Beleid Veilige Gemeente

PKN Ontmoetingskerk Wilnis – Beleid Veilige Gemeente

Veilige Gemeente 

Onze gemeente wil graag een verbindende gemeente zijn. Vanuit de Bijbelse gedachte, willen wij mensen in onze samenleving bij elkaar brengen, binnen- en buitenkerkelijk, om onderlinge betrokkenheid en betrokkenheid bij de samenleving te stimuleren. Wij zijn een open en gastvrije gemeente, waarin ruimte en respect is voor diversiteit in geloofsbeleving. Persoonlijk contact en betrokkenheid bij hetgeen dat ons persoonlijk bezighoudt, is daarbij van groot belang.

Vanuit deze kernwaarden, willen wij onze gemeenteleden een “veilig thuis” bieden. Wij beseffen dat in persoonlijk contact mogelijk machtsongelijkheid kan bestaan. Pastorale en gezags-relaties tussen jeugdwerkers en jongeren, ouderling en pastorant, diaken en cliënt, vrijwilligers en gemeenteleden. Wij realiseren ons dat daarin situaties kunnen ontstaan waarin grensoverschrijdend gedrag wordt vertoond of ervaren. Wij geloven dat een gevoel van veiligheid nooit mag worden aangetast. Dit betekent dat wij in onze kerkelijke gemeente alle vormen van ongelijkwaardige behandeling, zoals pesten, machtsmisbruik, financiële uitbuiting, discriminerende, racistische of (seksueel) intimiderende gedragingen of opmerkingen, of het hiertoe aanzetten, ontoelaatbaar vinden. Het beleidsstuk “Veilige Gemeente” bevat een uiteenzetting van de instrumenten die worden ingezet om een veilige gemeente te waarborgen. Deze worden achtereenvolgens opgedeeld in de paragrafen preventie, interventie, nazorg, communicatie en evaluatie.
Te openen via deze link: "Beleid Veilige Gemeente".

 

Uitgelicht

Binnenkort