KerkVandaag juni 2022

Juni 2022 57e  jaargang nr. 6
Digitale kopy dinsdag 28 juni vóór 18.00 uur naar e-mail:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl

 

Pastorale

Bio-diversiteit
De Verenigde Naties (VN) heeft 22 mei uitgeroepen tot Internationale dag van de biodiversiteit. Nu biodiversiteit in rap tempo afneemt en de aarde uitgeput raakt, is actie om de natuur te behouden en te herstellen hard nodig. Daarom deze wereldwijde dag van bezinning waar wordt stilgestaan bij alles wat op aarde zwemt, waggelt, fladdert, kruipt, zoemt en loopt en de onmisbaarheid daarvan.
Bewustwording van de noodzaak van biodiversiteit is vergelijkbaar met het besef dat ook wij als gemeente een vitale gemeente zijn, niet ondanks, maar dankzij onze diversiteit. De apostel Paulus benoemt dat al in 1 Korintiërs 12,12: ‘Een lichaam, (lees gemeente), is een eenheid die uit vele delen bestaat; ondanks hun veelheid vormen al  die delen samen één lichaam.’ Onze kracht ligt dus niet in het isolement en de eenzijdigheid, maar juist in de openheid en meerkleurigheid. In wat ons doet verschillen van elkaar en juist daardoor weer aanvullend maakt op elkaar, als een eenheid in verscheidenheid. Samengevat in één woord heet dat niets meer en niets minder dan: Pinksteren.

Activiteiten komende maand / agenda

Inloopuur
Met de ingang van juni naderen we de zomer. Op het moment dat u dit leest zijn we nog een kleine drie weken van de langste dag verwijderd, het moment waarop de zomer meteorologisch daadwerkelijk begint. Dat betekent dat veel activiteiten die in groepsverband in de winter en het voorjaar werden gehouden nu zijn afgerond en we wat dat betreft in een rustigere periode terecht komen. Wat blijft is het Inloopuur op de donderdagmiddagen van 14.00 tot 15.30 uur. Het moment om zo maar even aan te lopen, voor een moment van stilte, een kopje koffie of thee of een gesprek van mens tot mens. Zoals het de laatste jaren ging, en naar ik vermoed ook dit jaar zal gaan, zal ik meer van mijn tijd kunnen besteden aan het pastoraat en het voorbereiden van activiteiten voor het seizoen 2022/23. En al zijn er minder overleg-  en vergadermomenten, ook dat werk gaat gewoon door in de zomer.

IKO fietstocht Tweede Pinksterdag 10.00 uur
Op Tweede Pinksterdag organiseren we als gezamenlijke kerken binnen het Inter Kerkelijk Overleg een fietstocht door De Ronde Venen. Het vertrekpunt is de stal van Ali en Willem Engel aan de Burg. Padmosweg 147 (Wilnis). Het programma is als volgt:

10.00 - 10.30 uur Liturgisch moment
10.30 - 11.30 uur Koffie/thee, vertrek 10.45 tot 11.30 uur

De route voert via Abcoude weer terug naar Wilnis. In Abcoude wordt koffie en thee aangeboden. Op de route zullen de Ontmoetingskerk (Wilnis) de H. Hartkerk (Vinkeveen) en de Cosmas en Damianuskerk (Abcoude) te bezichtigen zijn. De laatste kerk is open tot 13.30 uur.
Een routebeschrijving en de nodige informatie ligt voor u klaar bij het begin van de route. We hopen op goed fietsweer, een mooie opkomst maar vooral op een dag van verrassende ontmoetingen.
P.S. Is fietsen voor u bezwaarlijk dan kunt u natuurlijk ook met andere manieren van vervoer de route rijden en de opengestelde kerken bezoeken.

Gemeenteopbouw

Kamp Woudenberg
Na de voorinschrijving heeft op dinsdag 24 mei de definitieve inschrijving van Kamp Woudenberg plaats gevonden. Daarmee zijn het aantal deelnemers bekend en begint het kamp vorm te krijgen. Opnieuw is het gelukt om met een groep enthousiaste jongeren, en iets oudere jongeren, vanuit onze gemeente een Kamp Woudenberg aan te bieden. De komende weken zal het programma verder worden uitgewerkt. U leest en hoort er ongetwijfeld meer over wanneer dat noodzakelijk is. Het kamp staat gepland voor 13 t/m 17 augustus en heeft als thema dit jaar: Vikingen. Tijdens de inschrijving zag ik veel bekende gezichten van vorig jaar, maar ook weer vele nieuwen.

Ringbijeenkomst
Onderstaande uitnodiging voor de ringbijeenkomst ontvingen wij via de classis Utrecht. Gezien het belang van het onderwerp is deze uitnodiging onder het kopje Gemeenteopbouw hier opgenomen. Van harte aanbevolen dus en van harte uitgenodigd! Vanwege de locatie hoeft u het niet te laten. U kunt er op de fiets naartoe.

Uitnodiging Ringbijeenkomst ‘Jeugdwerk is geen eiland’
Op welke manieren kan de kerk als geheel om de nieuwe generatie heen staan? Misschien leest u er over heen, maar nadrukkelijk is de ringbijeenkomst bedoeld voor alle gemeenteleden.
In een interactief programma behandelt Corjan Matsinger de valpartij van Eutychus (Handelingen 20) en talloze manieren om relaties met en onder kinderen en jongeren te versterken. We bespreken deze avond diverse inzichten vanuit onderzoeken en good-practices verhalen die vragen om een vertaalslag naar de praktijk van het eigen gemeentezijn.

Corjan Matsinger is vader van vier jongeren (13-21), eigenaar van Young & Holy, docent godsdienst en religieus trendwatcher. Hij schreef diverse boeken over de plek van jongeren in de kerk en is een veelgevraagd spreker en trainer. www.youngholy.nl 
Van harte welkom aan alle jeugdwerkers, gemeenteleden uit de vele kerken in de omgeving en andere geïnteresseerden!
Als we nadenken over het jeugdwerk dan gaat het ook over de kerk van de toekomst. Een thema dat ons allemaal aan het hart gaat.

We kijken uit naar een inspirerend samenzijn en mooie ontmoetingen op donderdag 23 juni om 20.00 in de Rank, Prins Bernardlaan 2 in Mijdrecht.

Namens de Protestantse gemeente Mijdrecht,
ds. Erick Versloot en ds. Elise Jansen
ds.erick@pgmijdrecht.nl
ds.elise@pgmijdrecht.nl

Bij de erediensten

Pinksteren 5 juniPinksteren is het op een na laatste feest, voor zondag Trinitatis, dat we in de kerk vieren. Daarna begint de ‘groene’ periode van de zomer die duurt tot aan de eerste zondag van Advent. In de praktijk van veel kerkelijke gemeenten, en zo ook bij ons, wordt er in de ‘groene’ periode wat gas teruggenomen. Bij de voorbereiding op de viering van Hemelvaart, op weg naar Pinksteren, ontdekte ik dat daar een spanning zit.
In Handelingen 1 worden we juist aangespoord geen gas terug te nemen na Pinksteren, maar vol Geestesvuur aan de slag te gaan. Niet alleen voor, maar juist na Pinksteren gebeurt het. Dat geeft op z’n minst te denken.
12, 19 juni en 26 juni
Zondag 12 juni is dus zondag Trinitatis. Gastvoorganger is die zondag ds. W. Nijsse uit Hilversum. Een week later gaat ds. J.E. Schelling, uit Woerden voor. Op de laatste zondag van de maand juni hopen we met elkaar het Heilig Avondmaal te vieren. Meer inhoudelijke informatie bij de vieringen van de desbetreffende week krijgt u natuurlijk via de Gemeentebrief.

Tot slot

Terwijl de vogels fluiten, het raam van mijn werkkamer open staat vanwege het heerlijke weer buiten en het geluid van een ontwakende samenleving duidelijk hoorbaar aanwezig is begint de nieuwe dag. Als ochtendmens ervaar ik het beginnen van een nieuwe dag altijd als bijzonder. En vanuit die ervaring groet ik u.
Met een hartelijke groet, van hart tot hart en van deur tot deur.

ds. Piet Ravensbergen
Werkdagen - maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag Inloopuur in De Schakel – elke donderdag van 14.00 tot 15.30 uur.

 

Vanuit de taakgroepen

Diaconie

Dienstverlening uit liefde tot God

Afgelopen week mocht ik een schrijven ontvangen van De Voedselbank. U vindt het elders in deze KerkVandaag. Het is mooi te lezen dat het product van de maand bijdraagt aan het vergroten van het assortiment waar de cliënten een keuze uit hebben. Het is schrijnend dat de verhoging van de energiekosten aantoonbaar voor nieuwe cliënten gezorgd heeft. Laten we hier vanuit onze liefde voor elkaar alert op blijven, het kan zomaar uw familielid, buurman of een gemeentelid zijn die nu in de knel komt. Of misschien kunt u zelf de eindjes nog maar net aan elkaar knopen. Schroom niet om dit bij ons te melden, dan proberen we samen naar een oplossing te zoeken.Ook is er afgelopen periode contact geweest met De Voedselbank en de PG-Mijdrecht vanwege de Actie Vakantietas. U heeft er al iets over kunnen lezen in de Gemeentebrief en zult ook daarover elders in deze KerkVandaag meer informatie kunnen vinden. We hopen dat u aan deze actie net zo enthousiast meedoet als aan het product van de Maand. Naast dat u hiervoor producten kunt inleveren zullen we ook een collecte houden, hiermee kunnen we bijvoorbeeld een tekort aan artikelen bijkopen. Voor juni komt het product van de maand te vervallen vanwege deze actie. In juli gaan we dan weer voor grote potten bietjes en sperziebonen. 

Wat de collecten betreft, staan de volgende in de komende periode gepland: 12 juni Actie Vakantietas, 19 juni Inloophuis ’t Anker en 3 juli voor KIA – kansloze kinderen in India.
Ik denk dat hier alleen de collecte van 3 juli nog verdere uitleg behoeft. Iedereen vindt het belangrijk om te weten dat je er mag zijn, gewoon zoals je bent. Dat is ook wat wij als kerk uitdragen: er is plaats voor iedereen ongeacht je afkomst. Dat is in India wel anders. Daar worden duizenden Dalit-kinderen gediscrimineerd en buitengesloten omdat ze niet bij een kaste horen. Samen met lokale partnerorganisaties wil Kerk in Actie deze kinderen helpen om uit de cirkel van armoede te komen en niet buitengesloten te worden. Ze zijn voor en na schooltijd welkom in een Bala Bata, een speciale dorpsschool. Daar krijgen ze huiswerkbegeleiding en muziek-, dans- en sportlessen. Zo krijgen ze meer zelfvertrouwen en verbeteren hun schoolprestaties. Ook wordt er gekeken naar de thuissituatie van de kinderen. Door deze liefde en aandacht ontdekken kinderen dat ze de moeite waard zijn.

Een vriendelijke en bemoedigende groet namens de diaconie,
Erika de Bruine

 

ZWO

   Royale inzet toegestaan
     ZWO-ers willen ervoor gaan

Beste gemeenteleden,
Alie Vis heeft op 6 mei weer haar jaarlijkse plantenmarkt gehouden en ook dit jaar was het een groot succes.
De verkoop verliep heel vlot en rond 13.30 was bijna alles verkocht. De opbrengst na aftrek van de kosten was € 769,40.
Ook Marrie den Braber was er weer met haar kaarten.
Haar verkoop verliep ook prima met een winst van € 240,-, zodat de gezamenlijke opbrengst dit jaar € 1009,40 was.
Dit bedrag laten we ten goede komen aan ons project van Kerk in Actie, dat we dit jaar steunen in Zuid-Afrika, “Kinderopvang en gezond koken” en het Project  “Kasfooc”.
Dank u wel voor uw steun aan onze projecten.

Namens de ZWO-commissie,
Ineke vrielink

 

Verkorte notulen van de kerkenraadsvergadering

gehouden op 21-03-2022______________________

 • 1. Opening 
  De preses, Ingrid Schutte, heet iedereen van harte welkom. Zij opent de vergadering met de lezing van een speldenprik ‘Als ons gebed niet wordt gehoord…’ en gaat ons voor in een gebed over de Veertigdagentijd.
   
 • 2. Vaststelling agenda 
  De agenda wordt ongewijzigd overgenomen. 
   
 • 3. De toekomst van onze kerk

Erika geeft uitleg over het werk wat de Werkgroep Toekomst Gemeente WTG) heeft gedaan en geeft een terugblik op de Najaarsledenvergadering (NLV) van 2021 en de Voorjaarsleden-vergadering (VLV) van maart 2022.

Eva heeft tijdens beide gelegenheden een presentatie gegeven.

 • Er is een collage gemaakt van kaartjes met opmerkingen van gemeenteleden als antwoord op vragen als ‘Wat is gemeente zijn?’. Er staan woorden op de kaartjes zoals: balans, licht, kwetsbaar zijn, meeleven, liefde, luisteren.
 • Speeddates zijn gehouden tijdens de NLV met o.a. de vraag: ‘wat komt er bij je op als je aan de toekomst van onze kerk denkt?’
 • Stellingen zijn geponeerd zoals: ‘ik maak me zorgen over de toekomst van onze kerk’. Er zijn veel verschillende antwoorden gekomen, er is niet zozeer een lijn te ontdekken.

We staan nu op het punt dat er actie ondernomen moet worden; diverse scenario’s worden kort genoemd, maar een fusie is nu een stap te ver, eerst gaan we voor samenwerking. Ook wordt opgemerkt dat we een financieel gezonde gemeente zijn.
Tijdens de VLV heeft Eva het ‘Visiestuk richting 2037’ gepresenteerd. Het Visiestuk is opgesteld naar aanleiding van het Beleidsplan en na de gemeente gehoord te hebben tijdens de NLV. De KR ontvangt een A4-formaat met de belangrijkste punten kort samengevat. De krimp is een feit, gemeente zijn is geen doel op zich, meer uiting geven aan roeping.
Vrijwilligers zijn steeds lastiger te vinden. We moeten veranderen, maar dat hoeft niet morgen, wel moeten we nu nadenken over hoe we verder willen. Het belangrijkste woord wat steeds terugkomt is: verbinding.
Erika loopt de vier punten van het Visiestuk kort met ons door. De reactie van de KR is, dat het een goed en duidelijk stuk is en een goede basis vormt voor vervolgstappen. Wat gemist wordt zijn de opmerkingen die de classispredikant eerder heeft gemaakt tijdens haar bezoek aan de gemeente vorig jaar. De WTG zal deze opmerkingen nog in het advies verwerken.
Wat is de volgende stap? De WTG heeft onderzocht hoe de situatie is en heeft daarmee haar opdracht vervuld. Nu moet de KR ermee aan de slag!

Er kunnen diverse lijnen parallel aan elkaar lopen:

 • Vragen stellen aan professionals (PKN): er moet iets gedaan worden en we willen onze zelfstandigheid houden zolang als het kan: hoe pakken we dat aan?
 • In principe is de taak van de WTG gedaan. De KR moet een nieuwe opdracht formuleren: Piet en Erika zullen deze opstellen.
 • Daarnaast zal aan de moderamina van de PG Morgenster (Vinkeveen) en de Protestante Gemeente Mijdrecht een mail gestuurd worden met het verzoek om de gezamenlijke bijeenkomst weer op te starten; een agendapunt hiervoor kan een gesprek over de toekomst van de gemeente(n) zijn. Vooral de bemensing is een probleem, veel mensen zijn bereid een taak/dingen te doen, maar niet in de KR plaats te nemen.

Daarna worden de volgende stappen bepaald.

 • 4. Vanuit de taakgroepen
   
 • a. Moderamen
 • Het is fijn dat er meer mensen naar de kerkdiensten komen.
 • De wake voor Oekraïne was mooi en indrukwekkend.
 • Paaswandeling: de organisatie is er druk mee bezig. In onze kerk is de start van de wandeling met een filmpje, daarna volgen buiten 12 taferelen. Begeleiders nemen een groepje mee, de bemensing hiervan is rond. De wandeling eindigt in gebouw De Roeping.
 • AED: Ingrid geeft aan, dat wij via haar echtgenoot Hans een exemplaar kunnen aanschaffen. Het onderhoud kost EUR 100-150 per jaar voor batterijen. Als het apparaat gebruikt is moeten ook de pads vervangen worden. De KR besluit de AED aan te schaffen.
 • b. Pastoraat

De namen van hen die onze extra aandacht nodig hebben worden genoemd.

 • c. Overige taakgroepen (Predikant)
 • Voorgesteld wordt om de Paaswakeviering op Stille Zaterdag te starten om 22.00 uur. De KR gaat akkoord.
 • Op 22 maart is er weer een filmavond, helaas is vergeten dit door te geven aan de lokale kranten.
 • Willen wij als kerk participeren in de opvang van Oekraïense vluchtelingen? Familie Groeneveld (buren van de kerk) willen hun voormalige praktijkruimte beschikbaar stellen. Er is begeleiding nodig, de organisatie erom heen, ook hele praktische lange termijn zaken. Loes biedt aan (namens de diaconie van de Ontmoetingskerk) om Ad Groeneveld te bellen en Vluchtelingenwerk te contacteren, om te kijken wat wij kunnen doen. De kerkenraad schaart zich van harte achter dit initiatief.
 • 5. Bespreken en vaststellen notulen kerkenraadsvergadering van 21 februari 2022

Bespreking notulen moderamenvergadering van 7 maart 2022

Bespreking notulen Voorjaarsledenvergadering 9 maart 2022

Notulen kerkenraadsvergadering van 21 februari 2022:

De notulen van 21 februari 2022 worden vastgesteld, met de opmerking, dat John de sluiting heeft gedaan en niet Loes.

Notulen moderamenvergadering van 7 maart 2022

Opmerkingen:

 • Mariska van der Does wil meehelpen op het kerkelijk bureau, waar we blij mee zijn.

De notulen worden goedgekeurd en zullen in de eerstvolgende moderamenvergadering worden vastgesteld.

Notulen Voorjaarsledenvergadering van 9 maart 2022

Het verslag wordt goedgekeurd en zal in het geheel in het kerkblad gepubliceerd worden.

 • 6. Vacaturelijst

Piet benadert mensen voor functies in de KR.
De herbevestiging van Loes vindt plaats op 8 mei 2022.

 • 7. Rondvraag

Rolf: de ansichtkaarten die door Ineke en Bertus Vrielink verzorgd worden, worden zeer gewaardeerd door de ontvangers. Deze kaarten worden namens de Ontmoetingskerk aan gemeenteleden gestuurd/gegeven.
Annemiek: als je iets hoort van iemand of iets wat onze aandacht nodig heeft: geef het aan haar door, dan kan zij zorgen dat de bloemen uit de kerk hier een keer heen gaan.

 • 8. Sluiting door Erika

Erika sluit de vergadering af met een gedicht uit ‘Kerstlicht’ uit de Oase-serie: ‘nieuwe aarde’.

De preses dankt een ieder voor zijn/haar inzet en wenst ons wel thuis.

 

VAN BINNEN

Actie Vakantietas

De komende weken willen we graag samen met u aan de slag met het vakantietas-project. We willen gezinnen van de voedselbank een leuke start van de zomer geven met tasjes vol fijne spullen voor in de zomervakantie. I.p.v. het product van de maand kunt u in juni producten geven voor in de tasjes.

Denk aan:

- lekkere dingen als chips, popcorn, pannenkoekenmix en stroop, limonade.
- binnen- en buitenspeelgoed (ballen, waterpistooltjes, bellenblaas, stoepkrijt, knikkers kleurboekjes, springtouwen, kleurpotloden, stickers, glitterpennen, spellen, puzzelboekjes....)
- handige zomerartikelen zoals zonnebrand, badlaken, waterfles of bidon, luxe zeep, shampoo, zonnebrillen.
-voor de schoolkinderen schoolspullen voor het nieuwe jaar zoals etuis, schriften, pennen en gummen, liniaaltjes of een passer, etc
- eigen ideeën zijn natuurlijk ook van harte welkom!
- het mogen tweedehands spullen zijn. Waarbij de norm is “zou u dit zelf nog willen ontvangen?” De spullen moeten er dus wel zo goed als nieuw uitzien en compleet zijn.
U kunt deze spullen de komende maand inleveren in de Schakel op maandag tussen kwart over drie en kwart over vier en tijdens het inloopuur op donderdagmiddag tussen twee uur en half vier.
Maar natuurlijk kunt u het ook op zondagmorgen meenemen wanneer u naar de eredienst komt.

Waarschijnlijk komt er ook nog een mogelijkheid om de spullen in Mijdrecht in te leveren, maar daar is nu nog geen uitsluitsel over
Zodra dat bekend is, laat ik het u weten.
Naast het inzamelen van bovenstaande producten, zullen we op 12 juni een collecte houden voor dit project, waarvan we bijvoorbeeld nog extra spullen kunnen inkopen. Ook zijn we op zoek naar sponsors die cadeaubonnen willen bekostigen bijvoorbeeld voor een gratis ijsje of middagje zwembad.
We organiseren dit in samenwerking met PG-Mijdrecht en De Voedselbank. Van De Voedselbank zullen we clientnummers ontvangen met de samenstelling van de gezinnen en ook van een aantal vijftigplussers met een klein netwerk . Wat zou het fijn zijn wanneer u dit project net zo steunt als het product van de maand, want hoe fijn is het om aan het begin van de zomervakantie vele gezinnen, (maar ook enkele alleenstaanden) die zelf niet op vakantie kunnen te verrassen met een goed gevulde vakantie-tas.
Ik ben zeer benieuwd!
Namens de diaconie, Erika de Bruine   

 

Bericht van het ouderencomité

Donderdag 19 mei was de laatste middag van het ouderenmiddagen seizoen 2021-2022. Het was een door Corona onderbroken seizoen.
Het bezoek aan De Buurderij op de Padmosweg en het verhaal van Ad Groeneveld over Wajir konden nog doorgaan, maar in november werden alle middagen weer geannuleerd. Onze eerstvolgende middag was in februari, waar Jan Bluemink met films over Wilnis op het programma stond. Het was een drukbezochte middag. Daarna konden wij het “ aangepaste” programma weer vervolgen. Bijzondere indruk maakte de heer Boersma met de iconen en muziek bij het lijdensverhaal en Reinier Groeneveld met foto’s van begraafplaatsen van gesneuvelde soldaten, die hij tegenkwam op zijn reis, waarbij hij de weg volgde die ook de Canadese soldaten volgden na hun landing op Normandië.
Op onze laatste middag hebben wij in 5 groepen gesjoeld, getold, onze behendigheidsspieren gebruikt en geflipperd. Er waren prijsjes voor de winnaars en de verliezers en voor iedereen een heerlijk buffet.
Wij starten weer op 8 september om 14.30 uur in De Roeping met een spelmiddag, het begin van een leuk programma voor het seizoen 2022-2023.
Iedereen is welkom.

Het comité: Marrie, Joke, Gery, Lenie, Nel en Trudi

 

VAN BUITEN

Beste gemeenteleden,
Hierbij weer een update vanuit onze voedselbank. We draaien weer als vanouds van voor de corona. Corona heeft het cliënten aantal niet enorm doen stijgen. Wel hebben we veel nieuwe  toeleveranciers mogen verwelkomen in de coronaperiode. Zij helpen ons het productaanbod voor de gezinnen te verruimen.
We zien nu wel nieuwe aanmeldingen i.v.m. de hogere energiekosten en de prijsontwikkelingen in de supermarkten.
M.n. de werkende armen melden zich. (Het gaat hierbij om mensen met een jaarinkomen van € 35.000,- bruto per jaar) Dit zijn mensen die door hun inkomen geen recht hebben op toeslagen of gemeentelijke voorzieningen. En dus ook niet de energiecompensatie ontvangen die mensen met een bijstandsuitkering wel ontvangen. Maar wel ook te maken hebben met de hogere energierekening.
Ze vallen zo gezegd tussen het wal en het schip en houden onder de streep minder over dan een gezin met een uitkering en toeslagen.

Ook hebben we wat Oekraïense gezinnen geholpen. Zij krijgen weekgeld vanuit onze gemeente wat voldoende is voor het levensonderhoud, maar we helpen ze 4 weken om hun voorraadkast te vullen en op adem te komen.

Mede door jullie hulp (het maandproduct) kunnen we onze winkel aanvullen met producten die wij niet snel via andere kanalen ontvangen. En kunnen we onze cliënten een keuze bieden in onze supermarkt. Daarvoor namens de cliënten hartelijk dank!

Mocht u geïnteresseerd zijn in vrijwilligers werk bij onze voedselbank dan kunt u zich aanmelden bij Lisette Spoelder vrijwilligers@voedselbankderondevenen.nl
De werkzaamheden zijn voornamelijk op woensdag- en donderdagochtend.

Vriendelijke groet vanuit De Voedselbank,
Heleen Croonen

 

Kerkdiensten 2022

De diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden.
U klikt hiervoor op "Kerkdiensten", linksboven in uw scherm.
Hierna klikt u "Komende kerkdiensten" rechts op uw scherm.
Dan klikt u op de dienst die u gaat volgen en ziet u de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de verschillende bankrekeningen van de kerk.

 • Collecten voor de kerk kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de diaconie kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
 • Collecten voor de ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL30INGB0003959214 t.n.v Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis.

Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

Zondag 5 juni              Pinksteren
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Dat is echt veel”,Handelingen 2:1-24 / Ruth 2
Collecten                     : 1. ZWO Stichting Wajir
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Pie Lakerveld

Zondag 12 juni   
10.00 uur                    : ds. W. Nijsse,Hilversum
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Bij wie ben je thuis?”, Ruth 3
Collecten                     : 1. KIA Vakantietas
                                       2. Kerk
Bloemendienst            : Ineke Vrielink

Zondag 19 juni 
10.00 uur                    : ds. J.E. Schelling, Woerden
Kindernevendienst      : “Wat wil je nog meer?”, Ruth 4
Collecten                     : 1. Inloophuis ‘t Anker
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Bram de Vries

Zondag 26 juni              Maaltijd van de Heer 
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Na de dienst is er koffiedrinken         
Kindernevendienst      : “Wij gaan verder”, Lucas 9:51-62
Collecten                     : 1. ZWO
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Erika de Bruine

Zondag 3 juli   
10.00 uur                    : ds. P. Ravensbergen
Kindernevendienst      : “Wie wil het horen?”, Lucas 10:1-20
Collecten                     : 1. KIA onderwijs in India
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Pieta Lettink

Zondag 10 juli 
10.00 uur                    : ds. R.J. Blokland, Maarssenbroek
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “To do”, Lucas 10:25-37
Collecten                     : 1. Kliederkerk Wilnis
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Marrie den Braber

 

Agenda  

Maandag 6 juni

 • IKO fietstocht

Dinsdag 7 juni

 • Moderamenvergadering

Maandag 20 juni

 • Kerkenraadsvergadering (Heidag)

Donderdag 23 juni

 • Ringbijeenkomst “Jeugdwerk is geen eiland”

 20.00 uur in De Rank, Mijdrecht

Dinsdag 28 juni

 • Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur      

  de volgende is op 23 augustus

Elke donderdag inloopuur 14.00-15.30 uur in De Schakel

 

Uitgelicht

Binnenkort

Eredienst zondag 10 juli

10 jul 2022 - 10:00

Ouderenmiddagen 2022/2023

8 sep 2022 - 14:30

Najaarsmarkt

10 sep 2022 - 10:00