KerkVandaag maart april 2024

Maart / april 2024 59e  jaargang nr. 2
Digitale kopy dinsdag 7 mei vóór 18.00 uur naar e-mail:
kerkblad@pknontmoetingskerkwilnis.nl
 

Vasten, hoe doe je dat?

Misschien vast jij in de Veertigdagentijd. Vasten maakt je bescheiden en kwetsbaar. Vastte men in de tijd van de Bijbel eigenlijk ook? Piet van Midden, protestants predikant en docent Hebreeuws aan de Tilburg University, zocht het uit.

Als iemand in januari zegt: “Ik ga nu echt vasten”, dan weet je dat het niets anders betekent dan een poging om af te vallen. In de Bijbelse tijd was overgewicht niet zo’n probleem: de mensen waren slank. Als je een dik persoon tegenkwam, was dat zonder uitzondering iemand met een stevige positie. Die werd dan ook met jaloerse blikken nagestaard. 
Het gebod ‘Eer uw vader en uw moeder’ in de Tien Geboden is oorspronkelijk: ‘Houd uw vader en moeder op gewicht.’ In tijden van schaarste werd het voedsel namelijk vaak opnieuw verdeeld. Oudere mensen waren dan al snel de verliezende partij vanwege hun niet zo productieve ouderdom.
Rampdag als vastendag
Het Oude Testament is niet zo scheutig met informatie over vasten. Het belangrijkste moment voor het vasten nú is de verwoesting van Jeruzalem op 10 augustus van het jaar 70. Die rampdag is een vastendag geworden. Maar die komt natuurlijk niet voor in de Hebreeuwse Bijbel, want die werd al afgesloten in de eerste eeuwen vóór de christelijke jaartelling. Er was toen nog geen reden om te rouwen over de tempel.
Op de tiende dag van het joodse Nieuwjaar, de Grote Verzoendag, vasten joden van zonsondergang tot zonsondergang. Daarnaast zijn er nog vier vastendagen die verband houden met de verwoesting van de tempel. Dat is een donkere periode geweest, en dat is het nog. Sommige groepen eten dan geen vlees of voedsel dat in dierlijk vet is gebakken. En ze drinken ook geen wijn.
Ten overstaan van God
Wat heb je er allemaal aan? Allereerst dit: het vasten op de Grote Verzoendag is van een heel andere aard dan op een van de vier vastendagen. Grote Verzoendag volgt op tien dagen bezinning. Je houdt jezelf tegen het licht en dan moet je niet afgeleid worden door voedsel. Bovendien brengt vasten je in een wereld waarin vele duizenden dagelijks geen volledige maaltijd hebben.
En Jezus? Vastte Jezus ook? Nou en of. Het hoort zelfs bij zijn eerste optreden: Hij bracht als een ‘woestijnmonnik’ veertig dagen en nachten al vastend door in de woestijn. Je zou het ‘bezinningsvasten’ kunnen noemen. Daarmee kies je voor een wereld die bepaald om bezinning vraagt.
Maar verderop in de Bijbel lezen we (Marc. 2:18-20) dat de leerlingen van Johannes de Doper en de farizeeën wel vastten, maar de leerlingen van Jezus niet. Stonden die anders in hun geloof? Kennelijk wel. Jezus heeft er niet op aangedrongen dat ze zouden vasten. Waarschijnlijk deed Hij het zelf wel, in elk geval op Grote Verzoendag, maar dat is een beetje gissen.
Je vast als je bezinning zoekt, maar dat hoeft niemand te zien
Vermoedelijk hadden de farizeeën in Jezus’ dagen allerlei vastendagen uitgeroepen. Daar kon je voor kiezen. De tempel stond in elk geval nog overeind in die tijd. In Handelingen 27:9 lees je dat ‘de vasten’ achter de rug is, maar er staat niet welke vasten dat is. Het lijkt erop dat de Grote Verzoendag met vasten is uitgebreid en dat de plicht je te ‘verootmoedigen’ als vasten is opgevat.
Kennelijk kon je er ook mee stunten. In Matteüs vertelt Jezus een verhaal in drie delen over toneelspelers die stunten met aalmoezen: ‘Zie eens hoe rijk en goedgevig ik ben!’ Dan: ‘Zie eens hoe mooi ik kan bidden!’ En ten slotte: ‘Heb je wel in de gaten hoe vroom ik ben als ik vast?’ Jezus noemt hen hypocrieten. Je merkt hoe Hij erin staat: iemand financieel ondersteunen, bidden en vasten doe je ten overstaan van God. Je vast als je bezinning zoekt (Matt. 6:1-18) of als je verdrietig bent, maar dat hoeft niemand te zien of te weten.
Kwetsbaar
Vasten was en is in Israël zeer beperkt. De joodse traditie kent geen lange vastenperiodes, het blijft beperkt tot enkele dagen. Net als in de islam is er in de kerk wel een langere vastenperiode. In het christendom gaat het dan om de veertig dagen voorafgaand aan Pasen. Hier hoort ook de geschiedenis bij van Jezus, die veertig dagen vastte in de woestijn en door de Boze werd verzocht. Vasten maakt je bescheiden en kwetsbaar. De aarde is een woestijn, een plek waar duivelse machten zich thuis voelen. Maar het zal de Boze nog lang heugen.

Dr. Piet van Midden
Emeritus predikant en docent Hebreeuws aan de Universiteit van Tilburg

Tijdens het Avondgebed van woensdag 14 februari stond Jesaja 58 : 1-10 centraal en hebben de kerkgangers hun ideeën over wat vasten voor hen is opgeschreven.
Nadenken over de ontvangen informatie.

 • Sober eten en drinken, extra geven voor mensen en kinderen die dat nodig hebben.
 • Drink geen alcohol en eet geen pinda’s en chips
 • Stilstaan bij het leed van mijn medemens, medeleven tonen met als geheugensteun; geen alcohol.
 • Minder telefoon; vaker wegleggen, maximale schermtijd instellen, meer tijd voor lezen of schrijven in mijn dankbaarheidsboekje.
 • Niet iets speciaals.
 • Ingetogen, voorbereiden op een nieuwe tijd die aanbreekt.
 • Meer delen en aanwezig zijn voor anderen.
 • Eigenlijk niets speciaals maar te leven zoals je altijd doet en proberen goed te doen.
 • Bewustzijn in omgaan met eten, alcohol, sociale media, mijn gebed en medemens.
 • Extra bezoekje brengen aan alleenstaande.
 • Meer aandacht geven aan mijn medemens, minder op de iPad.
 • Meer luisteren naar mooie dingen als muziek, meer luisteren naar anderen.
 • Bewuster leven, meer bidden, goed zijn voor de mensen om ons heen, minder snoepen.
 • Minder snoepen en meer aandacht voor de medemens.
 • Wat minder snel boos worden op mijn werk, wat vaker bezoeken.
 • Bewust omzien naar die ander.
 • Gebed.
 • Positief denken in oplossingen.

Vastentips
Wat zijn concrete manieren om te vasten? Sommige mensen kiezen voor het tijdelijk afzien van alcohol, vlees en/of snoep. Anderen kiezen er bijvoorbeeld voor tijdelijk geen Netflix te kijken of sociale media te gebruiken. In de veertigdagentijdkalender van Petrus vind je verschillende suggesties. Daarbij is ook aandacht voor dingen die je in de vastentijd juist extra kunt doen, zoals voor iemand bidden, een kaartje sturen of iemand uitnodigen voor een maaltijd.

Speldenprikje

Een paar weken geleden haalden we Ruben uit school. Zijn tweelingbroer en grote zus moesten naar zwemles en hij kwam een middagje spelen. Onderweg naar Wilnis zingt en luistert hij graag naar liedjes maar we hadden op dat moment geen internetverbinding dus moest hij zelf wel zingen. Van achteruit de auto kwamen vrolijke noten:
Links rechts, stamp eens met je voeten………en iets met God in een circustent…….
Circustent en God? Sinds wanneer woont hij daar en waar heeft Ruben dat geleerd. Grappig. Bestond er in de Bijbel al een circustent?
Het  deed mij meteen denken aan lang geleden. Karel Eykman [1936-2022] was schrijver, theoloog, dichter en liedjesschrijver. Hij bracht zijn eerste kinderbijbel uit in 1977. Woord voor Woord; een Bijbel in kindertaal, vernieuwend en vooral mooi geïllustreerd. En ja in de eerste druk was een patattentje getekend in de woestijn bij het verhaal uit de Uittocht uit Egypte. Grote ophef, de eerste druk werd uit de handel gehaald maar de toon was gezet. Woord voor Woord werd door velen te  modern gevonden. Alhoewel; wie is er niet groot geworden met de door hem geschreven verhalen die door Aart Staartjes verteld werden op de televisie?
En dan nu 2024, meer dan 50 jaar later, komt er ineens weer een tent in een liedje voor en dat wordt met grote vrolijkheid bij ons thuis gezongen.

links rechts
stamp eens met je voeten
doe maar met ons mee
inks rechts
stamp eens met je voeten
dat gaat best oké
links rechts
klap eens in je handen
doe maar met ons mee
links rechts
klap eens in je handen
dat gaat best oké

refrein:
er is altijd iets
waar je goed in bent
jij bent ook een ster
in deze circustent
God heeft jou zelf gemaakt
gaf je veel talent
laat iedereen maar zien
waar je goed in bent

https://youtu.be/rLX-EpQAyp0
Met dank aan Ruben,
Joke van Vliet – van Es

 

Veilige gemeente

Onze gemeente wil graag een verbindende gemeente zijn. Vanuit de Bijbelse gedachte, willen wij mensen in onze samenleving bij elkaar brengen, binnen- en buitenkerkelijk, om onderlinge betrokkenheid en betrokkenheid bij de samenleving te stimuleren. Wij zijn een open en gastvrije gemeente, waarin ruimte en respect is voor diversiteit in geloofsbeleving. Persoonlijk contact en betrokkenheid bij hetgeen dat ons persoonlijk bezighoudt, is daarbij van groot belang. 

Vanuit deze kernwaarden, willen wij onze gemeenteleden een “veilig thuis” bieden.
Maar: In elke gemeente zijn slachtoffers van geweld, misbruik of onveilige machtssituaties, in hun thuissituatie of zelfs in de kerk. Daar willen en mogen we niet voor wegkijken!
Daarom zijn er binnen onze kerk vertrouwenspersonen waarbij gemeenteleden te raden kunnen gaan. Zij zullen in alle gevallen een luisterend oor bieden.

Ad Groeneveld
Email: adr.groeneveld@gmail.com

Elzeline Strijker
Email:  elzeline.strijker @ classisutrecht.nl

Ploni Robbers
Email: ploni.robbers @ classisutrecht.nl

 

Veiligheid en de rol van het College voor Kerkrentmeesters

Veiligheid heeft ook te maken met technische zaken:
            Veiligheid in en rond het kerkgebouw
            Risico-inventarisatie voor gebouw en omgeving
           Omgaan met incidenten
           Aanstellen van BHV-ers.

In geval van een calamiteit en/of een ontruiming zijn kerkenraadsleden, het College van Kerkrentmeesters en de kosters op de hoogte van de regels. Aan iedereen de vraag om hun aanwijzingen, indien nodig, op te volgen.

 

Wij zoeken in de kerkenraad diakenen en ouderlingen voor het pastoraat. We komen u misschien vragen.

De Protestantse Kerk is een presbyteriale kerk waarin de leiding van een gemeente is toevertrouwd aan het presbyterium, letterlijk ‘vergadering van oudsten’ ofwel de kerkenraad Daar komen de ambten bijeen. Samen geven zij leiding aan de gemeente. Besluiten worden in gemeenschappelijk beraad genomen. 

De kerkenraad geeft leiding aan het leven en werken van de gemeente.

Geestelijk leidinggeven 
Het is goed om eerst even stil te staan bij het kerkelijke karakter van ambtelijke vergaderingen. In ordinantie 4-1 van de kerkorde wordt dat als volgt omschreven:
De ambtelijke vergaderingen, waaraan de leiding in de kerk is toevertrouwd, verrichten hun werk luisterend naar de Heilige Schrift en in onderlinge saamhorigheid.
Kort en krachtig: geestelijk leidinggeven is in essentie samen - luisterend naar Gods Woord - je werk doen. Dit komt niet in de plaats van andere aspecten van leidinggeven en besturen, maar voegt er iets aan toe; het is een extra dimensie van het leidinggeven in de kerk. 

Besluiten nemen
Deze omschrijving in de kerkorde heeft invloed op de manier waarop besluiten worden genomen. Ordinantie 4-5 van de kerkorde zegt daarover onder meer:
In alle kerkelijke lichamen worden besluiten steeds na gemeenschappelijk overleg en zo mogelijk met eenparige stemmen genomen. 

'Eenparig', oftewel 'eensgezind'. Hierin onderscheidt de kerk zich ten opzichte van andere besturen waar over het algemeen met een meerderheid besluiten worden genomen. In de kerk ligt de nadruk op de eensgezindheid, en dus op het horen van de minderheid en het zo mogelijk meenemen van haar wijsheid in de besluitvorming. Die eensgezindheid in besluitvorming is een vrucht van het samen luisteren naar Gods Woord en daarmee een vorm van geestelijk leidinggeven.

Zeven mensen in de kerkenraad
Om aan alle basistaken van een gemeente inhoud te kunnen geven, dient een kerkenraad te bestaan uit alle ambten. Er zijn er drie: het ambt van predikant, van ouderling en van diaken. De ouderling-kerkrentmeester belast met beheerstaken, is een specialisatie binnen het ambt van ouderling. De kerkorde benoemt de ouderling-kerkrentmeester als vierde ambt apart.

In de kerkenraad moeten deze vier ambten worden vervuld. Gezien het takenpakket van een gemiddelde gemeente is vier ambtsdragers als ‘leiders van de gemeente’ echter te weinig. Het kerkordelijk minimum voor de kerkenraad is daarom gesteld op een predikant, twee ouderlingen, twee ouderlingen-kerkrentmeesters en twee diakenen.

De taken van een kerkenraad
Dan de taken. Het mooie is dat de kerkenraad alles mag regelen wat hij kan regelen. Alles wat hij niet kan of wat beter samen kan, is aan de classicale vergadering en/of de generale synode toevertrouwd. 

In de kerkorde van de Protestantse Kerk zijn de taken van de kerkenraad uitgebreid beschreven. In de nieuwe toelichting op de kerkorde worden deze verantwoordelijkheden als volgt samengevat:

1. Het leven en werken in de gemeente
Dit valt uiteen in drie taken:
- de zorg voor de dienst van Woord en sacramenten, ord. 5, 6 en 7
- het leidinggeven aan de opbouw van de gemeente in de wereld
- de zorg voor de missionaire, diaconale en pastorale arbeid en de geestelijke vorming, ord. 8 en 9.

2. Beleidsplan
De kerkenraad heeft tot taak het vaststellen van een beleidsplan ter zake van het leven en werken van de gemeente.

3. Opzicht
Opzicht in de zin van herderlijke zorg en vermaan, geen tuchtmaatregelen.

4. Vermogensrechtelijke aangelegenheden
De kerkenraad is eindverantwoordelijk voor de vermogensrechtelijke aangelegenheden van de gemeente, waaronder de diaconie. De dagelijkse verzorging van deze aangelegenheden is toevertrouwd aan de colleges van kerkrentmeesters en diakenen. 

5. Naar buiten
Er zijn drie taken die betrekking hebben op de omgeving van de gemeente:
- In samenwerking met andere gemeenten de vitaliteit van de gemeente bevorderen en formatieplaatsen van voldoende omvang voor predikanten in stand houden/verkrijgen.
- Oecumene, uitgewerkt in ord. 8-5 en 8-6.
- Het bespreken van zaken die door de classicale vergadering worden of zijn behandeld.

6. Regelingen
Het vaststellen van de plaatselijke regelingen, nader beschreven in ord. 4-8 lid 5 en 7, en Toelichting op de Kerkorde door Bos & Koffeman 2019, p. 130-131.

Het is een groot pakket aan taken. Twee colleges staan de kerkenraad bij in de verzorging van een deel van die taken: het college van diakenen (diaconale arbeid) en het college van kerkrentmeesters (vermogensrechtelijke aangelegenheden ofwel kerkbeheer).

Het moderamen van de kerkenraad
De kerkorde geeft aan dat de kerkenraad uit zijn midden een moderamen (dagelijks bestuur) kiest dat onder meer tot taak heeft het voorbereiden, samenroepen en leiden van de bijeenkomsten van de kerkenraad, en de uitvoering van besluiten waarvoor geen anderen aangewezen zijn. Het moderamen bestaat uit minimaal drie ambtsdragers (waaronder de voorganger) en de volgende drie functies:  preses (voorzitter), scriba en assessor (vice-voorzitter).

Denkt u na het lezen van dit artikel [bron: PKN] ik wil daar mijn schouders wel onderzetten, laat het weten. De kerkenraad in Wilnis is een betrokken groep mensen waar hard wordt gewerkt, veel wordt gelachen en we allemaal graag willen dat ons kerkje blijft.
Laat het ons weten, we gaan graag met u in gesprek.

 

Nieuws uit de kerkenraad, gehouden op 22 januari 2024

De kerkenraad heeft gesproken over:

1. Het onderwerp veiligheid.
      Zie het artikel in dit kerkblad.

2. Het beroepingswerk: dit komt als vast punt op de agenda te staan. De solvabiliteitsverklaring is binnen en is 1 jaar geldig. De verklaring betekent, dat je een langere termijn (11 jaar) een predikant voor 50% kunt onderhouden.

3. De toekomst gemeente: 10 februari is de bijeenkomst met de kerkenraad van de Morgensterkerk uit Vinkeveen geweest.

4. Vacatures: Er worden namen genoemd van gemeenteleden die we kunnen benaderen voor het ambt.
Erika de Bruine- van Selm  wil het scribaat op zich nemen, maar dan moeten er wel twee diakenen bij komen, die haar taken overnemen, en heel graag ook 1 ouderling erbij. Rolf Verkaik is nog een jaar ouderling, Loes Corthals maakt haar termijn af en Ruud den Boer gaat een tweede termijn als ouderling kerkvoogd aan. De kerkenraad is dankbaar dat Erika, Rolf, Loes en Ruud nog in de kerkenraad blijven. We hopen op nieuwe mensen die zich vooral op diaconaal gebied willen inzetten.

5. De KR besluit Ron Scherpenzeel te benoemen als penningmeester van de Ontmoetingskerk bij het vertrek van Rianne Angenent. We danken Rianne voor het werk wat zij gedaan heeft.

6. Op de nieuwe website komt een deel met een besloten gedeelte waarvoor een wachtwoord nodig is, b.v. voor privacygevoelige onderwerpen zoals het kerkblad, de gemeentebrief, een ledenlijst en fotoalbums. 
Eind dit jaar moet het frame van onze website veranderd worden, daarom zoeken we nog iemand erbij die met de website aan de slag wil.

7. Tijdens de moderamenvergadering van 4 maart wordt het financiële jaaroverzicht van 2023 besproken. Dit zal ook gebeuren tijdens de voorjaarsledenvergadering.

8. De kerkenraad kijkt terug op hele mooie diensten: kerstavond, kerstmorgen, scholendienst en kijkt vooruit naar de diensten rond Pasen. Wij zijn verheugd dat zoveel mensen zich hiervoor inzetten.

Kliederkerk: zondag 17 maart van 15.00 uur  - 16.30 uur

Kliederkerk is een vorm van kerk-zijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen ontdekken. Eén zondag in de maand organiseren we een gezellig uurtje (vanaf 15.00 tot ongeveer 16.30 uur) vol knutselen, spelletjes doen, koken en vooral lekker kliederen rondom een Bijbels verhaal. En wat is er nu leuker om dit met het hele gezin te doen?! Gezinnen met kinderen (ongeveer van de basisschoolleeftijd), opa’s, oma’s of andere begeleiders zijn weer van harte welkom om er samen een gezellig uurtje van te maken.
Benieuwd wat we zoal doen tijdens de Kliederkerk? Bekijk dan de website voor verslagen en foto’s, of kom een keertje meedoen in De Schakel.

De andere data kunt u vast in de agenda zetten:
21 april
26 mei

 

Vanuit de taakgroepen

Diaconie 

Dienstverlening uit liefde tot God

Het thema van Kerk in Actie voor deze 40-dagentijd is:
  “Ga mee!”.  We willen meelopen in de bonte stoet van Jezus’ volgelingen. Zo ontmoeten we in de verhalen en filmpjes die we bij de collectes zien en horen, mensen uit alle streken van de wereld, met andere achtergronden en culturen. Een kleurrijk gezelschap van gelovigen die van elkaar leren, naar elkaar omzien en hun geloof in God delen. In deze Veertigdagentijd hebben we, of gaan we nog collecteren voor gemeenschappen in Colombia, Rwanda, Indonesië, Oeganda, Libanon en Nederland.
Zo willen wij mee gaan in de wereldwijde beweging van geloof hoop en liefde.

Fijn dat velen van u meeschreven met de paasgroet-kaartenactie voor mensen in detentie.
De kaarten zijn ontworpen door enkele gevangenen zelf.
Mooie afbeeldingen met het thema : “Ga mee, van donker naar licht.”
Deze tekeningen spraken mij erg aan, omdat het alles  te maken heeft  met wat er nu in de wereld gebeurt. Oorlogen, honger, geweld, bedrog, uitbuiting en regeringsleiders die hun volk democratie onthouden. Het is zo vreselijk donker in de wereld. Maar ik zag ook  op de afbeelding het optrekken naar het licht. Dat we moed blijven houden om op te staan en  mee te gaan op weg naar Pasen.  En als extra bemoediging hoorde ik het verhaal van een orgelbouwer in opleiding: De pijpen van een orgel  worden zo gemaakt, dat  ze langer doorklinken dan de stemmen van de zingende mensen in de kerk. Dit om te laten horen dat  God  het laatste woord heeft.

We collecteren de komende tijd voor :
17 maart is de collecte voor KIA Zending in Rwanda   De collecte is bedoeld voor het project: Leerzame stripverhalen voor kinderen in Rwanda “.
28 maart: In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer. Gewoontegetrouw steunen we dan onze eigen ZWO projecten, “Op zoek  naar veiligheid” van KIA ” Stichting Welzijn Wajir”,  en Kasfooc van Jackson Boge Ominde.
31 maart  de KIA Paascollecte voor het werelddiaconaat in  Colombia: Kansrijke jongeren opleiden in de horeca.
7 april is de collecte bestemd voor het Johannes Hospitium.
14 april KIA Zending in Rwanda.  Voor kerken daar als plek van hoop, hulp en verzoening.
21 april Inloop huis het Anker in Mijdrecht, centrum voor patiënten en familie om te leven met of na kanker.
28 april Stichting Exodus . Deze stichting biedt op verschillende manieren begeleiding aan (ex) gedetineerden om na hun straf succesvol terug te keren in de samenleving.
5 mei KIA Noodhulp aan Oekraïne. Steun voor inwoners en ontheemden.
9 mei Collecte voor ons eigen jeugdwerk.
12 mei KIA Binnenlands Diaconaat Nederland: Kerk zijn met en voor elkaar.

Namens de diaconie,
Loes Corthals

 

Van de taakgroep Eredienst

De Taakgroep Eredienst is zoals we dat al jaren doen aan de slag gegaan met het samenstellen van de liturgieën voor de Paascyclus en omdat Pasen vroeg valt dit jaar zijn we ook vroeg begonnen.

‘Ga mee…de weg naar Pasen,’ het thema van de veertigdagen kalender. De weg naar de
De Stille Week:
Witte Donderdag  28 maart 19.30
Goede Vrijdag      29 maart 19.30
Stille Zaterdag      30 maart 22.00  Paaswake                       
Eerste van Pasen 31 maart  9.45 voorzang, 10.00 Eredienst.

Over Witte Donderdag:
Deze viering vieren we samen met de gemeente van De Morgenster te Vinkeveen.
Deze gemeente vond ds. Arianne Geudeke bereid om aldaar de paascyclus te verzorgen. In 2023 vierden we in de kerkzaal van de Morgenster voor het eerst gezamenlijk de dienst van Witte Donderdag, daarom dit jaar opnieuw deze gezamenlijke dienst maar nu in de kerkzaal van de Ontmoetingskerk te Wilnis, zoals destijds al was afgesproken. Deze gemeente vond ds. Marijke Kraak bereid de Paascyclus te verzorgen.
De beide predikanten hebben de diverse onderdelen van de liturgie onderling verdeeld.
Ds. Arianne Geudeke neemt ons mee vanaf het begin tot aan de dienst van Brood en Wijn. Ds. Marijke Kraak neemt het dan over en nodigt ons om met haar de Maaltijd van de Heer te vieren.

Bij het samenstellen van deze liturgie schoof ook aan Mieke de Haan uit Vinkeveen.
Gezamenlijk ‘vijf vrouwen sterk’, hopen we dat we een goede en mooie dienst gaan meemaken en wie weet maken we voor 2025 de gehele cyclus samen.
In het komende kerkblad of weekbrief leest u veel meer over hoe we als taakgroep invulling hebben gegeven aan de ‘Drie dagen van Pasen’  zoals de cyclus ook vaak  genoemd wordt. (In de Paaswake viering heeft de taakgroep gekozen voor een orde van dienst die anders verloopt dan voorgaande jaren: verrassend wellicht.)

De taakgroep eredienst nodigt u/jou van harte uit Jezus’ lange, moeilijke weg van verwachting en verlangen naar bevrijding, opstanding en nieuw leven mee te beleven en te vieren. ‘O, vlam van Pasen steek ons aan, de Heer is waarlijk opgestaan.’ Lied 637.

Ds. Arianne Geudeke en ds. Marijke Kraak, Mieke de Haan, Judith Kroon en Roeline Elzes,
wensen u en jou Gezegende en gelukkige Paasdagen.

 

Een citaat uit de veertigdagenkalender 2024

‘In de Stille Week horen we welke weg Jezus met God gaat. Wat een bijzondere week is dit. Alle pieken en dalen van een mensen leven worden erin weerspiegelt…’

Op de 6e zondag van Pasen 24 maart: Palmpasen, begint het verwachten…
Jezus wordt enthousiast binnengehaald in Jeruzalem ‘Stad van de vrede’ Hosanna!
Zou de bevrijding van het gewapende conflict dat al 50 jaar duurt eindelijk nabij zijn?
Dat verwachtingsvolle loopt uit op een bittere teleurstelling en hoop op de komst van het Koninkrijk van God lijkt de bodem ingeslagen.
Vervolgen we verder de weg van Jezus naar ‘De drie dagen van  Pasen’

Witte Donderdag - 28 maart
In de Psalmlezing van Huub Oosterhuis van Psalm 105 tafel beluisteren we het (Exodus)verhaal van het Joodse volk. Eeuwen later horen we hoe de evangelist Johannes ons het verhaal van ‘de voetwassing’ vertelt. Het verhaal dat eindigt met de woorden: Toen hij hun voeten gewassen had, deed hij zijn bovenkleed aan en ging weer naar zijn plaats. ‘Begrijpen jullie wat ik gedaan heb? ‘
Wij gedenken dat Jezus met zijn leerlingen opgaat naar Jeruzalem om daar het Pesach maal voor te bereiden en te vieren en wij maken ons op om de Maaltijd van de Heer te vieren met de woorden en gebeden van het Tafelgebed: ‘U zegenen wij Eeuwige, om de liefde ons aangedaan, om de morgen ons toegesproken.’

In de overgang naar Goede Vrijdag wordt de liturgische tafel leeg gemaakt en we volgen Jezus’ weg naar het lijden dat gaat komen van doodsangst en verlatenheid in de hof van Getsemane naar de gevangenneming.

We zingen: ‘Bleibet hier und wachet mit mir’ en verlaten in ‘doodse’ stilte een donkere kerk.

Goede Vrijdag - 29 maart
‘Moeten wij niet wakker zijn en met open ogen bidden? Moeten wij niet bij Hem zijn?’

We verlaten Getsemane en lezen uit het Marcus evangelie hoe Jezus zijn weg vervolgt en wij met Hem, naar het huis van de Hogepriester naar het pretorium van Pilatus en uiteindelijk naar de kruisiging op Golgota. Het wordt de lijdensweg van marteling, uiterste verlatenheid en een pijnlijke dood.

Waar was jij toen men Hem gekruisigd had? Erbarm U, erbarm U’
Zo klinkt de eerste regel uit ‘Aanklacht onder het kruis.’ (liedboek 585)
We doven de Paaskaars als Jezus zijn laatste adem uitblaast onder het slaken van een luide kreet en zingen ‘Laten wij dan nu begraven…’ Na dit lied verlaten we opnieuw in ‘doodse’ stilte een donkere kerk.

Stille Zaterdag - 30 maart
Op de liturgische tafel staat de Menora, de zevenarmige kandelaar die het joodse volk tot op de dag van vandaag doet herinneren aan het Eeuwig Licht dat God is

Nog is de kerkzaal is gehuld in donkerte, stilte en leegheid maar orgelspel zal de stilte spoedig verdrijven en na een gebed brengt de diaken het Licht van Pasen (de Paaskaars) naar binnen en roept: ‘Het Licht van Christus’ waarop wij antwoorden: ‘Heer wij danken U’ Wij vervolgen onze weg, de weg van dood naar het feest van het voorbij gaan naar overgang en doen dat in zeven Bijbellezingen omlijst door de woorden van een gedicht  over Licht en Leven en het aansteken van de kaarsen van de Menora. We bewegen ons met woorden over Schepping-Verbond, Bevrijding, trouw en nieuw leven naar Opstanding.

We gedenken onze doop en belijden ons geloof om de weg uiteindelijk te beëindigen bij het doorgeven aan elkaar van Het Licht van Christus.

Eerste van Pasen - 31 maart

‘De Heer is waarlijk opgestaan…’

Want als er iets is opgestaan vannacht
                    is het onze moed te doen als hij
Als er iets is opgestaan in deze vroege ochtend
                   is het onze wil hem te volgen.
Als er iets is opgestaan is het ons geloof
                  dat het donker niet het laatste woord spreekt
Als er iets nieuw is deze dag
                 is het onze liefde geboren uit Hem                                     
                en bestemd voor de wereld.
Want als  er iets is opgestaan is het ons antwoord op:
                ‘Heb je mij lief?’

(Uit de 40dagen liturgiegids 2020)

VANBINNEN

Bericht van het ouderencomité

Nu het kerkblad maar één keer per twee maanden uitkomt, moeten we als comité goed opletten om U tijdig op de hoogte te brengen van interessante middagen. Gelukkig zorgt de redactie ervoor dat de onderwerpen, zoals in ons programma staan, in het kerkblad komen, maar soms willen we ook extra aandacht schenken aan een onderwerp waarvan wij denken dat het voor meer mensen interessant is.
Zo is er donderdagmiddag 14 maart een “eigen invulling”. Wim van der Vliet wil dan graag wat over het spinnen en baggernetten breien laten zien en wie weet wat er deze middag nog meer te doen is.
Op donderdagmiddag 28 maart, Witte Donderdag, komt Ds. Erick Versloot en met hem bereiden wij ons voor op Pasen. Dat belooft ook weer een mooie middag te worden.
Na de spelmiddag op 11 april, neemt de heer Piet ten Kate op 25 april ons mee op Pelgrimspad. Dit kan, terwijl wij op onze stoel kunnen blijven zitten!
Donderdag 16 mei is er weer een spelmiddag.
U bent van harte welkom in De Roeping, Kerkstraat 12 te Wilnis, aanvang 14.30 uur, einde 16.30 uur. Thee en koffie is gratis, er gaat wel een koffiebusje rond.

Graag tot ziens,
Het comité

Plantenverkoop                                                                                                    

Zaterdag 4 mei willen we weer een plantenverkoop houden op het kerkplein van de ontmoetingskerk. Vanaf 9.00 uur tot 14.00 uur. Noteer de datum vast in uw agenda. Nadere informatie in de weekbrief in april.     

Alie Vis

 

VANBUITEN

Passie- en Paasconcert

Vrijdag 15 maart is het zover. Christelijk Gemengde Zangvereniging “Excelsior” en Christelijk Mannenkoor “Immanuël” presenteren op een bijzondere manier hun Passie-en Paasconcert.
Enkele maanden hebben beide koren hard gestudeerd om een zo mooi mogelijk repertoire ten gehore te kunnen brengen. Dit alles onder de bezielende leiding van hun dirigenten. Voor “Excelsior” uit
Kockengen is dat Wim de Penning en voor “Immanuël”  uit Mijdrecht/Wilnis is dat Jan Verhoef.
Beide in onze regio bekende en geliefde dirigenten die hun vak verstaan en de uit te voeren stukken aan de koorleden op de hun bezielende manier weten over te brengen. Ook de begeleidende musici hebben op- en met hun instrumenten hun uiterste best gedaan om er met elkaar een mooi geheel van te kunnen maken. En natuurlijk is ook aan samenzang gedacht.
Wij willen U dit graag laten horen en zien op D.V. 15 maart a.s. in de Janskerk te Mijdrecht.
Toegang is vrij maar, zoals u zult begrijpen een collecte voor de onkosten bij de uitgang.
Laat dit niet aan u voorbij gaan en noteer de datum vast in uw agenda.
Wij ontmoeten u graag op vrijdag 15 maart in de Janskerk, Janskerkplein 1 te Mijdrecht aanvang 20.00 uur.

 

Doe je mee met de Jeugd Alpha of Going Deep?

Wat denk jij? Is er meer?
Doe mee met de interkerkelijke Jeugd Alpha of Going Deep groep om hier achter te komen! Het is iedere dinsdagavond om 19.00 uur vanaf 2 april. De Alpha avond bestaat uit samen eten, een spel, Alpha film of spreker + discussievragen en daarna chillen (poolen, tafeltennis & kletsen). De Alpha is er voor alle jongeren uit de regio met een leeftijd van 12 t/m 17 jaar of 18+. De Going Deep groep (18 t/m 30 +-) gaat meteen na het eten naar een eigen ruimte voor een verdiepend onderwerp.

Alpha en Going Deep vindt plaats op de locatie van De Weg, industrieweg 38F Mijdrecht (boven karwei). Gezamenlijk opgeven kan en neem vooral vrienden en vriendinnen mee! De Alpha en Going Deep is geheel gratis! Check de flyer voor alle data! Laat even weten of je komt door te Whatsappen naar 0657290149, zodat we weten voor hoeveel jongeren we eten nodig hebben. Na de Alpha willen we nog wat toffe activiteiten gaan doen, zoals met elkaar varen en zwemmen op de Vinkeveense Plassen en een BBQ. Hopelijk zien we je de eerste Alpha en Going Deep avond op dinsdag 2 april om 19.00 uur! 

(Leest u dit als ouder, opa of oma van de doelgroep, daag dan vooral uw kind of kleinkind uit om mee te doen! Als u een gift wilt overmaken, speciaal voor de interkerkelijke Jeugd Alpha, dan kan dit via het rekeningnummer van De WEG. IBAN: NL49 RABO 0128 4555 94 met Jeugd Alpha in de omschrijving!) 

 

Rust, ritme ruimte

Aan het begin van deze Veertigdagentijd leest Rebecca Schoon het boek van Esther Kouw waardoor ze opnieuw ontdekt hoe ze meer rust in haar leven kan brengen.

Persoonlijke ervaringen

Esther Kouw begint haar boek met een indrukwekkend persoonlijk verhaal. Ze moest meerdere operaties ondergaan. In die periode leerde ze veel over zichzelf, soms tegen wil en dank. Door alle emoties die daarbij kwamen kijken en de noodzaak tot herstellen en uitrusten, werd ze gedwongen met zichzelf en haar lijf om te leren gaan. Ze raakte in dat proces geïnspireerd door de Benedictijnse leefregels, het kloosterleven, en wat ze daar in het dagelijks leven van kon leren. In haar boek lees je dit leerproces van heel dichtbij: hoe ze de belangrijkste waarden langzaam heeft geïntegreerd in haar leven. Ze schrijft eerlijk en persoonlijk en schuwt niet de struikelblokken en haar kwetsbare kant. Het raakte mij, en ondanks onze verschillende levens herkende ik veel van haar verhaal.

'In alles klinkt door: je mag elke dag opnieuw beginnen'
Rust door het lezen
Ook ik heb me lang geleden laten inspireren door het kloosterleven. Maar telkens raken deze inzichten weer wat op de achtergrond. Ik heb dan zo’n boek nodig om me weer te herinneren aan het gegeven dat stilte, adempauzes en een vast ritme heilzaam kunnen zijn. Op het moment worstel ik met de beginselen van de overgang: vermoeidheid, sombere momenten, een onrustig lijf. Op mijn werk ben ik omringd door jonge mensen, dus ik probeer hun tempo bij te benen, maar mijn lijf roept vaak: stop! En dus komt dit boek als geroepen. Al lezende denk ik regelmatig: o ja, zo kan het ook. Alleen al door het lezen daalt er meer rust over me heen. 
Aandachtig en bewust leven
Het boek bestaat uit drie delen: rust, ritme en ruimte. In elk van die delen beschrijft Esther Kouw eerst haar eigen verhaal en proces, vervolgens hoe dat in kloosters wordt ‘geleefd’, en daarna vertaalt ze die levenskunst naar haar en ons eigen leven. Ten slotte geeft ze ons een aantal oefeningen mee. De drie Benedictijnse geloftes heeft zij omgedoopt tot: Stil, Luister, Accepteer en Kies. Stil zijn en niets doen kan soms nutteloos voelen. Maar je kunt voorbijgaan aan jezelf als je alleen maar ‘doet’. Door stil te zijn, kom je onverwerkte gevoelens tegen of bijvoorbeeld je diepste verlangen. Je wordt je bewuster van wat er vanbinnen leeft. Vervolgens kun je ook beter naar jezelf en de ander luisteren. Echt met aandacht luisteren. En zo gaat ze één voor één haar ‘geloftes’ langs en maakt ons bewust van hoe je aandachtiger en bewuster kunt leven. 
Stilte is iets wat je moet leren. (…) Om dieper door te kunnen dringen in het eigen leven, het zijn. (pag. 55)

Rust en overzicht
In de periode dat ze toeleefde naar haar tweede operatie was ze erg onrustig en kostten de bange gedachten haar veel energie. Ze merkte ineens dat ze altijd weinig ‘lucht’ had ingebouwd in haar agenda. En dat het gebrek aan ritme haar een opgejaagd gevoel gaf. Haar hoofd was daardoor eigenlijk altijd ‘vol’ of ‘aan’. Ze omschrijft hoe ze langzaam, in een periode dat daar ruimte voor was, het kloosterritme vertaalde naar haar eigen leven. Ze werd zich bewust van wat zij nodig had op een dag en wat zij aankon. Door vallen en opstaan weliswaar. Niks lukt ineens van de ene op de andere dag. En vaak moet je eerst diep gevallen zijn om echt te kiezen voor een andere levensstijl. Wat bijvoorbeeld kan helpen is de kunst van het beginnen, de aandacht tijdens een activiteit en het op tijd stoppen ervan. Als de klokken luiden, leg je je werk neer. Ik schreef er al eerder een blog over. Zo kan een eigen gekozen dagritme rust en overzicht geven en dat vertaalt zich naar je hoofd en je lichaam.
Ons gebrek aan tijd hangt samen met het uitbannen van het ritme uit onze tijd. (…) Want ritme laat je de tijd beleven. Ritme schept tijd. (pag. 106)

Andere keuzes
Na periodes van operaties, herstellen, opnieuw een leven opbouwen, nieuwe inzichten en bevindingen en het inbouwen van meer rust en ritme in haar leven, deed Esther Kouw een ontdekking. In de ruimte die ontstond kon ze bewuster voelen wie ze nou eigenlijk ten diepste was. Ze merkte dat ze niet meer blij werd van haar oude baan, nam ontslag en vond een nieuwe baan. Uiteraard nam dit proces lange tijd in beslag en daar maakt ze ons deelgenoot van. De nieuwe Esther maakte andere keuzes, voelde de ruimte om meer zichzelf te zijn. 

Elke dag opnieuw beginnen
De Benedictijnse leefwijze geeft volgens Esther Kouw ruimte. Ruimte om naar binnen te keren, ruimte voor oefening, ruimte voor eenvoud, ruimte voor roeping en ruimte voor vertragen. En in alles klinkt door: je mag elke dag opnieuw beginnen. 'Ik heb geleerd compassie te hebben met mezelf en de ander, en ik ervaar steeds meer dat de kleine dingen in het leven de grootse dingen zijn.'
Als je voorbij dit alles durft te gaan, kom je uit op de bodem van je ziel. Daar is het ego niet aanwezig. (…) Daar gaat het enkel om het zijn. Het zijn van wie jij werkelijk bent. (pag. 149)

Rebecca Schoon
theatermaker en columnist

 

Kerkdiensten 2024

De diensten zijn te beluisteren en te bekijken via kerkradio en internet, www.pknontmoetingskerkwilnis.nl
Ook de liturgie van deze diensten kunt u op de website vinden.
U klikt hiervoor op "Kerkdiensten", linksboven in uw scherm.
Hierna klikt u "Komende kerkdiensten" rechts op uw scherm.
Dan klikt u op de dienst die u gaat volgen en ziet u de tekst hoe u de liturgie kunt openen.

Wilt u een bijdrage voor de collecten geven, dan kunt u dit overmaken op de verschillende bankrekeningen van de kerk.

Collecten voor de kerk kunt u overmaken op de bankrekening van de kerk, NL39RABO0369603982 t.n.v. Gereformeerde Kerk Wilnis.
Collecten voor de diaconie kunt u overmaken op de bankrekening van de diaconie, NL16RABO0369604008 t.n.v. Diakonie Geref. Kerk Wilnis.
Collecten voor de ZWO kunt u overmaken op de bankrekening van de ZWO, NL30INGB0003959214 t.n.v Zendingscommissie der Gereformeerde Kerk Wilnis.

Overmaken s.v.p. altijd onder vermelding van het doel dat u wilt steunen en de zondag waarop dit op het rooster staat.

Zondag 17 maart          5e van de 40dagentijd       
10.00 uur                    : ds. G. Landman, de Bilt
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : “Een boodschap voor jou”, Johannes12:20-33
Collecten                     : 1. 40dagentijd project Zending Rwanda stripverhalen voor kinderen
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Pie Lakerveld

Zondag 24 maart         6e van de 40dagentijd 
10.00 uur                    : ds. G.Y. Vellenga, Baambrugge
Tienernevendienst      : Geloven en Geweld – schilderijen maken
Kindernevendienst      : “Op weg naar Jeruzalem”, Marcus 11:1-11
Collecten                     : 1. Noodhulp voor Israël en Gaza
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Bram de Vries

Witte Donderdag 28 maart Maaltijd van de Heer 
19.30 uur                    : ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis
Collecte                      : ZWO projecten                                              

Goede Vrijdag 29 maart
19.30 uur                    : ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis         

Stille Zaterdag 30 maart
22.00 uur                    : ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis 

Zondag 31 maart         Pasen 
9.45 uur                      : ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis
Kindernevendienst      : “ Waar ben je?”, Johannes 20:1-18
Collecten                     : 1. 40-d project werelddiaconaat: Colombia kansarme jongeren
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Erika de Bruine

Zondag 7 april
10.00 uur                    : ds. G.Y. Vellenga, Baambrugge
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      : 
Collecten                     :  1. Johannes Hospitium
                                       2. kerk
Bloemendienst            : Pieta Lettink

Zondag 14 april  
10.00 uur                    : ds. M. Kraak-Verdonk, Wilnis
Kindernevendienst      :
Collecten                     : 1. KIA Zending Rwanda kerk plek van hoop, hulp en verzoening
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Marrie den Braber

Zondag 21 april   
10.00 uur                    : ds. E.J. van Katwijk, Nederhorst den Berg
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      :
Tienernevendienst      : Geloven en weten – in gesprek
Collecten                     : 1. Inloophuis Het Anker
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Richt Bouma

Zondag 28 april
10.00 uur                    : ds. A. Buitenbos, Ouderkerk a/d Amstel
Kindernevendienst      :
Collecten                     : 1. St. Exodus
                                      2. gebouwen
Bloemendienst            : Marijke Nagtegaal

Zondag 5 mei
10.00 uur                    : ds. S. Lanser, Aalsmeer
Na de dienst is er koffiedrinken
Kindernevendienst      :
Collecten                     :  1. KIA noodhulp Oekraïne
                                      2. kerk
Bloemendienst            : Jacques Rijkmans

Donderdag 9 mei         Hemelvaart
10.00 uur                    : ds. C. Koops-Verdoes, Woubrugge
Collecten                     : 1. eigen jeugdwerk
                                      2. gebouwen

Zondag 12 mei 
10.00 uur                    : ds. H. Ploeger, Hilversum
Kindernevendienst      :
Collecten                     : KIA Diaconaat Nederland: kerk zijn met elkaar
Bloemendienst            : Joke Honig

 

Agenda

Zondag 17 maart

Kliederkerk, 15.00 – 16.30 uur in de Schakel

Maandag 18 maart

            - Kerkenraadsvergadering

Dinsdag 19 maart

Moderamina vergadering Mijdrecht, Vinkeveen en Wilnis

Donderdag 28 maart

             - Ouderenmiddag, 14.30-16:30 uur in de Roeping

Donderdag 11 april

             - Ouderenmiddag, 14.30-16:30 uur in de Roeping

Zondag 21 april

Kliederkerk, 15.00 – 16.30 uur in de Schakel

Maandag 22 april

             - Moderamenvergadering

Zaterdag 4 mei

Plantenverkoop, 9.00-14.00 uur op het kerkplein

Dinsdag 7 mei

Laatste dag inleveren kopy, vóór 18.00 uur 
           De volgende is 2 juli

 

Uitgelicht

Binnenkort

Kliederkerk

21 apr 2024 - 15:30

Ouderenmiddagen 2023/2024

25 apr 2024 - 14:30

Eredienst zondag 28 april

28 apr 2024 - 10:00

Plantjesmarkt zaterdag 4 mei van 9.30 tot 14.00 uur

4 mei 2024 - 09:00

Eredienst zondag 5 mei

5 mei 2024 - 10:00

Uiterste inleverdatum kopy KerkVandaag

7 mei 2024 - 18:00

Donderdag 9 mei Hemelvaart

9 mei 2024 - 10:00

Eredienst zondag 12 mei

12 mei 2024 - 10:00