. Wij houden u graag daarvan op de hoogte.
Monumentenwacht is geweest voor een bouwkundige en onderhoudsinspectie van onze gebouwen. Zij waren tevreden met de staat van onderhoud en ze hebben een duidelijk rapport met foto’s gestuurd. Wij zijn ieder jaar weer blij met hun professionele aanpak en goede adviezen.
In juni is een AED-apparaat aangeschaft. Een Automatische Externe Defibrillator (AED) is een draagbaar apparaat dat het hartritme weer kan herstellen bij een hartstilstand. Een aantal gemeenteleden zal hiervoor een cursus gaan volgen. Het apparaat komt in De Schakel te hangen.
De Najaarsmarkt staat op stapel voor 10 september. De vrijwilligers zijn er al weer maanden druk mee en kijken ernaar uit. U komt toch ook?
En natuurlijk kijken de Kerkrentmeesters ook vooruit! In september staat het maken van de begroting voor 2023 op het programma en een vooruitblik voor het onderhoud aan de gebouwen.

Namens het College van Kerkrentmeesters
Annelies van Ankeren, tel. 289054
Email: jevanankeren@gmail.com

Abonnement kerkblad

Willen diegenen onder u, die geen lid zijn van onze kerk en ook niet financieel bijdragen, maar wel het kerkblad in 2022 weer wensen te ontvangen, hun bijdrage hiervoor van € 15,00 overmaken op bankrekening NL39RABO 0369 6039 82 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis, onder vermelding van “Kerkblad”. Voor mensen die het kerkblad per post ontvangen geldt een bijdrage van € 30,00

College van Kerkrentmeesters

Kindernevendienst

De zomervakantie gaat weer van start dat betekent voor de kindernevendienst dat de gebruikelijke zomerstop weer in gaat. Van 10 juli tot 14 augustus is er geen nevendienst. Mocht u deze periode naar de kerk willen en toch graag dat u kinderen/kleinkinderen gebruik kunnen maken van de nevendienst is dat geen probleem dan kunt u contact opnemen met ons dan overleggen wij onderling even wie aanwezig is die zondag.

Verder zijn we op zoek naar iemand die tijdelijk zou willen invallen van september tot en met december of misschien zelfs wel iemand die het leuk vindt om voor wat langere tijd mee te gaan doen met de kindernevendienst. Voor nu betekent dat je dan 1 zondag in de 4 weken aan de beurt bent. We maken een rooster maar ruilen is altijd bespreekbaar.

Aan de hand van het digitale materiaal van Kind op Zondag doen wij elke week een verhaal voorlezen aan de kinderen en praten met de kinderen hierover. Daarna doen we een activiteit. Dit kan knutselen zijn maar ook spelletjes en andere leuke manieren om met het verhaal bezig te zijn. In het materiaal van Kind op zondag staan altijd voldoende leuke ideeën/handreikingen.

Mocht je geïnteresseerd zijn, vragen hebben of een keer mee willen kijken neem gerust contact met ons op via mail petra_heykoop@hotmail.com of telefoon/whatsapp 0630411700

Namens de Kindernevendienst
Petra van der Eijk.

Kerkdiensten 2022

De diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden.
U klikt hiervoor op "Kerkdiensten", linksboven in uw scherm.
Hierna klikt u "Komende kerkdiensten" rechts op uw scherm.
Dan klikt u op de dienst die u gaat volgen en ziet u de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de verschillende bankrekeningen van de kerk.

 • Collecten voor de kerk kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de diaconie kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL30INGB0003959214 t.n.v Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis.

Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

 

Zondag 10 juli                           

10.00 uur                    : ds. R.J. Blokland, Maarssenbroek
Na de dienst is er koffiedrinken
Collecten                     : 1. Kliederkerk Wilnis
                                       2. kerk
Bloemendienst            : Marrie den Braber

 

Zondag 17 juli                                                   

10.00 uur                    : br. R. Verkaik
Collecten                     : 1. Sierra Leone, gevolgen van de explosie
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Richt Bouma

 

Zondag 24 juli                                                   

10.00 uur                    : ds. J. Compagner
Na de dienst is er koffiedrinken
Collecten                     : 1. Jeugdwerk Ontmoetingskerk Wilnis
                                      2. Kerk
Bloemendienst            : Marijke Nagtegaal

 

Zondag 31 juli                                                   

10.00 uur                    : ds. E.E. Aarsen-Schiering, Amsterdam ZO
Collecten                     : 1. Voedselbank
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Jacques Rijkmans

 

Zondag 7 augustus                                                      

10.00 uur                    : ds. G.M. Landman, de Bilt
Na de dienst is er koffiedrinken
Collecten                     : 1. De regenbooggroep
                                      2. Gebouwen
Bloemendienst            : Joke Honig

 

Zondag 14 augustus                                                    

10.00 uur                    : ds. A. Buitenbos, Ouderkerk a/d Amstel
ollecten                     : 1. Kerk in Actie: Armoede in Egypte
                                    2. kerk
Bloemendienst            : Pie Lakerveld

 

Zondag 21 augustus                                                    

10.00 uur                    :  ds. G. Jongsma, Staphorst
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : ”Kom gauw binnen!”, Lucas 13:22-30
Collecten                     : 1. Stichting Exodus Nederland
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Ineke Vrielink

 

Zondag 28 augustus                                                    

10.00 uur                    :  ds. A.W. Aarnoutse, Vinkeveen
Kindernevendienst      : ”Waar is nummer één?”, Lucas 14:1.7-14
Collecten                     : 1. Stichting Bootvluchteling
                                       2. kerk
Bloemendienst            : Bram de Vries

 

Zondag 4 september                                                    

10.00 uur                    :  ds. P. Ravensbergen
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : (nog niet bekend)
Collecten                     : 1. Diaconie collecte informatie volgt nog
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Erika de Bruine

 

Agenda

 

Maandag 22 augustus

 •  Ledenvergadering, aanvang 20:00 in De Schakel

Dinsdag 23 augustus

 • Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur,   de volgende is op 27 september

Maandag 5 september

 • Moderamenvergadering

Donderdag 8 september

 • Kerkenraadsvergadering

In Juli is er geen Inloopuur. Vanaf 4 augustus bent u weer welkom elke donderdag tussen 14.00 en 15.30 uur in De Schakel

Uitgelicht

Binnenkort